PL EN


2015 | 9 | 2 | 65-70
Article title

Perspektywy kształcenia nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Prospects for Teacher Training Education for Safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edukacja dla bezpieczeństwa to przygotowanie społeczeństwa do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Pełni ona ważną rolę w przygotowaniu do powszechnej obrony. Dlatego też oczekuje się, aby programy nauczania były adekwatne do współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz aby nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa byli właściwie przygotowani do realizacji treści programowych. Obecnie w Polsce nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa kształci się na trzy semestralnych studiach podyplomowych. Uczestnikami tych zajęć są nauczyciele różnych przedmiotów, często całkowicie nie związanych z problematyką bezpieczeństwa. W pracy przedstawiono program kształcenia studentów Akademii Wychowania Fizycznego specjalności wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jako alternatywną formułę kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
EN
Education for safety is a preparation of the society to prevent any security threats. It plays an important role in preparing for general defence. It is therefore expected that the curricula are relevant to contemporary challenges and threats to security and that teachers of education for safety are adequately prepared for the realisation of the curriculum’s content. Currently in Poland security education teachers are trained in three-semester postgraduate programmes. Participants in these classes are teachers of different subjects, often completely unrelated to security issues. The paper presents a programme of training students of the Physical Education Academy of the department of physical education in the uniformed services as an alternative form of training teachers in physical education and education for safety.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
65-70
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Ministerstwo Obrony Narodowej - Biuro ds. Proobronnych
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
References
 • Bohm T. (1995), Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918-1939, Warszawa.
 • Edukacja, Jest w niej ukryty skarb (1998), Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, Warszawa.
 • Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP (1998), Praca zbiorowa pod red. R. Stępnia, Warszawa.
 • Pieczywok A. (2012), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. AON, Warszawa.
 • Program studiów wychowania fizycznego II stopnia - specjalność WF w służbach mundurowych (2010), AWF WWFiS Biała Podlaska.
 • Różański P., Tomczak A. (2013), Czynniki warunkujące udział w wybranych szkoleniach ekstremalnych przygotowujących do służb mundurowych. W: A. Kaiser, M. Mrozkowiak (red.) Zdrowotne i psychospołeczne aspekty służb mundurowych. Seria Monografie 5. PTNKF, s. 275-289.
 • Rudnicki B. (1998), Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja. W: R. Stępień (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U z 2009 r., Nr 139, poz. 1131).
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (2007), Warszawa.
 • Tomczak A. (2013), Impact of 3-day survival training of special operations unit soldiers on selected coordination motor skills. Arch Budo, 9(3), s. 167-171.
 • Tomczak A. (2014), Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych. W: P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski. Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Szczytno, tom. 1 (Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa), s. 275-286.
 • Tomczak A., Różański P. (2012), Związki edukacji fizycznej z edukacją dla bezpieczeństwa. BELLONA - wojskowy kwartalnik naukowy, nr 4, s. 169-177.
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 801).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e45161c-c040-4c31-ab16-aa0760b8ac75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.