PL EN


2010 | 4 (4) | 85-101
Article title

Przekazanie kompetencji organów władzy państwowej na podstawie art. 90 Konstytucji RP. Zagadnienia wybrane

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępujące w Europie procesy integracyjne implikowały konieczność wykształcenia prawnych mechanizmów określających relacje prawa wewnętrznego z aktami obcej władzy publicznej. Polski ustrojodawca stworzył stosowną regulację, ujmując ją w ramy art. 90 Konstytucji. Artykuł podejmuje związane z tym zagadnienia dotyczące przekazywania kompetencji organów państwowych organizacjom i organom międzynarodowym. Na wstępie wyjaśniono, kto może przekazać określone kompetencje oraz komu można je przekazać. Uwzględniając poglądy doktryny i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wskazano, co stanowi przedmiot przekazania, oraz które kompetencje stanowią nienaruszalny trzon suwerenności państwowej. W dalszej części dokonano analizy trybów wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej na podstawie w art. 90, określając ich wzajemne usytuowanie. Następnie poddano analizie rolę i udział Prezydenta w procesie ratyfikacji. Na podstawie dokonanych ustaleń podjęto próbę oceny współczesnej regulacji konstytucyjnej, formułując stosowne wnioski de lege ferenda.
EN
Progressing integration processes in Europe generate the need to create legal mechanisms determining relations of the domestic law with the acts of foreign official authority. Polish constitutional legislator created appropriate regulation in the article 90 of Constitution. Present study describes issues associated with handing over of state agencies competences for international organizations and bodies. In the beginning there was made an explanation who can hand over competences and whom is qualified to hand them over for. Considering the explanation of doctrine and the judicial decisions of The Constitutional Tribunal there was showed, which of competences could be handed over and which of them constitutes the inviolable hard core of the national sovereignty. Hereinaf- ter there was made analysis of modes of giving consent to the ratification of an international agreement based in article 90, determining their mutual location. Next there were analyzed the role and participation of the President in the rati- fication process. On the basis of made arrangements there was taken an attempt of evaluation of the contemporary constitutional regulation, formulating appro- priate conclusions de lege ferenda.
Year
Issue
Pages
85-101
Physical description
Dates
published
2010-12-31
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Banaszak B., Konstytucja Europejska a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
 • Barcz J., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” z. 4, 1998.
 • Barcz J., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską, „Państwo i Prawo” 1998, z. 4.
 • Barcz J., Konstytucyjnoprawne problemy stosowania prawa Unii Europejskiej w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń państw członkowskich, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, pod red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Biernat S., Constitutional Aspects of Poland’s Future Memberschip in the European Union, „Archiv des Völkerrechts” Band 36, Heft 4, 1998.
 • Chruściak R., Ratyfikacja Traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne, Warszawa 2010.
 • Działocha K., Uwagi do art. 90 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. I, Warszawa 1999.
 • Działocha K., Podstawy prawne integracji Polski z Unią Europejską w pracach nad nową konstytucją, „Państwo i Prawo” z. 4 - 5, 1996.
 • Garlicki L., Kilka uwag o konstytucyjnych aspektach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2000.
 • Garlicki L., Normy konstytucyjne relatywnie niezmieniane, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucyjnych, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1997.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Garlicki L., Uwaga nr 12 do art. 121 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. II, Warszawa 2001.
 • Granat M., Suwerenność narodu a proces integracji europejskiej, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wiesławowi Skrzydle, pod red. J. Posłusznego, J. Buczkowskiego, K. Eckhardta, Przemyśl - Rzeszów 2009.
 • Jaskiernia J., Główne problemy procesu integracji europejskiej w debatach publicznych poprzedzających referendum akcesyjne w Polsce, [w:] Tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej, pod red. B. Burlikowskiego, W. Rechlewicza, W. Słomski, Kielce 2003.
 • Jaskiernia J., Konstrukcja art. 90 ust. 1 Konstytucji RP a problem określenia tzw. „jądra suwerennościowego”, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. E. Gdulewicz, H. Zięby - Załuckiej, Rzeszów 2007.
 • Jaskiernia J., Prawnokonstytucyjny kontekst akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, pod red. A. Sylwestrzaka, Olsztyn 2003.
 • Jaskiernia J., Ustawowe dylematy referendum akcesyjnego w Polsce, [w:] Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod red., T. Mołdawy, K.A. Wojtaszczyka, A. Szymańskiego, Warszawa 2003.
 • Jaskiernia J., Wielka, duża i mała ratyfikacja - typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk - Jarosz, pod red. J. Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009.
 • Jaskiernia J., Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu RP, „Studia Prawnicze” nr 3, 2006.
 • Kędzia Z., Opinia: w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009.
 • Koeck H.F., EU Law and National Constitutions - the Austrian Case, [w:] FIDE XX Congres London, Volume 1, London 2002.
 • König D., Die Übertragung von Hoheitsrechten im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses - Anwendungsbereich Und Schranken des Art. 23 des Grundgesetzes, Berlin 2000.
 • Kranz J., Wyrozumska A., Kilka uwag o umowie polsko - amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej, „Państwo i Prawo” z. 7, 2009.
 • Kruk M., Konstytucja narodowa a prawo europejskie: czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zmiany, [w:] Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, pod red. E. Popławskiej, Warszawa 2000.
 • Kruk M., Tryb przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i konsekwencje członkostwa dla funkcjonowania organów państwa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, pod red. K. Wójtowicza, Warszawa 2006.
 • Kubuj K., Opinia: W sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009.
 • Laskowska M., Sokolewicz W., Procedura zmiany Konstytucji RP na tle porównawczym, „Studia Prawnicze” nr 2, 2002.
 • Masternak - Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003.
 • Mik C., Powierzenie Unii Europejskiej władzy przez państwa członkowskie i jego podstawowe konsekwencje prawne, [w:] Suwerenność a ponadnarodowość a integracja europejska, pod red. J. Kranza Warszawa 2006.
 • Mik C., Przekazanie kompetencji przez Rzeczpospolitą Polską na rzecz Unii Europejskiej i jego następstwa prawne (uwagi na tle art. 90 ust. 1 Konstytucji), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskie, pod red. C. Mika, Toruń 1999.
 • Mik C., Wkład Unii Europejskiej w rozwój prawa międzynarodowego publicznego (zarys problematyki), [w:] Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Zbiór studiów z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin Profesora J. Gilasa, pod red. C. Mika, Toruń 1997.
 • Radziewicz P., Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk - Jarosz, pod red. J. Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009.
 • Skotnicki K., Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, „Przegląd Sejmowy” nr 2, 2009.
 • Sokolewicz W., Opinia: W sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009.
 • Sokolewicz W., Ustawa ratyfikacyjna, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, pod red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Sokolewicz W., Uwaga nr 28 do art. 219 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. IV, Warszawa 2005.
 • Sokolewicz W., Uwaga nr 5 do art. 235 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. II, Warszawa 2001.
 • Szmyt A., Opinia w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” nr 2, 2009.
 • Tuleja P., Zasady konstytucyjne, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, po red. P. Sarneckiego, Warszawa 1997.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Winczorek P., Opinia: W sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009.
 • Witkowska K. M., Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2006.
 • Witkowski Z., Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. Z. Witkowskiego, Toruń 2006.
 • Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007.
 • Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe, teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 • Wyrzykowski M., Miejsce prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym (wybrane zagadnienia), [w:] Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., pod red. Z. Czeszejko - Sochackiego, Białystok 2001.
 • Zubik M., Opinia: W sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e663951-a84b-4826-b7b2-6042f85f291a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.