PL EN


2013 | 11 | 32-47
Article title

Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania

Content
Title variants
EN
Self-awareness of cultural tourist and visuality of the tourist world, universality of photography and its influence on the quality of the tourist experience
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented paper attempts to demonstrate that modern tourism has been dominated by visual culture and the way of experiencing tourist destination for today's traveler is limited mostly to ticking off places and to their visual consumption, without understanding the cultural dependance. In order to verify the thesis, which states that widespread availability of photography is of fundamental importance to the weakening of cultural experience during tourist trips, the following were carried out: first – the query of literature on both changes associated with contemporary tourism, i.e. visual culture and tourist photography; second – a diagnostic survey on the impact of photography on the quality of tourist trips experience. The analysis of the subject matter literature allowed to place the visual culture phenomenon in a theoretical framework and to refer it to travel and tourism today. It has been indicated that the visual world of tourists is nowadays staged, inauthentic and controlled by mass media. The study confirmed that the camera is one of the most important pieces of toursts' equipment, at the same time weakening their perception.
PL
W prezentowanej pracy podjęto próbę wykazania, że współczesna turystyka została zdominowana przez kulturę wizualną, a sposób przeżywania wyjazdów turystycznych przez dzisiejszego człowieka sprowadza się głównie do zaliczania miejsc i ich wizualnej konsumpcji, bez rozumienia zależności kulturowych. W celu zweryfikowania postawionej tezy, która mówi, że powszechna dostępność fotografii ma zasadniczy wpływ na osłabienie kulturowego doświadczania podczas wyjazdów turystycznych przeprowadzono: po pierwsze kwerendę literaturową dotyczącą zarówno przemian związanych ze współczesną turystyką, kulturą wizualną oraz fotografią turystyczną; po drugie badania metodą sondażu diagnostycznego na temat wpływu fotografii na jakość przeżywania wyjazdów turystycznych. Analiza literatury przedmiotu umożliwiła ujęcie w teoretyczne ramy zjawiska kultury wizualnej i odniesienia go do podróży i współczesnej turystyki. Wskazano na wizualność świata turystów, współcześnie inscenizowanego, nieautentycznego i sterowanego przez mass media. Przeprowadzone badania potwierdziły, że aparat fotograficzny stanowi jeden z najistotniejszych elementów wyposażenia turysty jednocześnie osłabiając jego percepcję.
Year
Issue
11
Pages
32-47
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • AWF Poznań Wydział Turystyki i Rekreacji Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
  • AWF Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e554450-c9f7-45f2-bd98-147748b869e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.