PL EN


2017 | 85 | 3 | 293-304
Article title

Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – nurty badawcze w zagranicznym i polskim piśmiennictwie z zakresu bibliologii i informatologii

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Disabled in Libraries – Research Trends in Foreign and Polish Literature in the Field of Library and Information Science
Languages of publication
Abstracts
EN
Thesis/Objective – The author intends to present current research trends in the library and information science (LIS) literature focused on the library and information services for the disabled and compare research topics covered by foreign and Polish literature in this field. Research methods – The critical literature review was used to analyze the content of foreign and Polish LIS literature published in the years 2010-2015. The literature was found via „Library, Information Science & Technology Abstracts” (LISTA), „Polska Bibliografia Bibliologiczna (Polish Book Studies Bibliography)”, „Przewodnik Bibliograficzny (Polish National Bibliography)”, and Polish LIS journals. Results and conclusions – The author identifies 9 main themes in foreign LIS literature referring to the library and information services for the disabled, whereas only 6 such themes appear in Polish LIS literature. The strongest theme in LIS literature covers issues of accessing information by the disabled, including such subcategories as: access to Internet resources, databases and digital libraries and, to a lesser extent, to the resources on non-digital carriers.
PL
Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest zaprezentowanie nurtów tematycznych specjalności badawczej bibliologii i informatologii, jaką jest obsługa biblioteczno-informacyjna osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowanie w środowisku bibliotecznym i informacyjnym oraz porównanie wątków badawczych zagranicznego i polskiego piśmiennictwa naukowego w przywołanym obszarze. Metody badań – Zastosowano analizę i krytykę piśmiennictwa zagranicznego i polskiego z zakresu bibliologii i informatologii opublikowanego w latach 2010-2015. Eksploracji poddano zawartość publikacji zarejestrowanych w bazie abstraktowej „Library, Information Science & Technology Abstracts” (LISTA), w „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” i w „Przewodniku Bibliograficznym” oraz opublikowanych w najwyżej punktowanych polskich czasopismach naukowych z obszaru bibliologii i informatologii. Wyniki i wnioski – W piśmiennictwie zagranicznym wyodrębniono 9 zasadniczych nurtów badawczych podejmowanych w zakresie obsługi biblioteczno-informacyjnej osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania w środowisku bibliotecznym i informacyjnym. W polskiej literaturze naukowej z tego zakresu wydzielono jedynie 6 wątków tematycznych, w tym 2 reprezentowane przez 1 publikację. Najsilniejszy aktualnie nurt badań w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej we wzmiankowanym zakresie stanowi (zarówno w przypadku piśmiennictwa obcojęzycznego, jak i rodzimego) dostęp osób z niepełnosprawnością do informacji, obejmujący tematykę dostępu do zasobów internetowych, baz danych, bibliotek cyfrowych, w mniejszym stopniu zasobów w postaci analogowej.
Year
Volume
85
Issue
3
Pages
293-304
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii , fema@umk.pl
References
 • Aharony, Noa (2012). Library and Information Science research areas: A content analysis of articles form the top 10 journals 2007-8. Journal of Librarianship and Information Science, vol. 44, iss. 1, pp. 27-35.
 • Booth, Char. (2012). Why Accessibility? Library Technology Reports, vol. 48, iss. 7, pp. 5-6.
 • Davies, Eric J. (2007). An overview of international research into the library and information needs of visually impaired people. Library Trends, vol. 55, no. 4, pp. 785–795.
 • Fedorowicz, Małgorzata (2010). Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK.
 • Głowacka, Ewa. (2008). Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa. Przegląd Biblioteczny, z. 1, s. 22-27.
 • Hill, Heather (2013). Disability and accessibility in the library and information science literature: A content analysis. Library and Information Science Research, vol. 35, iss. 2, pp. 137-142.
 • MNiSW (2015). Część B wykazu czasopism naukowych, załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowychwraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 06.07.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf>.
 • MNiSW (2016). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; [dostęp: 06.07.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf>.
 • Sosińska-Kalata, Barbara (2013). Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2, s. 9-41.
 • Szablewski, Maciej (2016). Temat: Polska Bibliografia Bibliologiczna, [online]. Do: Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska. 28 czerwca 2016. Korespondencja osobista.
 • Vandenbark, Todd R. (2010). Tending a Wild Garden: Library Web Design for Persons with Disabilities. Information Technology & Libraries, vol. 29, iss. 1, pp. 23-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ead8e36-4487-40ed-b550-01c8770b8da5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.