PL EN


2015 | 1 (354) | 314-323
Article title

Nowoczesne instrumenty promocyjne w procesie decyzyjnym młodego konsumenta

Authors
Content
Title variants
EN
Modern Promotional Instruments in the Young Consumer’s Decision-Making Process
RU
Современные инструменты продвижения в процессе принятия решений молодым потребителем
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie nowoczesnych instrumentów promocyjnych, jako efektywnych, a zarazem akceptowanych i odpowiadających oczekiwaniom społecznym narzędzi komunikacji z młodymi konsumentami. W artykule, będącym studium przypadku, zastosowano podejście badawcze oparte na kwerendzie piśmiennictwa oraz źródeł internetowych. Ujęto charakterystykę nowoczesnych instrumentów komunikacji wybranych według kryterium możliwości budowania interakcji z klientami. Zasadniczą część opracowania stanowią studia przypadków trzech kampanii promocyjnych adresowanych do młodych konsumentów dokonujących decyzji zakupowych produktów różnych kategorii. W artykule uwzględniono ocenę korzyści i ograniczeń wykorzystania nowych mediów w kampaniach promocyjnych produktów oraz ich znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zakupie.
EN
An aim of considerations is to present modern promotional instruments as effective and acceptable and corresponding with social expectations tools of communication with young consumers. In her article, being a case study, the author applied the research approach based on inquiry of the literary output and Internet sources. She provides a description of modern communication instruments selected according to the criterion of the possibility to build interactions with customers. The principle part of the article is case studies of the three promotional campaigns addressed to young consumers making their decisions on purchases of products of various categories. In the article, the author took into consideration assessment of benefits and limits in use of new media in promotional campaigns related to products as well as their importance in the process of making decisions on purchases.
RU
Цель рассуждений – представить современные инструменты продвижения в качестве эффективных, а заодно одобряемых и отвечающих общественным ожиданиям инструментов общения с молодыми потребителями. В статье, являющейся анализом конкретного случая, применили исследовательский подход, основанный на поиске литературы и просмотре интернет-источников. Представили характеристику современных инструментов коммуникации, избранных по критерию возможности формировать взаимные отношения с клиентами. Основную часть разработки составляют разборы конкретных хозяйственных ситуаций, связанных с тремя мероприятиями по продвижению, направляемых молодым потребителям, принимающим решения о покупке продуктов разных категорий. В статье учли оценку выгод и ограничений в пользовании новыми медиа в мероприятиях по продвижению продуктов, а также их значение в процессе принятия решений о покупке.
Year
Issue
Pages
314-323
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Anon (2008), Target Młodzież, Dodatek Biura Reklamy „Media i Marketing Polska”, czerwiec-lipiec.
 • Badzińska E. (2011), Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Barefood D., Szabo J. (2011), Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Oficyna , Warszawa.
 • Gębarowski M. (2007), Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Karczewska U. (2010), Ambient lekko w górę, „Media i Marketing Polska”, nr 20(391).
 • Shih C. (2012), Era Facebooka. Wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z twoimi klientami, Helion, Gliwice.
 • Sernovitz A. (2011), Marketing szeptany, zachęć ludzi, aby mówili o twoich produktach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szymoniuk B. (red.) (2006), Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa.
 • Śliwińska K., Pacut M. (red.) (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Świątkowska M., Nowak K. (2011), Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Wierzchoń M., Orzechowski J. (red.) (2010), Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
 • http://blogplay.pl
 • http://fioletowastrona.pl
 • http://forumplay.pl/
 • http://marketing-news.pl/message.php?art=15977
 • http://nazwy-dla-firm.pl/kampania-milki-smialo-badzmy-delikatni/
 • http://nowymarketing.pl/a/1016,sukces-milki-czyli-jak-sprawny-marketing-wplywa-na-zwiekszeniesprzedazy
 • http://www.radareklamy.pl/ostatnie-uchwaly-ker-3/83-2008/194-skarga-wniesiona-przez-konsumentaprzeciw-lpp-s-a.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e76abe0-fc7c-4681-9427-dea35e46e6b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.