PL EN


2015 | 5 (784) | 12-26
Article title

Kryteria akceptacji w projektach AGILE

Title variants
EN
The Acceptance Criteria in AGILE Projects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość stanowi podstawowe kryterium satysfakcji użytkownika oprogramowania. Ze względu na złożony charakter tego pojęcia, kryteria akceptacji umożliwiają lepsze zrozumienie oczekiwanego poziomu jakości. Stąd też, dla projektów Agile, zaproponowano koncepcję wiodącej roli kryteriów akceptacji w zapewnianiu jakości tworzonego oprogramowania. Przedstawiono definicje tych kryteriów oraz sformułowano listę warunków ich poprawności. Najpierw podczas definiowania wysokopoziomowych, a także szczegółowych specyfikacji wymagań użytkownika, a następnie podczas kolejnych iteracji. Udział kryteriów akceptacji we wszystkich iteracjach projektu przedstawiono za pomocą schematu graficznego. Rozważono problem rosnących kosztów naprawy błędów ze względu na czas ich wykrycia. Proponuje się rozwiązanie tego problemu za pomocą kluczowej roli kryteriów akceptacji, wynikającej z zauważonych zmian w projektach Agile, a dotyczących sekwencji działań testowania i kodowania oraz wzmocnionej roli iteracji.
EN
Quality constitutes the basic criterion of end user satisfaction. For the reason of the complex nature of the concept of quality acceptance criteria allow for a better understanding of the expected level of quality. Therefore, for Agile projects, proposed the concept of a leading role to acceptance criteria in ensuring that software quality. There are the definitions of these criteria and formulated a list of conditions for their correctness. First, when is defined a high-level and detailed specification of the user requirements, and then in the next iterations. Participation of acceptance criteria in all iterations in a project using the graphical schema presented. A problem of the rising cost of repairing program faults due to the time of their detection. It is proposed to solve this problem by using the key role of acceptance criteria, resulting from the observed change in Agile projects, testing and coding sequence, and the enhanced role of the iteration.
Contributors
  • dr inż. Grażyna Hołodnik- Janczura, Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e69f500-0d80-4120-9559-d60c27900121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.