PL EN


2014 | 4/2014 (49) t.2 | 97 - 116
Article title

Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne – przypadek pięciu spółdzielni socjalnych

Content
Title variants
EN
Networking behavior in social entrepreneurship against the backdrop of challenging institutional environment – five social cooperatives’ case analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie procesów zachodzących w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne. Opisano w nim zachowania przedsiębiorcze przedstawicieli pięciu spółdzielni socjalnych na podstawie pogłębionych wywiadów i obserwacji 1 . Za pomocą metody ciągłego porównywania wyodrębniono trzy główne kategorie zachowań badanych przedsiębiorców, które zostały wzajemnie ze sobą zestawione. Podjęto również próbę refleksji nad tłem, jakim dla tych zachowań przedsiębiorczych są ramy instytucjonalne zarówno formalne, jak i nieformalne.
EN
The aim of this paper is to show the entrepreneurial behaviour in social entrepreneurship against the backdrop of challenging institutional environment in Poland. The author provides the description and analysis of entrepreneurial behaviours among five social cooperatives, based on in-depth interviews and observation. Using constant comparative method 3 categories of the behaviour have been compared and juxtaposed. The authors also comment on the role of formal and informal institutional framework for the entrepreneurial behaviour.
Year
Pages
97 - 116
Physical description
Dates
issued
2014-12-15
Contributors
References
 • Aidis, R., Estrin, S. i Mickiewcz, T. (2008). Institutions and Entrepreneurship Development in Russia: A Comparative Perspective. Journal of Business Venturing, 23(6), 656–672.
 • Anderson, A.R. (1998). Cultivating the garden of eden: Environmental entrepreneuring. Journal of Organizational Change Management, 11(2), 135–144, http://dx.doi.org/10.1108/09534819810212124.
 • Austin, J., Stevenson, H. i Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: same, different or both? Entrepreneurship: Theory and
 • Practice, 30(1), 1–22, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x.
 • Baker, T. i Nelson, R.E. (2005). Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage. Administrative Science
 • Quarterly, 50(3), 329–366, http://dx.doi.org/10.2189/asqu.2005.50.3.329.
 • Ciepielewska-Kowalik, A., Pieliński, B., Starnawska, M. i Szymańska, A. (2014). Social Enterprise Models in Poland – Concepts and Institutional Context.
 • The first ICSEM working paper-Poland, 1–48.
 • Brzozowska, J. (2012). Dylematy spółdzielczości. Pozyskano z: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/752600.html(10.12.2013).
 • Defourny, J. i Nyssens, M. (2013) Social Coops: When Social Enterprises meet the Cooperative tradition. Artykuł wygłoszony na konferencji 4th EMES
 • International Research Conference on Social Enterprises, Liege, Belgia.
 • Dufays, F i Huybrechts, B. (2014). Connecting the dots for social value: A review on social networks and social entrepreneurship. Journal of Social
 • Entrepreneurship, 5(2), 214-237, http://dx.doi.org/10.1080/19420676.2014.918052.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532–550.
 • Feige, E. (1997). Underground activity and institutional change: productive, protective, and predatory behavior in transition economies. W: J Nelson, C.
 • Tilly i L. Walker (red.), Transforming Post-Communist Political Economies (s. 21–34). Washington DC: National Academy Press.
 • Gudkova, S. (2008). Rozwój małych przedsiębiorstw: wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i
 • Profesjonalne.
 • Herbst, J. (2008). Polski Trzeci Sektor w Świetle Teorii Przedsiębiorstwa Społecznego. W: Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki
 • badań ekonomii społecznej w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. International Co-operative Alliance. Pozyskano z : http://ica.coop/en/what-co-
 • op/co-operative-identity-values-principles (12.09.2013).
 • Korsgaard, S. i Anderson, A.R. (2011). Enacting entrepreneurship as social value creation. International Small Business Journal, 29(2), 135–151,
 • http://dx.doi.org/10.1177/0266242610391936.
 • KPRES, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa. Pozyskano z:
 • http://www.pozytek.gov.pl/gallery/Krajowy_ Program_Rozwoju_Ekonomii_Spolecznej_wersja_17.09.2013.pdf (05.02.2014).
 • Leś, E. (2004). Co-operatives in Poland: from state-controlled institutions to new trends in co-operative development. W: C. Borzaga, R. Spear (red.).
 • Trends and challenges for Co-operatives and Social Enterprises in developed and transition countries. Trento: Edizioni31.
