PL EN


2013 | 3 | 49-62
Article title

Muzea i skanseny rolnicze w służbie turystyki

Content
Title variants
EN
Agricultural Museums and Heritage Parks in Service of Tourism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zwrócenie uwagi branży turystycznej na niezwykle ważną rolę muzeów rolniczych i skansenów w popularyzacji turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich. Przedstawiona w artykule działalność kilku wybranych najpopularniejszych obiektów muzealnictwa rolniczego, skansenów i parków etnograficznych położonych w różnych regionach Polski, wskazuje na ich ogromną wartość kulturową i niezaprzeczalną rolę w popularyzowaniu regionów i pozyskiwaniu coraz większej liczby zwiedzających. Przyczynia się to do rozwijania turystyki i rekreacji na obszarach rolniczych. Docenianie faktu niezwykle korzystnej roli turystyki dla rozwoju obszarów wiejskich sprawia, że w coraz większym stopniu rozszerzana jest działalność muzeów rolniczych i skansenów, jak również zwiększa się asortyment atrakcji i usług turystycznych w tych placówkach. Rola muzeów rolniczych i skansenów jest coraz bardziej doceniana przez władze samorządowe, a projekty ich rozbudowy są wspierane finansowo przez samorządy i środki UE. Przedstawiony materiał w artykule dotyczący działalności muzealnictwa rolniczego wskazuje na branżę turystyczną jako beneficjenta działalności.
EN
An aim of the review article is to highlight the tourist industry in the extremely important role of agricultural museums and heritage parks in popularising tourism and recreation in rural areas. The presented in the article most popular activities of a few selected agricultural museum objects, ethnographic open-air museums and heritage parks located in different regions of Poland indicates their great cultural value and an undeniable role in popularising regions and attracting more and more visitors. This contributes to the development of tourism and recreation in rural areas. Appreciating the fact of the unusually beneficial role of tourism for the development of rural areas causes that there is increasingly widened activity of open-air ethnographic museums as well as there is increased the range of attractions and tourist services in these institutions. The role of agricultural museums and heritage parks is increasingly appreciated by local authorities and their expansion projects are financially supported by local governments and EU funds. The material presented in the article on the activities of agricultural museums shows tourism as a beneficiary of their activities.
Year
Issue
3
Pages
49-62
Physical description
References
 • Biernacka E. (2009), Walory przyrodnicze Ściany Wschodniej Polski szansą rozwoju turystyki i rekreacji, „Ekonomia i Zarządzanie Zeszyty Naukowe”, nr 14, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Camporek M. (2012), Usługi turystyczne a kształtowanie rozwoju zrównoważonego i logistyki produktu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 272.
 • Dobroński A. (red.) (2012), W skansenie i pałacu. Monografia opracowana na pięćdziesięciolecie działalności muzeum. Wydawnictwo Muzeum.
 • Jełowicki A. (2011), Prezentacje kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, nr 2.
 • Jędrzejczyk I. (1995), Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Spółka z o.o „Śląsk”, Katowice.
 • Marzewski T., Zawistowska H. (2012), Miejsce turystyki w realizacji polityki rolnej, „Problemy Turystyki i Rekreacji”, nr 4.
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, http://www.skanseny.net/skansen/sierpc [dostęp: 28.12.2013].
 • Prywatny Katalog Skansenów w Polsce, http://www.skanseny.pry.pl [dostęp: 28.12.2013].
 • Rzeszotarski, Piotrkowski, Kaliszewska (2013), „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu:, Tom IV.
 • Skansen w Maurzycach – Muzeum w Łowiczu, http://muzeum.low.pl/skansen.htm [dostęp: 28.12.2013].
 • Szumski S. (2007), Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Szczepkowski W. (2009), 45 lat Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”, t. 26.
 • Szreniawa – Zbiory i ekspozycje, http://www.muzeum-szreniawa.pl/?q=pl/node/22 [dostęp: 28.12.2013].
 • Wiśniewski M. (2012), Złoty Jubileusz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f19b407-a2f2-4982-927f-5aa4b4f82916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.