PL EN


2013 | 3(9) | 19-42
Article title

Outer personal marketing as the element of the holistic orientation of organization

Content
Title variants
PL
Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the article the problems related to outer personal marketing as the fundamental element of the holistic marketing orientation were presented. The essence of holistic attitude was shown and its role in the effective marketing activities directed to employees of a scientific organization was underlined. The special attention was paid to the key role of potential empoyees’ knowledge about this approach. On the base of the results of the empirical researches one can state that its level is very low. It is one of the main barriers in the process of outer personal marketing implementing in the case of a scientific organization as well as in the case of others organizations.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zewnętrznym marketingiem personalnym jako integralnym elementem holistycznej orientacji marketingowej. Pokazano istotę podejścia holistycznego oraz jego znaczenie w skutecznym prowadzeniu działań marketingowych ukierunkowanych na pracowników organizacji naukowej. Szczególną uwagę zwrócono na kluczową cechę takiego podejścia, jaką jest perspektywa całościowa, dzięki której równorzędnie traktuje się wszystkich aktualnych i potencjalnych partnerów organizacji. Podkreślono również kluczową rolę posiadania odpowiednich zasobów wiedzy przez potencjalnych pracowników na temat omawianej koncepcji, wskazując, że w praktyce jej poziom jest niestety zbyt niski, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Jest to jedną z podstawowych barier utrudniających implementację zewnętrznego marketingu personalnego, bez której żadnej organizacji, w tym także żadnej organizacji naukowej, nie można określić mianem zorientowanej holistycznie.
Publisher
Year
Issue
Pages
19-42
Physical description
Dates
published
2013-09
Contributors
References
 • Ahmed P.K., Rafiq M., Internal marketing issues and challenges, „European Journal of Marketing” 2003, vol. 37, no. 9
 • Arnold Ch., Ethical Marketing & The New Customer, John Wiley & Son, London 2010
 • Ashforth D.M, Sluss D.M., Harrison S.H., Socialization in organizational contexts, „International Review of Industrial and Organizational Psychology” 2007, vol. 22
 • Baruk A., Lojalność emocjonalna podstawą długookresowej współpracy oferentów z nabywcami finalnymi, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 4
 • Baruk A., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006
 • Baruk A., Potrzeby nabywców i ich zachowania rynkowe jako podstawa działalności przedsiębiorstwa, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, pod red. E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skł- odowskiej, Lublin 2002, t. 2
 • Baruk A., The Means of Reducing The Divergence Between The Subimages of A Firm As An Employer, „Economics & Competition Policy” 2007, no. 7
 • Blythe J., Essentials of Marketing, Pearson Education, Harlow 2005
 • Blythe J., Essentials of marketing, Pearson Education, Harlow 2012
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
 • Èater T., Prašnikar J., Èater B., Environmental strategies and their motives and results in Slovenian business practice, „Economic and Business Review” 2009, vol. 11, no. 1
 • Dibb S., Simkin L., Marketing Briefs: A Revision and Study Guide, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington 2004
 • Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa 1995
 • Drummond G., Ensor J., Introduction to Marketing Concepts, Elsevier Butterworth-Heinemann, Burlington 2005
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Filip A., Loyalty Programs. Role, Structure and Potential Benefits, „International Journal of Economic Practices and Theories” 2011, vol. 1, no. 2
 • Gilmore A., Managerial interactions of internal marketing, in: Internal marketing. Directions for management, R.J. Varey, B.R. Lewis (Eds.), Routledge, London 2000
 • Grundey D., The marketing philosophy and challenges for the new millennium, „Scientific Bulletin — Economic Sciences” 2010, vol. 9, no. 15
 • Kotler P., Armstrong M., Principles of Marketing, Pearson Education Inc., Upper Saddle River 2008
 • Kotler P., Armstrong M., Principles of marketing, Prentice Hall, New Jersey 2012
 • Kotler P., Keller K.L., Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 2007
 • Lorenzon A., Pilotti L., Consumer receptiveness in the development of a holistic communication strategy: trust, advocacy and brand ecology, „Innovative Marketing” 2008, vol. 4, iss. 1
 • Lusch R.F., Brown S.W., Brunswick G.J., A general framework for explaining internal vs external exchange, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1992, nr 20
 • Machiavelli N., Książę, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007
 • Marshall G.W., Baker J., Finn D.W., Exploring internal customer service quality, „Journal of Business & Industrial Marketing” 1998, vol. 13, nr 4–5
 • Michelman P., Overcoming resistance to change, „Harvard Management Update” 2007, vol. 12, no. 7
 • Oreg S., Personality, context and resistance to organizational change, „European Journal of Work & Organizational Psychology” 2006, vol. 15, no. 1
 • Penc J., Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
 • Ranchhod A., Marandi E., Strategic marketing in practice, Elsevier, Oxford 2007
 • Saks A.M., Uggerslev K.L., Fassina N.E., Socialization tactics and newcomer adjustment: a meta-analytic review and test of a model, „Journal of Vocational Behavior” 2007, vol. 70. 24 Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji 4_Baruk.qxd 27-03-2014 15:27 Page 24
 • Slaughter J.E., Zickar S., Highhouse S., Mohr D.C., Personality traits inferences about organisations: development of a measure and assessment of construct validity, „Journal of Applied Psychology” 2004, vol. 89
 • So Young Lee, Expectations of employees toward the workplace and environmental satisfaction, „Facilities” 2006, vol. 24, no. 9/10
 • Staszczak D.E., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Adam Marszałek, Toruń 2007
 • Urban G., Don't Just Relate: Advocate, Upper Saddle River. Pearson Education, New York 2005
 • Zaharia R.M., Employees' expectations from CSR: the case of master students, 3rd International Conference on Advanced Management Science, IPEDR, vol. 19, IACSIT Press, Singapore 2011
 • Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, praca zbiorowa pod red. K. Makowskiego, Poltext, Warszawa 2001
 • Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, praca zbiorowa pod redakcją A. Ludwiczyńskiego i K. Stobińskiej, Poltext, Warszawa 2001
 • Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. Hermana, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999
 • Ecimovic T., Haw R., et.al., Sustainable development & sustainable future of humankind (2012), http://www.epf.unimb.si/knjiznica/Eknjige/The%20Sustainable%20Future%20of%20Humankind%20V,%20the%20action%20plan.pdf (28.08.2013)
 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Holizm (28.08.2013)
 • http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2560673 (28.08.2013)
 • Mierke K., Rosier J., Schoeller J., Gender and Diversity Management: Explicit Cultural Values Help to Attract Target Group Members, „Ausgabe” 2013, no. 1, http://journal-bmp.de/2012/12/gender-and-diversity-management-explicitcultural-values-help-to-attract-target-group-members-2/?lang=en (27.08.2013)
 • Pogutz S., Tyteca D., Business organisational response to environmental challenges: Innovation, http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/iag/documents/WP_58_tyteca.pdf (28.08.2013)
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f16408d-a0b5-4b87-843e-47cbadc56825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.