PL EN


2016 | 16/2 | 363-388
Article title

Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Content
Title variants
EN
Prerequisites for acquiring the status of unemployed person by a foreigner under the act of 20 april 2004 on the promotion of employment and labour market institutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania są przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem artykułu jest zobrazowanie aktualnych regulacji administracyjnoprawnych i zasad dostępu cudzoziemców do świadczeń z tytułu bezrobocia w Polsce – problematyki, która coraz częściej staje się ważnym tematem debaty publicznej. Rozważania oparte zostały głównie na metodzie badań polskich ram prawnych według stanu na dzień 30.06.2015 r. Opracowanie stanowi próbę przybliżenia złożonego tematu – praw i obowiązków bezrobotnych cudzoziemców w Polsce.
EN
The main subject of the present paper concerns the prerequisites for acquiring the status of unemployed person by a foreigner under the Act on the promotion of employment and labour market institutions. The aim of the article is to describe the current administrative- legal regulations as well as rules of access of foreigners to unemployment benefits in Poland - the issue increasingly significant in public debate. Considerations included were mainly based on the research method of the Polish legal framework as of 30th June 2015. The study is an attempt to bring closer a complex issue - rights and obligations of unemployed foreigners in Poland.
Year
Volume
Pages
363-388
Physical description
Contributors
References
 • Białocerkiewicz J., Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999.
 • Chlebny J. (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Chlebosz D., Czajka B., Zdak A., Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu: obowiązki i uprawnienia pracodawcy, zatrudnienie cudzoziemców, świadczenia z tytułu bezrobocia, Warszawa 2002.
 • Culepa M., Rotkiewicz M., Wołoszyn-Kądziołka D., Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Dańczak P. [w:] J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Dąbrowski P., Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach, Warszawa 2011.
 • Dąbrowski P. [w:] J. Chlebny (red.), Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Góral Z. (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Warszawa 2011.
 • Góral Z. (red.), Zatrudnianie cudzoziemców, Warszawa 2015.
 • Jagielski J., Status prawny cudzoziemca w Polsce (problematyka administracyjnoprawna), Warszawa 1997.
 • Jagielski J, Kilka refleksji na temat stanu i perspektyw polskiego prawa o cudzoziemcach, [w:] O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym: implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013.
 • Jagielski J., Pudzianowska D. [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2004.
 • Krajewski S., Mackiewicz M., Krajewski P. (red.), Jak obniżyć bezrobocie – mechanizmy niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, Łódź 2008.
 • Kruk E., Sankcja administracyjna, Lublin 2013.
 • Wierzbicki B., Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e7b49ae-f298-40b9-bd2e-709e5a849348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.