PL EN


2018 | 538 | 359-375
Article title

Dyskurs o zmianach strategicznych w budownictwie

Content
Title variants
EN
Discourse on strategic changes in building trade
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie strategiczne jako kierunek w naukach organizacji i zarządzania wykreowano jako swoistą odpowiedź na sytuacje nieciągłości i dużą turbulencję otoczenia. Zarządzanie strategiczne jest z jednej strony dziedziną wiedzy, z drugiej zaś konkretną działalnością praktyczną prowadzoną przez przedsiębiorstwa, której współczesnym kierunkiem rozwoju jest problematyka zmian strategicznych. Celem referatu jest przeprowadzenie dyskusji na temat stanu obecnego zmian strategicznych oraz identyfikacja i ocena skłonności przedsiębiorstw do wprowadzania zmian strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży budowlanej. W referacie przedstawiono badania własne przeprowadzone metodą ankietową wśród przedsiębiorstw budowlanych zlokalizowanych na Dolnym Śląsku.
EN
Strategic management as a direction in organizational and management sciences was created as a kind of response to discontinuities and high turbulence of the environment. Strategic management is, on the one hand, a field of knowledge, and on the other hand, a specific practical activity carried out by enterprises whose current direction of development is the problem of strategic changes. The aim of the paper is to discuss the current state of strategic changes as well as to identify and assess the willingness of enterprises to introduce strategic changes with particular emphasis on entities operating in the building industry. The study presents own research carried out by the survey method among building enterprises located in Lower Silesia.
References
 • Bujak A., Puszkov K., 2013, Innowacje w logistyce na przykładzie budownictwa, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 5, s. 474-495.
 • Czop K., 2016, Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 24, t. 2, s. 69-81.
 • Dąbrowski J., 2002, 2003, Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 5-11.
 • Gray B., Ariss S., 1991, Politics and strategic change across organizational life cycles, Academy of Management Review, no 16 (1), s. 37-56.
 • Grouard B., Meston F., 1997, Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Wydawnictwo „Poltex” Warszawa, s. 151-152.
 • Heckmann N., Steger T., Dowling M., 2016, Organizational Capacity for Change, Change Experience, and Change Project Performance, Journal of Business Research, vol. 69, s. 778.
 • http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=598, s. 1 (7.04.2015).
 • https://pl-static.z-dn.net/files/da3/917aed20ad25e337f82f290e28f5cacb.doc, s. 1-2 (13.09.2018).
 • Koźmiński A.K., Obłój K., 1989, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 114.
 • Krupski R., 2004, Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. 5, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzania i Marketing, Wydawnictwo Ibis, Wrocław, s. 123-124.
 • Krupski R. (red.), 2004, Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 189.
 • Krupski R (red.), 2010, Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 7.
 • Kumięga Ł., 2013, Co z tym dyskursem, Academia, nr 2 (34), s. 1, http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/2-co-z-tym-dyskursem (4.09.2018).
 • Lichtarski J. (red.), 1999, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 208.
 • Nachmias F.Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 36.
 • Nadler D.A, 1989, Organizational Frame Bending: Types of Change in the Complex Organization, [w:] Kilmenn R.H., Covin T.J. (red.), Corporate Transformation, Revitalizing Organizations for a Competitive World, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, London, s. 71.
 • Nizard G., 1998, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 19.
 • Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J., 1992, Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 139.
 • Puszko K., 2013, Elastyczność systemu logistycznego przedsiębiorstwa, Technika Transportu Szynowego nr 10, s, 3435.
 • Puszko K., 2016a, Bim jako przejaw innowacji logistycznych w budownictwie, Autobusy, Technika, Eksloatacja, Systemy Transportowe, nr 6, s. 1486-1492.
 • Puszko K., 2016b, Innowacyjne metody nauczania logistyki, Autobusy, Technika, Eksloatacja, Systemy Transportowe, nr 6, s. 1493-1504.
 • Puszko K., 2017, Egzemplifikacja innowacyjnych koncepcji i metod logistycznych w budownictwie, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, s. 1502-1514.
 • Puszko K., Bujak A., 2013, Przykłady innowacji logistycznych w branży budowlanej, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 5, s. 496-517.
 • Puszko-Machowczyk K., 2007, Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw budowlanych – praca doktorska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 10.
 • Sapijaszka Z., 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa, s. 15.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2004, Procesy zmiany strategicznej, [w:] Krupski R. (red.), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 189-190.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 6 sierpnia 2004, nr 173, poz. 1807.
 • Vahs D., 1997, Unternehmenswandel und Widerstand, Management, s. 12.
 • Zarębska A., 2002, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, s. 61-104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f20ffa0-4630-4183-8c5c-697f089b9fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.