PL EN


Journal
2014 | 4 | 9-13
Article title

Zależność ciśnienia tętniczego krwi od wydolności fizycznej

Content
Title variants
EN
Relationship between blood pressure and physical performance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Zmiany ciśnienia tętniczego krwi podczas wysiłku fzycznego są u poszczególnych osób indywidualnie różne. Ich przyczyny nie są dokładnie znane. Cel pracy: Celem prezentowanej pracy jest zbadanie reakcji krążeniowych w spoczynku i przy obciążeniu fzycznym powodującym wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) = 200 mmHg u osób o różnej wydolności fzycznej. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 18 piłkarzy nożnych i 14 nietrenujących studentów nie różniących się wiekiem, masą i wysokością ciała i wskaźnikiem BMI, u których w warunkach spoczynkowych dokonywano pomiarów ciśnienia tętniczego skurczowego (SBPr), ciśnienia tętniczego rozkurczowego (DBPr) i częstości skurczów serca (HRr). Następnie badani wykonywali wysiłek fzyczny na cykloergometrze o wzrastającej intensywności, w którym przy ciśnieniu skurczowym = 200 mm Hg (SBP200) dokonywano pomiarów DBP200 i HR200. W warunkach spoczynkowych i wysiłkowych wyliczano wielkość ciśnienia średniego (MAPr, MAP200), ciśnienia tętna (PPr, PP200) i podwójnego iloczynu ciśnienie – tętno (DPr, DP200). Wyliczano także moc osiąganą w teście PWC170 (W i W/kg) oraz wielkość maksymalnego poboru tlenu VO2max (ml/min i ml/min/kg). Wyniki: Piłkarze osiągnęli wyższą moc w PWC170 i VO2max oraz niższe HR200 i DP200 (p<0,001), jak również niższe wartości HRr (p<0,01) niż studenci, a spoczynkowe jak i wysiłkowe SBP, DBP, MAP i PP nie różniły się między badanymi grupami. W grupie piłkarzy moc w PWC170 (W) korelowała ujemnie (p<0,05) z DP200, a VO2max (ml/min; ml/min/kg) również korelował ujemnie z HRr (p<0,05; p<0,01). Wśród studentów moc w PWC170 (W, W/kg) i VO2max (ml/min i ml/min/kg) korelowała ujemnie z HR200 i z DP200. Ponadto VO2max (ml/min/kg) korelował ujemnie z HRr. Wnioski: Badania wykazały, że pomimo różnic w wydolności fzycznej badanych grup nie stwierdza się istotnych zmian ciśnienia tętniczego krwi spoczynkowego i modyfkowanego wysiłkiem fzycznym. Jednak przy obciążeniu powodującym skrajnie wysoki wzrost SBP obserwuje się poprawę ekonomizacji pracy serca i układu krążenia niezależny od wielkości wydolności fzycznej badanych.
EN
Background: Changes in blood pressure during subjects’ exercise are individually diferent. The reasons of these diferences are unknown. Aim of the study: The aim of this paper is to investigate the rate of changes in cardiovascular system at rest and at physical load which enhance systolic blood pressure (SBP) = 200 mmHg in people with diferent physical performance. Material and methods: The studies included 18 soccer players and 14 students who do not practice any sport, whose age, body mass, body height and BMI have been similar, and who at baseline were measured systolic blood pressure (SBPr), diastolic blood pressure (DBPr) and heart rate (HRr). Then, the subjects performed exercise on a cycloergometer with increasing intensity in which at the level of the systolic blood pressure = 200 mm Hg (SBP200) were measured DBP200 and HR200. In terms of resting and exercise time the size of the mean arterial pressure (MAPr, MAP200), pulse pressure (PPr, PP200) and rate-pressure product (DPr, DP200) were calculated. Moreover the power achieved in PWC170 test (W and W/kg) and maximal oxygen uptake (VO2max) (ml/min and ml/min/kg) were also calculated. Results: Soccer players have reached a higher power in PWC170 and higher VO2max and lower HR200 and DP200 (p<0,001), as well as lower values of HRr (p<0,01) than students however SBP, DBP, MAP and PP registered during rest and during exercise did not difer between the groups. Among the players power reached at PWC170 (W) correlate negatively with DP200 – (p<0,05) and VO2max (ml/min; ml/min/kg) also correlated negatively with HRr (p<0,05, p<0,01). Among students power reached at PWC170 (W, W/kg) and VO2max (ml/min, ml/min/kg) correlate negatively with HR200 and DP200. Moreover VO2max (ml/min/kg) correlate negatively with HRr. Conclusions: Studies have shown that, despite diferences in physical performance of both groups, there were no signifcant changes in blood pressure at rest or modified during exercise. However, at extremely high increase in SBP improved economization in function of the heart and circulatory system independent of the size of physical performance of the subjects were observed.
Journal
Year
Issue
4
Pages
9-13
Physical description
Dates
accepted
2014-11-30
Contributors
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
author
  • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f0c9736-9538-4276-89e1-6a6bd4ec811c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.