PL EN


2016 | 1(5) |
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako imperatyw strategiczny w obliczu zmian postaw konsumenckich.

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Artykuł podejmuje tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa jako odpowiedzi na dyktat zmieniającego się społeczeństwa. Przytacza definicję pojęcia oraz wskazuje na powody rozwijania w przedsiębiorstwach strategii ukierunkowanych na społeczną odpowiedzialność. W niniejszym artykule strategie CSR rozpatrywane są w kontekście zmieniających się postaw konsumentów i prospołecznych poglądów klientów. Uwaga ukierunkowana jest na klienta jako najważniejszego interesariusza przedsiębiorstwa, który ma bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży, a co za tym idzie, osiągane zyski. Wnioskowanie opiera się na analizie wyników międzynarodowego badania zrealizowanego przez Cone Communications we współpracy z Ebiquity dotyczącego postaw i zachowań konsumentów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz na badaniach własnych – pilotażowym sondażu diagnostycznym, badającym wartość społeczną w decyzjach zakupowych klientów. W artykule autorka przedstawia zarys koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, uwarunkowania, obszary i instrumenty stosowane w zakresie CSR. Wskazuje na korzyści dla firmy i interesariuszy ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorka poprzez swoje rozważania stara się potwierdzić tezę, iż strategię społecznej odpowiedzialności biznesu należy uznać za ważny element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa w obecnej rzeczywistości wzrastającej świadomości i odpowiedzialności społecznej.
EN
Article deals with the subject of corporate social responsibility in relation to the strategic management of the company as a response to the dictates of a changing society. It gives the definition of the concept and identifies the reasons for developing enterprise-oriented strategies for social responsibility. In this article, CSR strategies are considered in the context of changing consumer attitudes and prosocial views of customers confirmed with the test results. Attention is focused on the customer as the most important stakeholder of the company that has a direct impact on sales volume, and thus, achieved profits. The author through her reflections is trying to confirm the thesis that the strategy of corporate social responsibility should be regarded as an important part of strategic management of companies in the current reality of increasing awareness and social responsibility.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • I rok studiów doktoranckich, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7eb764cf-61e4-422e-9273-8b9157208e70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.