PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 343-353
Article title

Health and Physical Fitness as Values Determining Health-Oriented Behaviors in Women Aged 45-59 and 60-74

Content
Title variants
PL
Zdrowie i sprawność fizyczna jako wartości determinujące zachowania prozdrowotne kobiet w wieku 45-59 oraz 60-74 lat
RU
Здоровье и физическая форма как ценности, определяющие направленное на сохранение здоровья поведение женщин в возрасте 45-59 и 60-74 лет
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The aim of the study was to compare the recognized and the practiced life values of women aged 45-59 and 60-74. The study involved 120 women, residents of the Lubuskie Province, participating in physical exercise. In the study a diagnostic survey was employed, with the use of the techniques of questionnaire, interview and observation. For the statistical analysis frequency of characteristics and chi-squared independence test were applied. It was found that the greatest life values for both groups compared were health and family happiness. They were followed by physical fitness, a clean conscience and a good financial situation. Parallel recognition of the values of health and physical fitness by the respondents had an impact on the implementation of most of the analyzed health behaviors. Examination of the correspondence between systems of values and behavior patterns is of significant importance in predicting health behaviors. Studies into determinants of human choices would facilitate monitoring of the evolution of health-oriented lifestyle of society and creating optimal conditions for the development of physical recreation.
PL
Celem pracy było porównanie uznawanych i realizowanych wartości życiowych kobiet w wieku 45-59 i 60-74 lat. Badaniami objęto 120 kobiet, mieszkanek województwa lubuskiego, uczestniczących w ćwiczeniach fizycznych. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety, wywiadu i obserwacji. We wnioskowaniu statystycznym użyto frekwencję cech oraz test niezależności chi-kwadrat. Stwierdzono, że najwyższą wartością życiową dla obu porównywanych grup było zdrowie i szczęście rodzinne. Kolejne miejsca zajmowały: sprawność fizyczna, czyste sumienie, dobra sytuacja materialna. Równoległe uznawanie wartości zdrowia i wartości sprawności fizycznej przez respondentki miało wpływ na realizację większości analizowanych zachowań zdrowotnych. Badanie zgodności systemu wartości i wzorów zachowań ma istotne znaczenie w predykcji zachowań zdrowotnych. Studia nad uwarunkowaniami wyborów człowieka pozwoliłyby śledzić zmiany w prozdrowotnym stylu życia społeczeństwa oraz tworzyć optymalne warunki rozwoju rekreacji fizycznej.
RU
Цель работы – сравнить признанные и осуществляемые жизненные ценности женщин в возрасте 45-59 и 60-74 лет. Обследования охватили 120 женщин-жительниц Любушского воеводства, занимающихся физическими упражнениями. В обследованиях применили метод диагностического зондажа с использованием техники анкеты, интервью и наблюдения. В статистическом умозаключении применили частотность вы- ступления свойств и критерий независимости (Хи-квадрат). Констатировали, что самой высокой жизненной ценностью для обеих сравниваемых групп были здоровье и семейное счастье. Очередные места занимали: физическая форма, чистая совесть, хорошее материальное положение. Параллельное признание ценности здоровья и ценности физической формы респондентками влияло на выполнение большинства анализируемых форм поведения, связанного с сохранением здоровья. Изучение сходства системы ценностей и образцов поведения имеет существенное значение в прогнозировании поведения, направленного на сохранение здоровья. Изучение обусловленностей выборов человека позволило бы прослеживать изменения в направленном на сохранение здоровья стиле жизни общества и создавать оптимальные условия для развития физической рекреации.
Year
Pages
343-353
Physical description
Contributors
author
References
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Gutkowska K., Kwieciński P. (2016), Wartości życiowe młodych Polaków aktywnych zawodowo o stabilnej sytuacji finansowej, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(360).
 • Kotarska K. et al. (2015), Leisure time physical activity and health-related behaviors after liver transplantation: a prospective, single centre study, “Gastroenterology Review”, No. 2, DOI:10.5114/pg.2015.49002.
 • Łubkowska W., Zdeb T., Mroczek B. (2015), Ocena ukształtowania fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziewcząt trenujących sport pływacki i nie uprawiających pływania, “Family Medicine & Primary Care Review”, nr 17(3), DOI: 10.5114/fmpcr/58738.
 • Misztal M. (1990), Elementy systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mysłakowski Z. (1964), Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Nowak M. (2008), Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet, AWF, Poznań.
 • Nowak M.A. (2011), Physical Activity and its Associations with other Lifestyle Elements in Polish Women, “Journal of Human Kinetics”, Vol. 29.
 • Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Ossowski S. (1967), Dzieła, T. 3, PWN, Warszawa.
 • Prieto J.A. et al. (2015), Relevance of a program balance in health-related quality of life of obese elderly women, “Nutr Hosp.”, No. 32, DOI:10.3305/nh.2015.32.6.9713.
 • Sekuła-Kwaśniewicz H. (1991), Sport zawodniczy a style życia. Studium socjologiczne, AWF, Kraków.
 • Siciński A. (2002), Styl życia. Kultura. Wybór, IFiS PAN, Warszawa.
 • Sygit K. (2015), Fundamental Significance of Physical Activity for Seniors’ Health, “Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, No. 12(4).
 • Van Buuren J., de Leeuw J.V. (1992), Equality Constraints in Multiple Correspondence Analysis, “Multivar. Behav. Res”, Vol. 27(4).
 • WHO (1948), World Health Organization Constitution.
 • Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania
 • Zdrowia (EHIS) 2014 r. (2015), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/ [dostęp: maj 2016].
 • Żukowska Z. (1979), Styl życia absolwentów uczelni wychowania fizycznego, AWF, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7edfa605-9b41-458c-a58f-297a96749a39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.