PL EN


Journal
2017 | 2 | 354-370
Article title

Relacje państwo – Kościół w obszarze usług socjalnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec

Content
Title variants
EN
Church-State relationship in the field of social services – case studies in the United States, France and Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza stosunków państwo – Kościół w obszarze realizacji usług socjalnych. Wspólnoty wyznaniowe pełnią istotne funkcje pozareligijne – do nich należy działalność socjalna. Możliwości działania w tym zakresie są uwarunkowane przyjętym w danym kraju modelem relacji państwo – Kościół. W artykule omówiono sytuację wyznaniowych dostawców usług socjalnych w trzech państwach, reprezentujących różne warianty systemu separacji: czystej (USA), skoordynowanej (Niemcy) oraz wrogiej (Francja). Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że we wszystkich tych przypadkach podmioty wyznaniowe są cenionymi partnerami władz publicznych w dziedzinie świadczenia usług socjalnych. Nawet tak sporne kwestie, jak dofinansowywanie działalności podmiotów wyznaniowych ze środków publicznych znajdują pozytywne rozwiązania, gdyż kluczowe jest uznawanie społecznej użyteczności Kościołów jako realizatorów usług socjalnych. Ich aktywny udział w tej dziedzinie wpisuje się też w postulowany i wdrażany paradygmat wielosektorowości w polityce społecznej.
EN
Denominational communities are engaged in many important social works. Their activities are necessarily determined by the law of the land regulating the relationship between the state and religious groups. The author describes the situation of religious social services providers in three countries, representing three different systems of separation: pure separation (USA), coordinated separation (Germany) and hostile separation (France). The analysis of these cases indicate that denominational groups in these countries are valuable partners of civil authorities in the provision of social services. Even such contentious issues like subsidies for denominational groups from the public purse can be solved in satisfactory ways, because of the social advantages derived from the work of the churches. Their involvement in this field also fits well with the implementation of the multidisciplinary approach to social issues.
Journal
Year
Issue
2
Pages
354-370
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
 • A. Peck, Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich, Warszawa 2014
 • A. Rauscher, Verhältnis von Staat und kirchlicher Caritas. Subsidiarität als Leitprinzip, [w:] N. Glatzel, H. Pompey (red.), Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit? Zum Spannungsfeld von christlicher Sozialarbeit und christlicher Soziallehre, Freiburg 1991
 • B. Basdevant-Gaudemet, Państwo i Kościół we Francji, [w:] G. Robbers (red.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Lopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007
 • D. Seeber, Caritas in Staat und Gesellschaft, [w:] H. Puschmann (red.), Not sehen und handeln. Caritas: Aufgaben, Herausforderungen, Perspektiven, Freiburg i.Br. 1996
 • D.J. Wright, Taking Stock: The Bush Faith-Based Initiative and What Lies Ahead, Albany 2009
 • D.M. Ackerman, V. Burke, Charitable Choice: Background and Issues, New York 2001
 • E. Leś, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000
 • E.L. Queen i in., Encyclopedia of American Religious History, t. 1, New York 2009
 • F. Adloff, Religion and Social-Political Action: The Catholic Church, Catholic Charities, and the American Welfare State, „International Review of Sociology”, nr 1, 2006
 • G. Mink, Faith in Government?, „Social Justice”, nr 1, 2001
 • H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Kraków 1999
 • I. Bode, A New Agenda for European Charity: Catholic Welfare and Organizational Change in France and Germany, „Voluntas”, nr 2, 2003
 • J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000
 • J. Merchel, Związki socjalne, trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie, [w:] A. Evers i in. (red.), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, tłum. K. Sosnowska, Warszawa 2013
 • K. Frysztacki, Amerykańskie społeczeństwo i jego państwo socjalne w wachlarzu cech, sprzeczności oraz kierunków zmian, [w:] W. Anioł i in., Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Toruń 2015
 • O. Grand, Krótka historia pracy społecznej we Francji, [w:] M. Kolankiewicz, A. Zielińska (red.), Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, Warszawa 1998
 • P. Borecki, Modele relacji między państwem a Kościołem, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, nr 1-2, 2005
 • P. Burgoński, Modele relacji między religią i polityką, [w:] P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014
 • P. Napierała, Religia i polityka w USA. Faith-based initiatives w okresie prezydentury G.W. Busha, Kraków 2013
 • P. Sałustowicz, Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009
 • P.A. Wilson, Faith-Based Organisations, Charitable Choice and Government, „Administration & Society”, nr 1, 2003
 • R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w USA, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa 2008
 • R.A. Cnaan, S.C. Boddie, Charitable Choice and Faith-Based Welfare: A Call for Social Work, „Social Work”, nr 3, 2002
 • R.M. Małajny, „Mur separacji” – państwo a Kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992
 • S. Burdziej, Religia jako źródło kapitału społecznego, „Trzeci Sektor”, nr 15, 2008
 • S. Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, Kraków 2009
 • S. Carlson-Thies, Charitable-Choice: Bringing Religion Back into American Welfare, „Journal of Policy History”, nr 1, 2001
 • S.K. Green, Charitable Choice and Neutrality Theory, „NYU Annual Survey Of American Law”, nr 57, 2000
 • T. Kamiński, Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012
 • Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ee92a63-63eb-4583-9497-244174b1b69b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.