PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 147-160
Article title

Kształtowanie ekspresji kulturalnej uczniów szkół podstawowych

Content
Title variants
EN
The formation of cultural expressions amongst primary school pupils
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst opisuje realizację niewielkiego fragmentu Projektu pt. „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju” realizowanego w latach 2008–2012 przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (POKL). W projekcie wzięli udział uczniowie klas 5. i 6. (w sumie 5400 uczniów), nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych z obszarów wiejskich 4 woj.: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt zakładał podniesienie kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach pozalekcyjnych, festiwalach, olimpiadach, wycieczkach w zakresie: umiejętności matematyczno-przyrodniczo/technicznych oraz porozumiewania się w języku obcym (szczególnie w obszarze technicznym i matematycznym) oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. W artykule skupiono się na przybliżeniu funkcjonowania ostatniego z wymienionych elementów, czyli świadomości i ekspresji kulturalnej. Zajęcia pozalekcyjne w Projekcie „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju” realizowane były w wymiarze 2 godzin zajęć z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej prowadzonych przez nauczyciela kierunkowego (np. plastyka, muzyka, polonistę i in.). Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były głównie na podstawie metody projektów. Autorki brały udział w realizacji całego projektu, będąc m.in. trenerami artystycznych działań warsztatowych dla nauczycieli z wykorzystaniem metody projektów. Tekst podejmuje zagadnienie pracy metodą projektów w kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania świadomości i ekspresji kulturalnej w edukacji szkolnej. Metoda projektów choć już obecna w szkolnictwie, wciąż jest niedocenianą formą edukacji otwartej, opartej na kreatywności podmiotów edukacji, czyli uczniów i nauczycieli. Zarówno MEN, jak i Unia Europejska podkreślają znaczenie metody projektów w edukacji młodych ludzi. W tekście znajdziemy wskazówki pracy metodą projektów oraz przykład kontraktu i raportu.
EN
The text is an approximation of a small portion of the Project “Key Competences through creative development” implemented in 2008–2012 by the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) in partnership with the Foundation for the Development of Lublin at the request of the Ministry of Education and co-funded by the European Union /POKL/. The project included activities students in grades 5 and 6 (a total of 5400 students), teachers and principals of primary schools in rural areas 4 province: Lublin, Mazowsze, Podlasie and Warmia-Mazury. The project involved raising the key competencies through participation in interesting extra-curricular activities, festivals, contests, trips in the area: mathematical-naturallytechnical and communication skills in a foreign language (especially in the area of technical and mathematical ) and cultural awareness and expression. The article focuses on the approximately functioning of the latter elements, namely awareness and cultural expression. Extracurricular activities in the Project “Key Competences through creative development” were implemented in dimension two hours of classes in the field of cultural awareness and expression carried out by the teacher code (eg. art, music, polish teacher, et al.). Extracurricular activities were carried out mainly based on the method of projects. The authors took an active part in the implementation of the project, such as being trainers artistic activities and workshops for teachers using the method of projects. The text takes issue of the use the method projects in the development of key competencies to develop cultural awareness and expression in education. Method of projects although no longer used in education, it is still an open underappreciated form of education based on creativity education stakeholders, that is students and teachers. Both the Ministry of National Education and the European Union stress the importance the method of projects in the education of young people. In the text we find hints of work by project and an example of a contract and report.
Issue
Pages
147-160
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Dewey J. (1938), Experience and education, Collier Macmillan Publishers, New York.
 • Helm J.H., Katz L.G. (2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwa CODN, Warszawa.
 • Kierczak U. (2012), Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kilpatrick T.H. (1918), The Project Method, „Teachers College Record” Vol. 19.
 • Knoll M. (2012), “I had made a Mistake”. William H. Kilpatrick and the Project Method, „Teachers College Record” Vol. 114, nr 2.
 • Kupiec M. (2013), Metoda projektu w nauczaniu dzieci z trudnościami w nauczaniu, „Życie Szkoły” nr 11.
 • Mikina A., Zając B. (2006), Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Niemiec-Knaś M., Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Redlarska Z. (2013), Świadomość i ekspresja kulturalna, [w:] Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska--Sołdatow M. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków–Białystok.
 • Richards Ch.R. (1900), The function of handwork in the school, „Teachers’ College Record” nr 1.
 • Roguska A. (red.), Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju – wrzesień 2008 – sierpień 2012. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
 • Siemieniecka D. (2012), Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Stevenson J.A. (1921), The Project Method of Teaching, The Macmillan Company, New York.
 • Strzemieczny J. (2011), Jak zorganizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i nauczycieli opiekunów, z serii: Podstawa Programowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Sutinen A. (2013), Two Project Methods: Preliminary observations on the similarities and differences between William Heard Kilpatrick’s project method and John Dewey’s problem-solving method, „Educational Philosophy and Theory” Vol. 45, nr 10.
 • Szmidt K.J. (1995), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Warszawa.
 • Szpotowicz M. (2011), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie, 2010, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, http://eacea.ec.europa.eu/education%20/Eurydice/documents/thematic_reports/113PL.pdf [data pobrania: 27.04.2014].
 • Europejski Kongres o Różnorodności Kulturalnej, Warszawa, 3–5 czerwca 2005. Kwestie semantyczne. Koncepcja kultury, http://www.unesco.pl/kultura/roznorodnosc-kulturowa/konferencja-o-roznorodnosci/rapot-wersja-polska/i-okragly-stol/ [data pobrania: 18.06.2015].
 • Mikina A., Zając B. (2012), Metoda projektów nie tylko w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, https://www.google.pl/#q=Agnieszka+Mikina+%26+Bo%C5%BCena+Zaj%C4%85c+METODA+PROJEKT%C3%93W+NIE+TYLKO+W+GIMNAZJUM [data pobrania: 13.01.2014].
 • Mikina A., Zając B., Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, z serii Podstawa Programowa, http://www.ore.edu.pl/strona-ore/phocadownload/poradnik_mikina_zajc.pdf [data pobrania: 02.05.2014].
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:PL:NOT [dostęp dnia 02.05.2014].
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046), http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawo-owiatowe/akty-prawne-2010/zaktualizowane/2539-rozporzdzenie-men-z-dnia-20-sierpnia-2010-r-zmieniajce-rozporzdzeniew-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-isuchaczy-oraz-przeprowadzania-sprawdzianow-i-egzaminow-w-szkoach-publicznych-dzunr-156-poz-1046 [dostęp: 13.04.2014].
 • Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977). Dziennik Ustaw z 30 sierpnia 2012 poz. 977. Załącznik nr 4 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2012,nr,165/poz,977,rozporzadzenie--ministra-edukacjinarodowej-w-sprawie-podstawy-programowej.html# [data pobrania: 17.04.2014].
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:PL:NOT [data pobrania: 11.04.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e6697f7-1e2a-4a6c-aef1-51321556b47f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.