PL EN


2015 | 63 | 7: Słowianoznawstwo | 83-96
Article title

Мотив Путей Господних на примере повести Ирины Пятницкой Пима Солнечный

Authors
Title variants
PL
Motyw Dróg Pańskich na przykładzie opowieści Iriny Piatnickoj Pima Sołniecznyj
EN
The Motif of the Lord's Ways on the example of Irina Piatnickoy's Sunny Pima
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Настоящая статья посвящена мотиву Путей Господних в повести Ирины Пятницкой Пима Солнечный. Ирина Пятницкая – современная русская писательница, творчество которой сконцентрировано на духовных ценностях. Архетипным мотивом во всех повестях Пятницкой является духовное возрастание и становление личности. Жизнь Пимы, главного героя повести, можно условно разделить на два периода: 1. время детской беззаботности и мечтательности; 2. период познания Бога, соприкосновение с sacrum, тяжелые жизненные испытание и, наконец, монашество. Автор настоящей статьи пытается ответить, в чем суть феномена духовности, условием которого является вера в Бога, жизнь по его заповедям, а также участие в таинствах церкви.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony motywowi Dróg Pańskich w opowieści Iriny Piatnickoj Pima Sołniecznyj. Irina Piatnickaja to współczesna rosyjska pisarka, której twórczość jest skupiona przede wszystkim na realiach duchowych oraz na tworzeniu wartości duchowych. W swojej opowieści pisarka pokazuje losy wychowanków z domu dziecka, eksponuje ich nieukształtowane wnętrze, które bez oporu jest otwarte na kontakt z sacrum. Na przykładzie Stasa, jednego z wychowanków domu dziecka, Irina Piatnickaja pokazuje, ile może zdziałać dorosły człowiek, właściwie ukierunkowujący religijnego neofitę. Bardzo ważne miejsce w utworze zajmuje symbol krzyża, mający wiele różnych konotacji w kulturze chrześcijańskiej. W opowieści Pima Sołniecznyj symbol krzyża jest przedstawiony zarówno wizualnie, jak i werbalnie.
EN
The paper is devoted to the analysis of the motif of the Lord's Ways in the story Sunny Pima by Iryna Piatnickoy. Iryna Piatnickoy is a contemporary Russian writer whose writings are mainly focused on spiritual realia as well as on creating spiritual values. In her story, the writer presents the fate of two children from an orphanage; she shows their unshaped interior, which, without any resistance, is open to the contact with the sacrum. On the basis of Stas, one of the children in the orphanage, Iryna Piatnickoy demonstrates how much can be done by an adult person who shows the correct way to the neophyte. A very important place in the story is given to the symbol of the cross, which possesses a number of different connotations in the Christian culture. In Pima Solniecznyj the symbol of the cross is presented in a visual and a verbal way.
Contributors
author
 • Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS, Lublin, zoe@umcs.pl
References
 • Аверинцев С.: София – Логос, Словник, Киев 1999.
 • Бердяев Н.: Философия свободного духа, Москва 1994.
 • Дмитриев А.: Тема «Православие и русская литература» в публикациях последних лет, «Русская литература» 1995, № 1, с. 253-270.
 • Дунаев М.: Духовный путь И. Шмелева, в: Духовный путь Ивана Шмелева: Статьи, очерки, воспоминания, сост. предисл. А.М. Любомудров, Москва 2009, с. 171-198.
 • Дунаев М.: Православие и русская литература, ч. 5, Москва 2002.
 • Ильин И.: Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека, Собрание сочинений, т. II: Учение о человеке, Москва 2002.
 • Ильин И.: Религиозная философия. Сочинения в двух томах, т. II, Москва 1994.
 • Неллас П.: Обожение. Основы и перспективы православной антропологии, пер. с анг. Н. Ларионова, Москва 2011.
 • Пятницкая И.: Пима Солнечный, Москва 2013, с. 3-77.
 • Сурожский А. (Митрополит): Труды. Книга первая, Москва 2012.
 • Усыновление в московской области, http://usinovite-mo.ru/index.php/opyt-priemnykh-roditelej-istorii-usynovitelej/137-ramenskij-munitsipalnyj-rajon (информация от 02.02.2015).
 • Шиманский Г.: Нравственное богословие, Киев 2010.
 • Шмеман А. (Протоиерей): Вера в Бога, вера в человека, в: тот же, Собрание статей 1947-1983, Москва 2009, с. 110-113.
 • Шмеман А. (Протоиерей): Церковь и дети, в: тот же, Собрание статей 1947-1983, с. 746-747.
 • Языкова И.: Богословие иконы, Москва 1995.
 • Forest J.: Modlitwa z ikonami, Bydgoszcz 1999.
 • Otto R.: Świętość, Warszawa 1999.
 • Quenot M.: Ikona. Okno ku wieczności, przeł. ks. H. Paprocki, Białystok 1997.
 • Zdybicka Z.: Człowiek i religia, Lublin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e36f1db-f045-43f0-8bcc-155fe1046a27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.