PL EN


2014 | 5 | 1 |
Article title

Rola funduszy unijnych w rozwoju polskich firm

Content
Title variants
EN
Role of EU funds in the development of Polish companies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym mechanizmem pobudzania koniunktury gospodarczej, w chwili obecnej w naszym kraju, powinny stać się projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednym z zatem najważniejszych wyzwań stojących przed Polską na początku kolejnego okresu programowania jest optymalne wykorzystanie płynącego z budżetu UE strumienia środków finansowych, by zapewnić trwały i zrównoważony rozwój. Musimy przede wszystkim zwiększyć także konkurencyjność naszej gospodarki na rynku globalnym poprzez systematyczny proces podnoszenia przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na europejskim rynku. Jest to wynik funkcjonowania w erze kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, która wymusza na nas kierowanie głównych rezerw finansowych na takie obszary naukowe, które na stałe współpracują z gospodarką i będą odpowiadać za szybszy rozwój gospodarczy kraju. Nieodzownymi graczami tego procesu są właśnie przedsiębiorstwa, które w XXI wieku, w związku z permanentnymi turbulencjami otoczenia globalnego, muszą dążyć do ciągłego rozwoju w oparciu o dostępne zasoby.
EN
With main mechanism of stimulating the trade boom, at present in our country, should be projects financed from European Union funds. Therefore for Poland, at the beginning of the consecutive programming period, an optimal use is an important challenge coming from budget the EU of the stream of financial means – it should assure lasted and sustainable development. We must increase the competitiveness of our economy on the global market through the systematic process of raising the competitive edge of Polish enterprises on the European market. It is result of functioning in the era of the forming of the economy based on the knowledge which is forcing us into pointing the principal funding stream to such scientific areas which permanently are cooperating with the economy and will be responsible for the faster economic development of the country. Exactly enterprises which in the 21st century, in relation to permanent turbulences of the global environment, must aspire to the constant development based on the available resources are chief players of this process.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e1882c5-8ac3-44de-944c-a967ddb1d114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.