PL EN


2017 | 17 | 253-259
Article title

Judyta Zamrzycka, Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych

Content
Title variants
EN
Judyta Zamrzycka, Toruń’s bookbinders from the 15th to the16th/17th centuries – the typology of technical features of the trade
DE
Judyta Zamrzycka, Die Thorner Buchbinder vom 15. bis zum 16./17. Jahrhundert: Die Typologie der Werkstattmerkmale
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście omówiono i zrecenzowano pracę autorstwa Judyty Zamrzyckiej pt. Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych która ukazała się w 2014 r. Konstrukcja pracy jest dosyć ciekawa. Blisko 1/3 objętości książki stanowi baza dokumentacyjna będąca wynikiem przeprowadzonej kwerendy. Pozostałe 2/3 objętości publikacji zawiera część teoretyczną wraz z omówieniem wyników badań. Podstawę badań J. Zamrzyckiej stanowiły inkunabuły i druki ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (łącznie 148 woluminów) oraz rękopisy z Archiwum Państwowego w Toruniu (łącznie 8). W książce Judyty Zamrzyckiej należy pochwalić przede wszystkim wypracowaną przez nią porównawczą metodę badania opraw rękopisów i inkunabułów oraz warsztatów introligatorskich działających na ziemiach polskich.
EN
The text discusses and reviews the work by Judyta Zamrzycka titled Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych, which was published in 2014. The construction of the work is quite interesting. One-third of the content of the book constitutes the documentation base, which is the result of the query. The remaining two-thirds of the publication include the theoretical part and the overview of the findings. Judyta Zamrzycka examined incunables and prints from the collections of the Copernicus Regional Public and Municipal Library in Toruń (altogether 148 volumes) and manuscripts from the State Archive in Toruń (in total 8 volumes). The book by Judyta Zamrzycka deserves to be praised owing to the comparative method of the analysis of the covers of manuscripts and incunables and the research on bookbinding workshops in the Polish territories.
DE
Im Text wird die 2014 erschienene Abhandlung von Judyta Zamrzycka Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku – typologia cech warsztatowych [Die Thorner Buchbinder vom 15. bis zum 16./17. Jahrhundert – Die Typologie der Werkstattmerkmale] geschildert und rezensiert. Die Struktur der Arbeit ist ziemlich interessant. Fast einen Drittel des Buches bildet die Dokumentationsgrundlage, die nach einer Recherche gesammelt wurde. Die weiteren zwei Drittel beziehen sich auf die theoretischen Inhalte und werden mit der Besprechung der Forschungsergebnisse verbunden. Judyta Zamrzycka stützte sich in ihren Untersuchungen auf die Inkunabeln und Drucke aus den Beständen der Öffentlichen Wojewodschaftsbibliothek – Kopernikus-Bücherei in Thorn (insgesamt 148 Bände) sowie die Manuskripte aus dem Staatsarchiv in Thorn (insgesamt 8). Bewundernswert ist in ihrem Buch vor allem die von ihr ausgearbeitete Methode einer Vergleichsuntersuchung der Einbände von Manuskripten und Inkunabeln sowie der Werkstätte der Buchbinder auf den polnischen Gebieten.
Year
Volume
17
Pages
253-259
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
  • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, kkop@umk.pl
References
  • Birkenmajer, Aleksander i Bronisław Kocowski i Jan Trzynadlowski, red. 1971. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław: Zakład Nar. im. Ossolińskich.
  • Gwioździk, Jolanta. 2001. Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII wiek). Katowice: Wydaw. UŚ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e7745e0-7ae7-4297-ad2c-b096138b914f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.