PL EN


2017 | 15 | 145-153
Article title

WOLONTARIAT JAKO FORMA AKTYWNOŚCI PROSPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ

Content
Title variants
EN
VOLUNTARY SERVICE AS A FORM OF UNIVERSITY STUDENTS’ PRO-SOCIAL ACTIVITIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wolontariat, filantropia i altruizm to pojęcia na tyle do siebie podobne, że często są zupełnie są ze sobą mylone. Pojęcia te, choć są różne, to jednak wzajemnie na siebie oddziałują i się przenikają, tworząc tym samym filary działalności prospołecznej. Wolontariat rozumiany jako dobrowolne, nieodpłatne i świadome działanie na rzecz innych osób lub społeczności, stanowi jedną z najbardziej szlachetnych postaw człowieka. Celem niniejszej pracy jest określenie zainteresowania studentów działaniami na rzecz społeczności lokalnej, jak również ustalenie istoty i roli wolontariatu w życiu młodzieży akademickiej.
EN
Volunteering, philanthropy and altruism as concepts are so much alike that they are often confused. Although these concepts are different, they interact with each other and interpenetrate, creating the pillars of pro-social activities. Volunteering, understood as a voluntary, unpaid and conscious action for other people or the community, is one of the most noble human behaviors. The aim of this paper is to determine the extent of students’ involvement in pro-social projects, as well as to define the nature and role of volunteering in the lives of young people.
Year
Issue
15
Pages
145-153
Physical description
Contributors
References
 • Braun, K. (2007). Wychowanie ku „cywilizacji miłości” poprzez zaangażowanie wolontarystyczne młodzieży. W A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie: między tradycją a współczesnością. Lublin.
 • Braun, K. (2011). Wolontariat w służbie rodziny. W J. Kułaczkowski (red.), Leksykon pedagogiki rodziny. Warszawa.
 • Braun, K. (2012). Wolontariat – młodzież – wychowanie. Lublin.
 • Chrapek, J. (2001). Dzielmy się miłością – Wolontariat. Pobrano z http://mateusz.pl/czytelnia/jch-wolontariat.htm
 • Górecki, M. (1999). Wolontariat. W D. Lalak i T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa.
 • Inglot, J. i Szempruch, J. (2009). Motywy i okoliczności podejmowania pracy wolontariackiej – komunikat z badań przeprowadzonych wśród wolontariuszy z województwa podkarpackiego. W R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska i P. Grzybowski (red.), Zeszyty naukowe forum młodych pedagogów. Przy komitecie nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk. Zeszyt 13 Edukacja a praca. Bydgoszcz.
 • Jan Paweł II. (2001). Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Watykan, 5 grudnia.
 • Kiedewicz-Nappi, H. (2005). Znaczenie wolontariatu w uspołecznieniu uczniów gimnazjum i liceum akademickiego. W W. Limont i J. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom II. Uczeń – nauczyciel – edukacja. Kraków.
 • Kromolicka, B. (2008). Wolontariat. W T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w. Warszawa.
 • Łobocki, M. (1998). Altruizm a wychowanie. Lublin.
 • Murat, M. (2011). Wychowanie moralne dziecka w rodzinie. W J. Kułaczkowski (red.), Leksykon pedagogiki rodziny. Warszawa.
 • Nowak, B. (2009). Trzy filary działalności prospołecznej: altruizm – wolontariat – filantropia. Odniesienia pedagogiczne. W H. Marzec i C. Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości. Tom II. Piotrków Trybunalski.
 • Ossowski, R. (2013). Znaczenie wolontariatu w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W P. Grzybowski i B. Kunach (red.), Seniorzy w działaniu. Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna. Bydgoszcz.
 • Sobol, E. (1995) (red.). Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe. Warszawa.
 • Tokarski, J. (1980) (red.). Słownik wyrazów obcych. Warszawa.
 • Tuziak, A. (2005). Mieszkańcy Rzeszowa wobec przemian w sferze publicznej. W K. Kaszuba i Z. Sokół (red.), Rzeszów dawny i współczesny. Społeczeństwo. Rzeszów.
 • Zgółkowa, H. (1994) (red.). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Tom I. Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e91fb5c-037c-4f50-bc3c-bdb156c5a079
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.