PL EN


2012 (R. XI) | 3(45) | 119 – 133
Article title

Aspiracje zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny - o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne)

Authors
Title variants
EN
The professional ambitions versus duties in the face family - about conflict of social roles performed by women (the own study)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każdy człowiek pełni w życiu wiele różnych ról narzucanych mu przez społeczeństwo- niektóre z nich dopełniają się wzajemnie, inne wchodzą ze sobą w konflikt. W badaniach pod tytułem „ Kobieta- żona, matka czy bizneswoman? Poglądy na temat społecznych ról kobiet- studium międzypokoleniowe” poszukiwałam odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie dla współczesnych kobiet mają role opierające się na stereotypach płci jak: kobieta-żona, kobieta-matka, w kontekście coraz wyższego poziomu wykształcenia Polek, wzrostu ich aspiracji zawodowych i edukacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki badania postaw, a próbę reprezentacyjną stanowiło 221 kobiet w przedziałach wiekowych: 20-25 lat oraz powyżej 45 roku życia. Badania wykazały znaczny wzrost konkurencyjności ról zawodowych w stosunku do tradycyjnie pełnionych ról rodzinnych. Artykuł koncentruje się na problemach jakie spotykają kobiety przy próbie godzenia własnych ambicji i dążeń z obowiązkami gospodyni domowej, dobrej żony i matki.
EN
In the lifetime, every man perform many different roles, throwed on him by society, one of them are compleneted, different come in each other in conflict. In study under title "Woman – wife, mother or businesswoman? The opinions on the social women's roles - the generation study” I tried to answer on the question what the woman means about the roles basing on stereotypes of sex, like: a woman - the wife, a woman - the mother, in the context of more and more higher level of Poles education, growth of their professional and educational ambitions, and the active participation in work market. It the study I used the diagnostic poll method and the technique of investigation of attitudes, the representative group calculate 221 women in aged compartments: 20-25 years as well as higer up 45 year of life. The study showed that the professional roles are competitiveness of the traditionally fulfilled family roles. Article focuses on problems what happen to women when they try to reconcile own ambitions and endeavours with home hostess' duties, being good wife and mother.
Issue
Pages
119 – 133
Physical description
Dates
published
2012-09
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Aronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk, Poznań.
 • Aspiracje Polaków w latach 1998 i 2008, CBOS, Warszawa 2008.
 • Bordieu P. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 • Budrowska B. (2005), Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próba wyjaśnień, [w]: M. Kucia, P. Sztompka (red.), Socjologia. Lektury, Znak, Kraków.
 • Dominiczak, A., Wóycicka J. (2003), Edukacja, [w:] Kobiety w Polsce 2003, Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa.
 • Duch D. (2002), O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość w związku, [w:] M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Duch-Krzystoszek D., Sarata N. (2007), Rozdział 3: Praca, [w:] Polityka równości płci Polska 2007. Raport, Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa.
 • Dzwonkowska-Godula K. (2008), Równość w rodzicielstwie? Młodzi wykształceni Polacy o społecznych rolach matki i ojca, łączeniu ról rodzicielskich i zawodowych oraz polityce rodzinnej, [w:] E. Malinowska, Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Oficyna Wydawnicza TERCJA, Łódź.
 • Napora E. (2005), Skrzydła i korzenie, Niebieska Linia, nr 2, dostępne na: http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=270, z dnia 21.11.2010.
 • Kalinowska E. (1995), Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1–2.
 • Kaźmierczak M. (2008), Oblicza empatii w relacjach małżeńskich. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kozek B. (2009), Praca, płaca i uprzedzenia, czyli rynek pracy z perspektywy genderowej, [w:] A. Czerwińska, J. Piotrowska (red), 20 lat zmian. Raport. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 • Łapniewska Z. (2005), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn – analiza badań, [w:] U. Feltynowska (red.), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce, PSEP, Warszawa.
 • Mażewska M., Zakrzewska M. (2007), ABC równości – podręcznik samorządowca, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska, Gdańsk.
 • Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk.
 • Sekuła-Kwaśniewicz H. (2000), Płeć, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Sto haseł o równości, Publikacja Stowarzyszenia Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci, Pekin 1995.
 • Świerczek M. (2004), Być matką – konfrontacja oczekiwań i rzeczywistości w kontekście wsparcia społecznego (badania własne), „Chowanna”, t. 2, Katowice.
 • Titkow A. (red.) (2003), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Vinnicombe S., Struges J. (1999), Europejki w zarządzaniu, [w:] S. Vinnicombe, N.L. Colwill, Kobieta w zarządzaniu, Astrum, Wrocław.
 • Zajączkowska M.J. (2008), Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu, [w:] K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner (red.), Edukacja jutra, XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 1, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e0e0326-2f86-4415-b1d3-fedff384e5b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.