PL EN


2008 | 4 | 141-161
Article title

Związki segmentacji rynku z wartością przedsiębiorstw turystycznych (uwagi teoretyczne i praktyczne)

Authors
Title variants
EN
Relations Between Market Segmentation and Tourism Enterprises Values - Theoretical and Practical Remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ukazano teoretyczne związki pomiędzy segmentacją rynku a wartością przedsiębiorstwa turystycznego oraz potencjalne i faktyczne możliwości zwiększenia wartości przedsiębiorstwa poprzez realizację procesu segmentacji rynku. Przedstawiono praktycznie w jakim zakresie segmentacja rynku jest postrzegana jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa przez przedsiębiorstwa turystyczne.
EN
In the theoretical part of the paper there is defense of a thesis that market segmentation potentially and indirectly influences the value of enterprise, by shaping the point of entry for some proper marketing activities. The real benefits depend on the quality of segmentation process performed (the appropriateness of segmentation criteria and procedures chosen). In the practical part there are presented results of the author's research on how market segmentation is being viewed in tourism enterprises as their value's growth factor. In general the tourism enterprises know and take advantage of market segmentation, but at the same time they think that market segmentation hardly influences their enterprises' values. On average, every third company researched declared that segmentation is an important marketing factor shaping enterprise's value, but only in 8% of tourism firms segmentation is being treated as the most important factor. One can see the bigger role of market segmentation in the process of enterprises' value creation in those companies which operate on developing markets, on markets with significant and quick changes, on a nationwide scale, in strong competitive conditions, in large companies with foreign or mixed capital and managerial custody, evaluating their financial condition as a very good one. (original abstract)
Year
Issue
4
Pages
141-161
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania
References
 • Altkorn J., Kryteria segmentacji rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993,nr411.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2005.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 • Baker M, Marketing strategy and management, MacMiłlan, London 1992.
 • Berkowitz E.N., Kerin R.A., Rudelius W., Crane F.G., Marketing. Irwin, Homewood 2000.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., In search of shareholder value. Managing the drivers of performance, FT Pitman Publishing, London 1998.
 • Consumer behavior In Ravel and tourism, pod red. A. Pizam, J. Mansfeld, The Havorth Hospitality Press, New York-London-Oxford 1999.
 • Cornell B., Corporate Valuation. Tools for effective appraisal and decision making, Business One Irwin, Inc, Boston 1993.
 • Culley J.D., Marketing management. Foundation and practices, Boston 1983.
 • Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1985.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1994.
 • Frank R.E., Massy W.F., Wind Y., Market segmentation, Prentice Hill inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1972.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 • Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 • Green P.F., Krieger A.M., Segmenting markets with conjoing analysis, Journal of Marketing 1991, nr 10.
 • Hadrian P., Rawski M., Cel i metoda badań, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Holloway J.C., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 • Jenkins M., McDonald M., Market segmentation organizational archetypes and research agentas, European Journal of Marketing 1977, nr 1.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 • Kornak A.s., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether & Ska, Warszawa 1994.
 • Kramer T., Marketing, PWE, Warszawa 2000.
 • Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Luehrman T.A., What 's it worth? A general manager 's guide to valuation, Harvard Business Review, May-June 1997.
 • Marketing usług turystycznych, pod red. A. Panasiuka, PWN, Warszawa 2006.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Mc Carthy E.J., Bragowicz A.A., Essentials of marketing, Homewood 1982.
 • Mc Carthy E.J., Perrault jr. W.D., Essentials of Marketing, Irwin, Homewood 1998.
 • Mc Donald M., Marketing plans. How to prepare them, how to use them, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 • Mc Donald M., Dunbar I., Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicieli, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 • Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Niestrój R., Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 • Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 • Pratt P., Reilly R.E., Schwaichs R.P., Valuing a business. The analysis and appraisal of closely held companiens, Irwin Proffesional Publising, Chicago 1996.
 • Prymon M., Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Warszawa 1999.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E., Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa 1995.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1996.
 • Srivatava R.K., Shervanil T., Fahey L., Market-based assets and shareholder value, a framework for analysis, Journal of Marketing, 1998 nr 62.
 • Szymura-Tyc M., Wartość dla klienta w procesie konkurencji [w:] Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Szymura-Tyc M., Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, 2001 nr 5.
 • Windy Y., Issues and advancers in segmentation research, Journal of Marketing Research 1978, nr 3.
 • Woodall T., Conceptualising ..value for the customer": an attributional, structurale and dispositional analysis, Academy of Marketing Scence Review, 2003 nr 1.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Zikmund W., D'Amico M., Marketing, Jon Wiley and Sons, New York 1984.
 • Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e81951a-ba44-4a36-a7d1-000f6b47e099
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.