PL EN


Journal
2015 | 41 | 2 | 219-229
Article title

Student z niepełnosprawnością w przestrzeni szkoły wyższej – pomiędzy pedagogiką długu a pedagogiką wspólnotowości

Authors
Content
Title variants
EN
A student with disability at a higher education institution – between the pedagogy of debt and the pedagogy of community
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The starting point of the article is a thesis that intensively created institutional backing for students with disabilities leads to the disclosure of different barriers placed in the awareness of lecturers and fully fit students. Its essence is the feeling of social debt towards people with disabilities effectively impeding the shaping of authentic environment favouring self-creation of these people and taking responsibility for one’s own biography having left university. The aim of the article is to show the students environment in the aspect of the disabled expectations and viewing the environment in the perspective of the integration and the disproportion levels. They become the tools for description and interpretation of the declared, in the focused discussion, diagnosis of one’s situation and expectations towards the academic environment. Undoubtedly, two last decades have changed a lot in the area in focus. One may not overvalue the introduced system solutions directed to the levelling of opportunities for people with disabilities in the context of creating convenient conditions for studying. However, one may not forget that the paradigm of equal opportunities in the system approach is merely a starting point in activating students with disabilities and joining them authentically to the academic community
PL
Punktem wyjścia opracowania jest teza, że intensywnie kreowane wsparcie instytucjonalne studentów z niepełnosprawnością prowadzi do ujawniania się innych barier ulokowanych w świadomości wykładowców i studentów pełnosprawnych. Ich istotą jest poczucie społecznego długo wobec osób z niepełnosprawnością skutecznie utrudniające kształtowanie autentycznego środowiska sprzyjającego autokreacji tych osób i brania odpowiedzialności za swoją biografię po opuszczeniu murów szkoły wyższej. Celem artykułu jest ukazanie środowiska studenckiego w aspekcie oczekiwań osób z niepełnosprawnością i rozpatrzenie go w perspektywie płaszczyzn integracji i niewspółmierności. Stanowią one narzędzie deskrypcji oraz interpretacji zadeklarowanych w dyskusji fokusowej diagnoz swojej sytuacji i oczekiwań wobec środowiska akademickiego. Bez wątpienia ostanie dwie dekady zmieniły w omawianym obszarze wiele. Nie sposób przecenić wprowadzonych, systemowych rozwiązań ukierunkowanych na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością w zakresie tworzenia dogodnych warunków studiowania. Warto jednak pamiętać, że paradygmat równych szans w ujęciu systemowym stanowi jedynie punkt wyjścia w aktywizowaniu studentów z niepełnosprawnością i autentycznym włączaniu ich w wspólnotę akademicką.
Journal
Year
Volume
41
Issue
2
Pages
219-229
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Barnes C., Mercer C. (2008), Niepełnosprawność, przeł. P. Morawski, Sic!, Warszawa.
 • Bełza M., Prysak D. (2014), Człowiek niepełnosprawny w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki – od rzeczywistości zredukowanej po poszerzoną, [w:] Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, red. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, J. Suchodolska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Cierpiałowska T. (2009), Studenci z niepełnosprawnością. Problemy funkcjonowania edukacyjnego i psychospołecznego, UP, Kraków.
 • Grobler A. (2006), Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Kowalik S. (1999), Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Śląsk, Katowice.
 • Krause A., Żyta A., Nosarzewska S. (2010), Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Akapit, Toruń.
 • Leszczyńska K. (2010), Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów, [w:] Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, red. B. Gąciarz, FiS PAN, Warszawa.
 • Myśliwiec M. (2011), Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów, [w:] Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, red. B. Gąciarz, FiS PAN, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rzedzicka K.D. (2002), Studiowanie osób z niepełnosprawnością w szkołach wyższych – oczywistość czy społeczny dylemat, [w:] Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, UMCS, Lublin.
 • Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Szwabowski O. (2013), Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej, [w:] Fabryki dyplomów czy uniwersitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Impuls, Kraków.
 • Williams J. (2011) Pedagogika długu, [w:] EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, red. J. Sowa, K. Szadkowski, Korporacja Ha!art, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ed4bff9-df78-4ce2-a2ab-09a04d76f5ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.