PL EN


2018 | 13 | 2(48) | 165-182
Article title

Kompetencje plastyczne dzieci 4- i 5-letnich – raport z badań

Content
Title variants
EN
Artistic Competences of 4 and 5 –Year-Olds – Research Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspieranie uzdolnień i rozwój kreatywności dzieci należą współcześ­nie do podstawowych zadań edukacji. Zajęcia plastyczne wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, kształtując wyobraźnię i twórczość dzieci, oferując możliwości treningu zdolności manualnych czy dostarczając najmłodszym silnych przeżyć estetycznych. Przedmiotem przeprowadzonych badań uczyniono kompetencje plastyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Ich celem było ustalenie poziomu kompetencji plastycznych prezentowanych przez dzieci 4- i 5-letnie. Problematyka badawcza skupiała się wokół zagadnień dotyczących zachowań prezentowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w toku aktywności plastycznej, a także oceny poziomu ich wytworów plastycznych. W celu zebrania materiału badawczego posłużono się dwoma metodami: obserwacji oraz analizy dokumentów. Rejestracji danych dokonywano przy użyciu dwóch arkuszy, z czego pierwszy zawierał kategorie zachowań dzieci w toku działalności plastycznej, a drugi koncentrował się na zagadnieniach dotyczących elementów graficznych rysunków. Analiza prac dzieci 4- i 5-letnich została wykonana przez grupę sędziów kompetentnych. Badaniami objęto 25 dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowicach. Realizacja badań odbyła się w roku szkolnym 2016/2017. Otrzymane wyniki wskazują, że kompetencje plastyczne dzieci 4- i 5-letnich nie są jeszcze w pełni ukształtowane, a ich ogólny poziom rozwoju można ocenić jako przeciętny. Umożliwia on samodzielne i aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach plastycznych oferowanych przez nauczyciela w przedszkolu, jednak jakość wytworów plastycznych nie jest satysfakcjonująca, co sugeruje potrzebę organizowania ćwiczeń usprawniających motorykę przedszkolaków.
EN
Supporting the talent and development of children’s creativity is considered to be fundamental educational priorities. Art classes meet these expectations by shaping children’s imagination and creativity, offering manual skills training opportunities as well as providing the youngest pupils with strong aesthetic experience. The subject of conducted research were artistic competences of children in the preschool age. Its aim was to determine the level of the above-mentioned competences presented by 4 and 5 year-olds. The research issues focused on the behaviors presented by children of preschool age in the course of artistic activity as well as the assessment of the level of artistic work made by the examined group of preschoolers. Two methods were used in order to collect the empirical material required for research, namely observation method and method of document analysis. Data collection was conducted with the use of two sheets, the first of which contained the categories of child behavior in the course of artistic activity, and the second one focused on the issues related to the graphic elements of drawings. An analysis of the works of 4 and 5-year-old children was carried out by a group of ‘competent judges.’ Twenty-five children attending Zespół Szkolno-Przedszkolny in Lachowice were surveyed with the research being conducted in the 2016 – 2017 school year. The results show that the artistic competences of 4 and 5-year-olds are not yet fully formed and that their overall level of development can be assessed as average. It allows for independent and active child participation in the artistic classes offered by the teacher in kindergarten. However, the quality of artistic works is not satisfactory, suggesting the need for organizing exercises improving the motor skills of preschoolers.
Contributors
References
 • Czajka S., Nauczyciel a twórczość plastyczna uczniów, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1979.
 • Drost M., Swobodna twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Sztuka w edukacji i terapii, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.
 • Dudel B., Istota i rodzaje kompetencji kluczowych, [w:] Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.
 • Jędrzejowska E., Rozwój twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.
 • Księga zabaw i aktywności: leksykon rozwoju dziecka, red. M. Piotrowska, Jedność, Kielce 2009.
 • Lowenfeld V., Brittain W.L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 1996.
 • Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.
 • Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.
 • Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, WSiP, Warszawa 1990.
 • http://www.przedszkole417.waw.pl (dostęp: 11.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e12a283-55d0-4f18-bf7e-4b704f74bb84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.