PL EN


Journal
2017 | 13 | 1 | 103-113
Article title

Economic and logistic conditions of the warehouse market in Poland

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Uwarunkowania gospodarcze i logistyczne rynku powierzchni magazynowych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The publications can be found in the literature, which show the volumes of commercial warehouse areas in Poland. These data are used for evaluations of logistics attractiveness of voivodships. These evaluations influence decisions of local authorities, which create planning of territorial development and investment climate as well as decisions of investors, and as a consequence, they influence the economic regional development and local labor market. But the publications from various sources related to the subject of commercial areas of warehouses in various voivodships in Poland vary from each other and therefore they do not allow the evaluation of their real value. The aim of this paper was the identification of economic and infrastructure factors and their influence on the size and dynamics of the increase of commercial warehouse areas in Poland together with the market evaluation. Methods: The analysis of existing data covering available information about the characteristic features of the market of commercial warehouse areas in Poland was conducted. The following source documents were taken into account: reports prepared by research bodies and real estate agencies, materials and trade information published by owners of warehouse properties, professional press and opinion of market analysts. Additionally, the analysis of key success factors determining functioning of the market of warehouse areas was used as a tool of the strategic analysis. Results: Based on the conducted researches the areas of commercial warehouses in Poland and in each voivodship were calculated. The key indicators stimulating the development of this area were presented. The most important types of investors were defined and their shares in total investigated area were estimated. The supply and the demand were estimated and the values of rental rates and indicators of unused areas were given. The group of tenants was described as well as the structure of signed agreements and their share in total rental market. The author used also some of his own researches published in reports on the condition of the logistics in Poland. Conclusions: There is a relationship between the range and the dynamics of increase of commercial warehouse areas and the economic conditions (described by key macro-economic indicators) and the development of transport infrastructure as well as local economic and social conditions. Obtained results can be used by local authorities in territorial development and as a support for economic decisions, as well as by investors interested in construction of warehouses and their renting. The variability in time of presented values and their dependences on various factors shows the purposefulness of further researches in this area.
PL
Wstęp: W literaturze publikowane są dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce, które są wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej poszczególnych województw. Oceny mają wpływ na decyzje organów samorządowych kształtujących politykę przestrzenną i klimat inwestycyjny oraz na decyzje inwestorów, a poprzez nie na rozwój gospodarczy regionów i lokalne rynki pracy. Jednak publikowane w różnych źródłach dane dotyczące wielkości komercyjnej powierzchni magazynowej w poszczególnych województwach w Polsce są zróżnicowane i nie pozwalają ocenić ich rzeczywistych wartości. Celem pracy jest identyfikacja czynników ekonomicznych i infrastrukturalnych oraz ich wpływu na wielkość i dynamikę wzrostu komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce wraz z oceną rynku. Metody: Analiza danych zastanych obejmująca przegląd dostępnych danych i informacji pozwalających na charakterystykę rynku komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce. Analizie zostały poddane raporty instytucji badawczych i agencji nieruchomości przemysłowych, materiały i informacje handlowe publikowanie przez właścicieli nieruchomości magazynowych, prasa branżowa oraz opinie analityków rynku. Ponadto zostało wykorzystane narzędzie analizy strategicznej w postaci analizy kluczowych czynników sukcesu determinujących funkcjonowanie rynku powierzchni magazynowych. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań obliczono wielkość komercyjnej powierzchni magazynowej w Polsce i w poszczególnych województwach w badanym okresie, oraz kluczowe czynniki warunkujące jej rozwój. Wskazano najważniejsze rodzaje inwestorów i określono ich udziały w wielkości badanej powierzchni. Oceniono podaż i popyt, a dla poszczególnych województw dysponujących tego rodzaju powierzchnią magazynową podano wartości stawek czynszu oraz wskaźniki powierzchni niewynajętej. Wskazano także branże występujące w grupie najemców oraz rodzaje zawieranych umów najmu i ich udział w wielkości najmu ogółem. Autor wykorzystał również w niniejszym artykule część wyników badań własnych opublikowanych w raportach dotyczących stanu logistyki w Polsce.
Journal
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
103-113
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e6e1831-d7f8-4150-a70a-f4d9b3f47c4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.