PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi

Content
Title variants
EN
Changes in the level and structure of household expenditures reflect social changes in the rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Development of rural infrastructure mean for rural residents new opportunities to meet the needs. The use of these options resulted in a change of the level and structure of their expenditure. The more widely benefited from infrastructure facilities and private transport. More attention was paid to the comfort of life. More and more homes were modernized and-equipped with a water supply and heating. Increased participation in culture, leisure and recreation.
PL
Rozwój infrastruktury wiejskiej oznacza dla mieszkańców wsi nowe możliwości zaspokajania potrzeb. Wykorzystanie tych możliwości spowodowało zmianę poziomu i struktury ich wydatków. W szerszym stopniu korzystano z udogodnień infrastrukturalnych i prywatnych środków transportu. Większą uwagę zwracano na wygodę życia. Coraz więcej mieszkań było modernizowanych i wyposażanych w instalacje wodociągowe i grzewcze. Zwiększyło się uczestnictwo w kulturze, wypoczynku i rekreacji.
Contributors
References
 • Bański J., 2007. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK i dyskusja. Maszynopis. Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa [www.globus.igipz.pan.pl, dostęp: 9.01.2013].
 • Budżety gospodarstw domowych w 2006. 2007. GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011. 2012. GUS, Warszawa.
 • Charakterystyka Obszarów Wiejskich w 2008 roku. 2010. GUS, Olsztyn.
 • Chmielewska B., 2011. Rozwój regionu pod kątem zatrudnienia pozarolniczego na wsi i możliwości zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie (w tym także NTS3). W: Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. Ekspertyza opracowana na zamówienie Ministra Rozwoju Regionalnego. Maszynopis. Warszawa, 13-48.
 • Czyżewski A., 2010. W opinii ekonomisty. W: Raport o stanie wsi: Polska Wieś 2010. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 163, 165.
 • Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. 2011. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 roku. 2012. W: Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. Maszynopis. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2006. Rolnicy i mieszkańcy wsi jako interesariusze polityki rolnej. W: Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka. IRWiR PAN, Warszawa.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje [dostęp: 8.01.2013].
 • Michna W., 1989: Wiejskie gospodarstwo domowe. LSW, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny 2011. 2011. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2007. 2007. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2012. 2012. GUS, Warszawa.
 • Różańska B., Sobczyk M., 2012. Infrastruktura komunalna w 2011 roku. Informacje i Opracowania Statystyczne. GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e5d6a2d-bd86-4dce-9eb5-2bed817ed46d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.