 • Milczarczyk, A. (2008). Fenomen przedsiębiorczości społecznej. W: M.Kostera (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki (s. 277–292).
 • Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nicholls, A., (red.) (2006). Social Entrepreneurship. New Models of Sustainable Social Change, Oxford University Press.
 • North D.C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Noteboom, B. (2002) Trust, Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Cheltenham,
 • Northampton, MA: Edward Elgar.
 • O’Shea, N., Huybrechts, B., Nelson, D., Trasciani, G., Harris, K., Pashov, R., Starnawska,
 • M., Esposito, G., Carobolante, A. i Dufays, F. (2013). Social Entrepreneurship through Cooperatives: Founder Insights. Referat wygłoszony na konferencji
 • 10th NYU Stern Conference on Social Entrepreneurship 2013, Nowy Jork, Stany Zjednoczone.
 • Peng, M.W. (2001). How entrepreneurs create wealth in transition economies. Academy of Management Executive, 15(1), 95–108. Praszkier, R. i Nowak A.,
 • (2012). Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Projekt z dnia 10 lipca 2013 r, Ustawa z dnia … 2013r, o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej (2013).
 • http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/InstytucjeWspierajaceES/Zespol_strategiczny/ustawa_o_ przedsiebiorstwie_spolecznym.pdf
 • (10.02.2014).
 • Ochinowski, T. (red.) (2010). Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej-czynniki sukcesu. Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym
 • NADZIEJA: Warszawa. Pozyskano z: http://www.fundacja-nadzieja.org.pl/ekonomiaspoleczna/pdf/broszura.pdf (17.09.2014). Raport o spółdzielczości polskiej.
 • (2010). Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 • Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency. Academy of
 • Management Review, 26(2), 243–263, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2001.4378020.
 • Scase, R. (2003). Entrepreneurship and Proprietorship in Transition: Policy Implications for the SME Sector. W: R.J. McIntyre i B. Dallago (red.), Small
 • and Medium Enterprises in Transitional Economies (s. 64–77). Houndsmill and Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Schimanek, T. (2013). Sześć lat ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym. W: Podsumowanie monitoringu prawa
 • przedsiębiorczości społecznej (s. 21–28). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Shepherd, D.A., Wiklund, J. i Haynie, J.M. (2009). Moving Forward: Balancing the Financial and Emotional Costs of Business Failure. Journal of Business
 • Venturing, 24(2), 134–148, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.10.002.
 • Smallbone, D. i Welter, F. (2006). Conceptualizing entrepreneurship in a transition context. International Journal of Entrepreneurship and Small
 • Business, 3(2), 190–206.
 • Spółdzielnie socjalne – Badanie ROPS. (2012). Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Pozyskano z:
 • http://rops.pomorskie.eu/pl/ekonomia/ssss/sps/sps (05.04.2013).
 • Starnawska, M. (2006). Sieci MSP jako opcja alternatywna dla działalności autonomicznej małej firmy. Niepublikowana praca doktorska, Politechnika
 • Gdańska: Gdańsk.
 • Starnawska, M. (2013). Exploring the role of social networks among entrepreneurial Polish immigrants. Referat wygłoszony na konferencji EURAM 2013 –
 • Democratising management, Istambuł, Turcja, 26–29.06.2013.
 • Starnawska, M. (2014). Methodological challenges in social entrepreneurship – on the nexus of economics and management area. Zarządzanie Publiczne, 2
 • (25), 138–151.
 • Sudoł, S. (2008). Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące. Problemy Zarządzania, 2(20), 9–26.
 • Sułek, A. (2013). Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie. Diagnoza Społeczna 2013.
 • Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 7, 275–284, http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897-9254.109.
 • Szot-Gabryś, T. (2008). Koncepcja ekonomiczna przedsiębiorstwa społecznego – studium przypadku. Problemy Zarządzania, 2(20), 125–136.
 • Welter, F. i Smallbone, D. (2011). Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behaviour in Challenging Environment. Journal of Small Business
 • Management, 49(1), 107–125.
 • Yin, R.K., (2009). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O. i Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges.
 • Journal of Business Venturing, 24(5), 519–532, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.04.007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e76ece2-e8bb-4a0e-908f-2eea6cb0f9ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.