PL EN


Journal
2018 | 20 | 4 | 451-466
Article title

Prawo kościelne a współczesne prądy kulturowe

Authors
Content
Title variants
EN
Ecclesiastical law and contemporary cultural trends
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Changes made over the centuries in ecclesiastical law are usually forced through the changing world, through cultural trends. A church living in a society is somewhat doomed to the review of its law and its updating. The critical point is the changing moral and social norms in societies that are very often against the norms of church law. Nevertheless, from the very beginning of the Churchʼs existence, he has the main goal: Salus animarum suprema lex, Jesus Christ is the only Savior of all mankind and the highest law is the salvation of man. The world is moving forward and changing its laws and the Church goes ahead without changing her main goal, but takes into account the existing conditions, hence we see changes in church law. Changes in church law, however, must be perceived as a response to the needs of time, but they are never changes that would in any way affect the implementation of the Church’s salvific mission.
Keywords
Journal
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
451-466
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Cudowska A., Wspólnota w kulturze indywidualizmu, w: Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki, Białystok 2009.
 • Franciscus, Litterae apostolicae motu proprio datae De concordia inter Codices quibus nonnullae normae Codicis Iuris Canonici immutantur, 31.05.2016, „L’Osservatore Romano” z 16.09.2016, s. 4-5 (z tłumaczeniem włoskim); przekład polski części normatywnej: http://www.diecezja.pl/duchowni-i-konsekrowani/listy-i-dekrety/zmiany-w-kodeksie-pra wa-kanonicznego-dokonane-przez-papieza-franciszkaw-motu-proprio-de-concordia-inter-codices-z-dnia-31-05-2016-r-opublikowanego-w-dniu-15-09- 2016-r-.html (4.03.2017).
 • Franciszek, List „Placuit Deo” Do biskupów Kościoła katolickiego. O niektórych aspektach chrześcijańskiego zbawienia, Rzym, 16 lutego 2018 r.
 • Franciszek, Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesu” quibus canones codicis iuris canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15.08.2015; tłumaczenie pol-skie: Franciszek, List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności mał-żeństwa, Tarnów 2015.
 • Gocko J., Doktryna liberalizmu, Seminare 17(2001).
 • Hove A. van, De Decretalium Gregorii IX origine, historia, ytilitate et momento, „Ius Pontificium” 14(1934).
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
 • Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji, https://episkopat.pl/instrukcja-ad-resurgendum-cum-christo-dotyczaca-pochowku-cial-zmarlych-oraz-przechowywania-prochow-w-przypad ku-kremacji/
 • Kasprzak S., Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w Kościele, „Rocznik Nauk Prawnych” 2(2005).
 • Nadolski B., Liturgika, t. 4, Poznań 1992.
 • Oelinger J., Liberalismus, w: Katholisches Soziallexikon.
 • Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Konicznego Jana Pawła II, Kielce 1997.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, t. 1, Olsztyn 1985.
 • Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej z dnia 2 maja 1990 roku.
 • Skonieczny P., Przynależność do Kościoła łacińskiego. Komentarz prawnoprównawczy do kan. 111 i kan. 112 CIC, zmienionych przez motu proprio papieża Franciszka, De concordia inter Codices z 2016 roku, „Annales Canonici” 13(2017).
 • Sobański R., Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kanonicznego 1, Warszawa 2001.
 • Sobański R., Prawo kanoniczne a kultura prawna, „Prawo Kanoniczne” 35(1992), nr 1-2.
 • Sobański R., Recepcja normy kanonicznej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 23-24 (1990-1991).
 • Stasiak M., Prawnik rzecznikiem prawdy o małżeństwie, w: Problemy prawnicze i kanoniczne, red. S. Kasprzak, Lublin 2002.
 • Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1987.
 • Vetulani A., Wyciąg z Dekretu Gracjana w rękopisie gdańskim z XII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 6(1954).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e32283a-4f24-4afe-8a34-c5d6139cf3c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.