PL EN


2017 | 16 | 81-97
Article title

Regulations for the Preparation of Financial Statements by Banks in Croatia and Poland

Title variants
PL
Regulacje prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez banki w Chorwacji i Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper examines the similarities and differences in the financial reporting of banks in Croatia and Poland. It analyses the legal regulations governing bank financial reporting in the two countries. While both countries belong to the European Union, thanks to certain freedoms in national legislation, some differences in the banks’ financial reporting have occurred. The same IFRS and elements of financial statements resulting from these standards apply to both countries. Banks in Poland apply national rules in cases not regulated by IFRS, while banks in Croatia are required to apply IFRS according to accounting law. In Poland, banks produce a report on activities that accompanies annual financial statements, while those in Croatia do not. There are also some differences regarding the types of banks that operate in the two countries, i.e. Croatia has no cooperative banks.
PL
Celem artykułu jest określenie podobieństw i różnic w sprawozdawczości finansowej banków w Chorwacji i w Polsce. W badaniach skupiono się na analizie regulacji prawnych w tych krajach. Wyniki badań świadczą o tym, że pomimo iż obydwa kraje są członkami Unii Europejskiej, dzięki istnieniu krajowych regulacji prawnych w krajach tych występują pewne różnice w sprawozdawczości finansowej banków. Zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji stosuje się MSSF i sporządza – wynikające z nich – te same elementy sprawozdania finansowego. Banki w Polsce stosują ponadto krajowe regulacje prawne w sprawach, które nie zostały uregulowane w MSSF. Wszystkie banki w Chorwacji stosują MSSF zgodnie z prawem rachunkowości. W Polsce do rocznego sprawozdania finansowego dołączone jest sprawozdanie z działalności banku, które nie jest sporządzane w Chorwacji. Istnieją również pewne różnice dotyczące rodzajów banków między obserwowanymi krajami, tj. w Chorwacji nie ma banków spółdzielczych, które funkcjonują w Polsce.
Year
Issue
16
Pages
81-97
Physical description
Contributors
 • University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, J.F. kennedy Square 6, 10000 Zagreb, Croatia
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • The Accounting Act of 29 September 1994, Journal of Laws 1994, No. 121, item 591, as amended.
 • The Act of Bank Gospodarstwa Krajowego of 14 March 2003, Journal of Laws 2003, No. 65, item 594, as amended.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego: Raport roczny 2015 (2016), https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/O_Banku/Bank_w_liczbach/Raport_roczny/Raport_roczny_BGK_za_2015_r.pdf. Accessed: 25 September 2016.
 • The Banking Act of 29 August 1997, Journal of Laws 1997, No. 140, item 939, as amended.
 • Baran, M. and Bauer, K. (2016) “Wkraczając w erę informacji: outsourcing usług księgowych w sektorze MSP w perspektywie oczekiwań interesariuszy” in A. Kuzior, A. Szewieczek (eds) Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, tom I. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 18–27.
 • Bátiz-Lazo, B. and Wood, D. (2002) “An Historical Appraisal of Information Technology in Commercial Banking”. Electronic Markets 12 (3): 192–205, https://doi.org/10.1080/101967802320245965.
 • Bauer, K. (2015) “Regulatory Conditions of Cooperative Banks’ Financial Reporting in Poland” in J. Krasodomska, K. Świetla (eds) Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 13–23.
 • Bauer, K. and Baran, M. (2015) “Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems. Empirical Evidence from Poland”. International Journal of Accounting and Economics Studies 3 (2): 128–34, https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.5194.
 • Brochet, F., Jagolinzer, A. D. and Riedl, E. J. (2013) „Mandatory IFRS Adoption and Financial Statement Comparability”. Contemporary Accounting Research 30 (4): 1373–1400, https://doi.org/10.1111/1911-3846.12002.
 • Directive 2010/76/EU of the European Parliament and Committee of 24th November 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-conent/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32010l0076. Accessed: 25 September 2016.
