PL EN


2016 | 22 | 165-181
Article title

Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.). Cz. II

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Non-literary sources for the history of Polish vocabulary (until the 18th century). Part II
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As in the first part of this paper (see “LingVaria” 2016 1 (21) ), also here the author describes selected non-literary sources for the history of Polish vocabulary from the period from the 16th to the 18th century. They are not always taken into account by the editors of historical dictionaries, despite the fact that they contain a wealth of interesting vocabulary from various areas of everyday life of peasants and townsmen, from the history of law and judicature, trade, craft, military, etc. This vocabulary constitutes a constant element in the history of the lexical resources of Polish, and a testimony of the history of culture.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • CzerComDum: S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i oprac. J. Dumanowski, M. Spychaj, Warszawa 2012.
 • DanDług: E. Danowska, Dług śmiertelności wypłacić trzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, Kraków 2011.
 • FalTestKr: A. Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w., Kraków 1997.
 • Gliczner: E. Gliczner, Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogą, Kraków 1558.
 • Haur: J.K. Haur, Ziemiańska generalna ekonomika, Kraków 1679.
 • InwKal: Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, t. I: Od XVI do połowy XVIII w., t. II: Z lat 1751–1775, wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955–1959.
 • InwKrak: Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576–1700, wyd. A. Kamiński, A. Kielnicka, S. Pańków, Warszawa 1956.
 • InwMPozn: Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, t. I: Z lat 1700–1758, t. II: 1759–1793, wyd. J. Burszta i C. Łuczak, Poznań 1962–1965.
 • KitOpis: J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, wyd. 3, „BN I”, nr 88, Wrocław 1970.
 • Kluge: F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, wyd. 21, Berlin 1975.
 • Knapski: G. Knapski, Thesaurus Polono-latino-graecus, Kraków 1621.
 • KonSkut: S. Konarski, O skutecznym rad sposobie, [w:] idem, Pisma wybrane, t. I, oprac. J. Nowak-Dłużewski, wstępem opatrzył Z. Libera, Warszawa 1955.
 • KrasZb: I. Krasicki, Zbiór potrzebniejszych wiadomości, porządkiem alfabetu ułożonych, t. I–II, Warszawa – Lwów 1781.
 • KsRefKor: Księgi referendarii koronnej, t. I: 1768–1780, t. II: 1781–1794, wyd. A. Keckowa, W. Pałucki, Warszawa 1955–1957.
 • LKrak: Lustracje województwa krakowskiego 1564, cz. I–II, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.
 • LRaw: Lustracje województwa rawskiego 1564 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959.
 • LRus: Lustracja województwa ruskiego 1661–1665, cz. I, wyd. K. Arłamowski, W. Kaput, cz. II, wyd. E. i K. Arłamowscy, cz. III, wyd. E. i K. Arłamowscy, W. Kaput, Wrocław 1970–1976.
 • Mącz: J. Mączyński, Lexicon Latino-Polonicum, Królewiec 1564.
 • OpPozn: Opisy i lustracje Poznania z XVI–XVIII wieku, wyd. M.J. Mika, Poznań 1960.
 • PirPow: G. Piramowicz, Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów, oprac. K. Mrozowska, „BN I”, nr 171, Wrocław 1950.
 • Praxis: A. dell’ Aqua, Praxis ręczna działa, wyd. T. Nowak, Kraków 1969.
 • RachBon: Rachunki wielkorządowe Jana Bonera 1558, wyd. J. Garbacik, Kraków 1974.
 • SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
 • SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V, Kraków 1952–1982.
 • SJPXVII/XVIII: K. Siekierska (red.), Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, t. I, Kraków 1999–2004.
 • SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, wyd. 2, Lwów 1854–1860.
 • SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–IV, red. komitet redakcyjny, t. V–XVII, red. M.R. Meyenowa, t. XVIII–XXXIV, red. F. Pepłowski, t. XXXV–XXXVI, red. K. Mrowcewicz, P. Potoniec, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–2012.
 • SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Kraków 1953–2002.
 • SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
 • SWil: A. Zdanowicz i in. (red), Słownik języka polskiego, t. I–II, Wilno 1861.
 • TestPrus: Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. i wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013.
 • TestSand: Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005.
 • TestWlkp: Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1635, wyd. P. Klint, Wrocław 2008; Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław 2011.
 • TestWojn: Testamenty mieszczan wojnickich 1599–1809, wyd. P. Dymmel, Wojnicz 1997.
 • Troc: M.A. Troc, Nowy dykcyjonarz to jest mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 1779.
 • VolLeg: Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego, t. I–VIII, Petersburg 1860, t. IX, Kraków 1889.
 • ZabPrz: Zabawy przyjemne i pożyteczne (1770–1777), wyb. i oprac. J. Plat, „BN I”, nr 195, Wrocław 1968.
 • ZamZbiór: A. Zamoyski, Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego ułożony, cz. I–III, Warszawa 1778.
 • Lewińska A., 2005, Słownictwo z zakresu dawnej kultury materialnej w „Inwentarzu ekonomii malborskiej” z 1745 r., Gdańsk.
 • Madejska A., 2008, Nazwy przyborów do pisania w inwentarzach mieszczan poznańskich z lat 1528–1793 i w historii języka polskiego, „Język Polski” LXXXVIII, s. 353–362.
 • Młynarczyk E., 2010, Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn), Kraków.
 • Ożdżyński J., 1998, Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego, Kraków.
 • Stachowski S., 2014, Słownik historyczno-etymologiczny turcyzmów w języku polskim, Kraków.
 • Turnau I., 1999, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Kraków.
 • Wysocka F., Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. I–IV, Kraków 1980–2013.
 • Zajda A., 1979, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 r.), Kraków.
 • Zajda A., 1999, Z historii polskiego słownictwa rzemieślniczego. Nazwy narzędzi stolarskich w kilku tekstach z okresu od początku XVII do początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe UJ” „Prace Językoznawcze” nr 119, s. 153–171.
 • Zajda A., 2012, Wychowanie – edukacja – oświecenie. Studium z historii słownictwa polskiego, [w:] G. Zając (red.), Byle w ludziach światło było… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, Kraków, s. 391–406.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ec09a19-3300-4a78-83a2-e4b631c7ce7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.