PL EN


2017 | 4 | 151-165
Article title

Typologia rosyjsko-polskich błędów językowych dziecka dwujęzycznego

Content
Title variants
EN
Typology of Russian-Polish language errors of a bilingual child
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono typologię błędów dwujęzycznej (rosyjsko-polskiej) dziewczynki, popełnianych głównie w języku polskim, choć także rosyjskim. W typologii uwzględniono błędy interferencyjne (z drugiego języka ojczystego/macierzystego) oraz błędy spowodowane nieopanowaniem (z różnych przyczyn) systemu zarówno języka polskiego, jak i rosyjskiego. Analiza wykazała pewne analogie lapsologiczne w porównaniu z błędami cudzoziemskimi oraz szereg analogii międzyjęzykowych polsko-rosyjskich.
EN
The article presents a typology of errors made by a bilingual (Russian-Polish) girl, mostly in Polish, but also in Russian. The typology is divided into interference errors (from the second mother tongue) and errors caused by insufficient knowledge of the language system (caused by various reasons) both in Polish and Russian. Lapsological analysis showed some analogies with errors made by foreigners as well as Polish-Russian interlingual analogies.
Year
Issue
4
Pages
151-165
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki, Stosowanej, Katedra Białorutenistyki, Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej, rkaleta@uw.edu.pl
References
 • Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
 • Dąbrowska A. Składniowa konstrukcja dysmorficzna jako błąd kompleksowy. „Poradnik Językowy” 2012, nr 6, s. 82–93.
 • Dąbrowska A., Pasieka M. Błąd językowy – co to takiego? Rozważania o błędzie językowym w glottodydaktyce polonistycznej. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, t. 22, s. 25–26.
 • Foland-Kugler M. Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1998.
 • Gasek B. Лексико-семантическая интерференция в процессе перевода (на материале русского и польского языков). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012.
 • Gliwińska-Kotynia J. Najczęstsze błędy Polaków uczących się języka rosyjskiego. [W:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Red. M. Biernacka i M. Wojenka-Karasek. Łódź: Piktor, 2011, s. 210–216.
 • Harczuk Z. Interferencja języka polskiego w procesie nauczania języka rosyjskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
 • Kaleta R. Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna. Warszawa: Katedra Katedra Białorutenistyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2015.
 • Gębal P.E. Glottodydaktyka porównawcza jako nowa subdyscyplina glottodydaktyki. „Lingwistyka Stosowana” 2014, t. 10, s. 39–42.
 • Kaleta R. Dyskusja nad błędem językowym w wybranych polskich pracach językoznawczych wydanych w latach 1978–2008 (przegląd). „Lingwistyka Stosowana” 2009, t. 1, s. 151–171.
 • Kaleta R. Glottodydaktyczne błędy analogiczne na przykładzie języka polskiego i języka białoruskiego. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, t. 22, s. 319–335.
 • Kaleta R. Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna. Warszawa: Katedra Katedra Białorutenistyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2015.
 • Kaleta R. O polsko-białorusko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej w ujęciu glottodydaktycznym. [W:] Wokół homonimii międzyjęzykowej. Red. M. Majewska. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2017 (w druku).
 • Korzeniewska-Rogalewicz J. Błąd leksykalny a dydaktyka języka obcego. Na materiale języka rosyjskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986.
 • Kozielewski I. Słownik wyrazów o podobnym brzmieniu a odmiennym znaczeniu w języku rosyjskim i polskim. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.
 • Kusal K. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 • Przechodzka G., Miodunka W. Kompetencja językowa polskich maturzystów. Na podstawie testów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym C2. Analiza jakościowa. „Polonistyka” 2006, nr 8, s. 6–17.
 • Rożek Т. Słownik wyrazów obcych. „Gość Niedzielny”, nr 26, z dn. 2 lipca 2017, s. 58–59.
 • Velísnká M. Family bilingualism. Charles University in Prague. Faculty of Education. Department of English Language and Literature. Supervisor: Paed Dr Marie Hofmannová. Prague 2007. [Online:] (dostęp: 20.08.2017).
 • Wewiór B. Błędy gramatyczne i leksykalne. [W:] Z problematyki błędów obcojęzycznych. Red. F. Grucza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Wróblewska-Pawlak K. Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci. „Języki Obce w Szkole” 2013, nr 1, s. 88–97.
 • Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов: теория и практика. Учебное пособие. Москва: Билингва, 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2392-3644
ISSN
2449-6715
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7e9ec06d-58fb-49c0-bcf5-efee251170a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.