 • Directive 2013/36/EU of European Parliament and Board (2013), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1413445987041&uri=CELEX:32013L0036. Accessed: 13 September 2016.
 • Draft of Resolution on changes and updates of Resolution about public disclosure of financial reliability requirements of credit institutions (2011), http://www.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/nacrti_odluka_srpanj_2011/h-nacrt-javna-objavabonitetnih-zahtjeva-ki.pdf. Accessed: 13 September 2016.
 • Emerling, I., Wójcik-Jurkiewicz, M. and Wszelaki, A. (2011) Zasady rachunkowości bankowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Fungáčová, Z., Hasan, I. and Weill, L. (2016) Trust in Banks. Discussion Papers 7. Helsinki: Bank of Finland, BOFIT Institute for Economies in Transition, http:// crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/cf7032556a06708b8f1c1061846039b3pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1475790617&Signature=ubRIZbspsP%2FmLW11ANhq8TdlU8Y%3D. Accessed: 30 September 2016.
 • Gniewek, J. (2016) “Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia 50 (3): 39–48, https://doi.org/10.17951/h.2016.50.3.39.
 • Hońko, S. (2014) “Rachunkowość banków” in T. Kiziukiewicz (ed.) Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych. Warszawa: PWE, pp. 209–58.
 • Jarocka, E. (2005) Finanse przedsiębiorstw, sektora bankowego, budżetowego, ubezpieczeń. Warszawa: Difin.
 • Jaworski, W. L. and Iwanicz-Drozdowska, M. (2013) “Bank i system bankowy” in M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Warszawa: Poltext, pp. 15–66.
 • Krasodomska, J. (2008) “Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 768: 65–77.
 • Krasodomska, J. (2010) „Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów”. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 55 (111): 119–38.
 • Krasodomska, J. (2015) “Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego” in B. Micherda (ed.) Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego. Warszawa: Difin, pp. 110–33.
 • Kubíčková, D. and Jindřichovská, I. (2014) “Impact of IFRS Reporting on Prediction of Development of Financial Conditions of Czech Firms”. International Journal of Business and Social Science 5 (9(1)): 215–25.
 • Liu, Q. and Vasarhelyi, M. A. (2014) „Big Questions in AIS Research: Measurement, Information Processing, Data Analysis, and Reporting”. Journal of Information Systems 28 (1): 1–17, https://doi.org/10.2308/isys-10395.
 • Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja banaka (2008). Zagreb: Narodne Novine d.d., 62/08.
 • Raport o sytuacji banków w 2015 r. (2016), Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_tcm75-47215.pdf. Accessed: 25 September 2016.
 • Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0575. Accessed: 25 September 2016.
 • Uredba (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska druta.
 • van der Cruijsen, C., de Haan, J. and Jansen, D. J. (2016) “Trust and Financial Crisis Experiences”. Social Indicators Research 127 (2): 577–600, https://10.1007/s11205-015-0984-8.
 • Wędzki, D. (2009) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1: Sprawozdanie finansowe. Pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Wójcik-Jurkiewicz, M. (2015) “Diagnoza stosowania praktyk proekologicznych i proetycznych w bankach komercyjnych na przykładzie ING Bank Ślaski SA” in L. Podkaminer (ed.) Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej. Bielsko Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, pp. 206–17.
 • Wszelaki, A. (2014) “Różnice w sporządzaniu sprawozdania finansowego banku według Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 71: 159–72.
 • Yip, R. W. Y. and Young, D. (2012) “Does Mandatory IFRS Adoption Improve Information Comparability?”. The Accounting Review 87 (5): 1767–89, https://doi.org/10.2308/accr-50192.
 • Zakon o financijskim konglomeratima (2013). Zagreb: Narodne Novine d.d., br. 147/08, 54/13.
 • Zakon o kreditnim institucijama (2015). Zagreb: Narodne Novine d.d., br. 159/13, 19/15, 102/15.
 • Zakon o kreditnim unijama (2011). Zagreb: Narodne Novine d.d., br. 141/06, 25/09, 90/11.
 • Zakon o računovodstvu (2015). Zagreb: Narodne Novine d.d., br. 78/15, 134/15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7eeb8bea-400b-4afb-bbb4-42627449d0e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.