PL EN


2011 | 28 | 143-149
Article title

Matka i dziecko w zakładzie karnym (doniesienie z badań)

Content
Title variants
EN
A mother and a child in a prison
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie jak skazane kobiety‑matki w warunkach izolacji penitencjarnej wypełniają powinności związane z realizowaniem funkcji macierzyńskiej. Artykuł prezentuje badania, które przeprowadzone zostały w 2007 roku w przywięziennym Domu Matki i Dziecka w Grudziądzu. Badaniami objęto 11 kobiet. Problemem głównym postawionym przed badaniami była odpowiedź na pytanie: Jak wygląda codzienne realizowanie obowiązków macierzyńskich w warunkach więziennych? Kobiety z powodu specyfiki sytuacji, w której się znajdują, są poddane głębszej kontroli społecznej, a zachowania odbiegające od standardów i ogólnie przyjętych wzorców są surowo oceniane i poddawane negatywnym sankcjom przez współosadzone, jak również przez personel penitencjarny.
EN
A purpose of the article is showing as sentenced women – mothers in conditions of the penitentiary isolation, fill up duties associated with carrying out the motherly function. The article is presenting examinations which were taken in 2007 in the House of the Mother and the Child in Grudziądz. This house is a part of the women’s prison. 11 women were examined. The main problem which was presented before the examinations was getting the answer to the a question: What does everyday carrying out motherly duties look like in prison conditions? Women because of the specificity of the situation in which they are are subjected to the deeper social inspection, and behaviours running away from standards and widely accepted models severely are being assessed and subjected to negative sanctions by co‑settled, as well as by the penitentiary staff.
Keywords
Year
Issue
28
Pages
143-149
Physical description
Contributors
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
References
  • Bartosz B., Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji biograficznych, Wrocław 2002.
  • Grochocińska R., Psychospołeczne sytuacje dzieci w rodzinach rozbitych, Gdańsk 1990.
  • Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Bydgoszcz 2007.
  • Kościelska M., Trudne macierzyństwo, Warszawa 1998.
  • Lesińska‑Sawicka M., Późne macierzyństwo. Studium Socjomedyczne, Kraków 2008.
  • Matysiak‑Błaszczyk A., Włodarczyk E., Macierzyństwo za kratami, „Pedagogika Społeczna”, 2004, nr 2‒4, s. 51‒65.
  • Piotrów E., Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania, w: Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, red. A. Jaworska, Kraków 2009, s. 181‒189.
  • Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e79586d-fa7b-4e42-a510-c00393df902e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.