PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 132-144
Article title

Reklama żywności w kontekście regulacji prawnych i Kodeksu Etyki Reklamy

Content
Title variants
EN
Food Advertisement in the Light of Legal Regulations and the Code of Advertising Ethics
RU
Реклама продуктов питания в контексте юридических регулировок и Кодекса этики рекламы
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych oraz samoregulacji dotyczących reklamy żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących reklamy żywności dla dzieci. Do pełnego zweryfikowania tak przyjętego celu przeprowadzono analizę uchwał podejmowanych przez Komisję Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w latach 2007-2015 dotyczących reklam żywności. Jak pokazuje przegląd regulacji prawnych, istnieje wiele zapisów chroniących konsumentów na rynku reklamy żywności w Polsce. W regulacjach prawnych oraz w Kodeksie Etyki Reklamy szczególny nacisk położono na zapisy dotyczące niewprowadzania konsumentów w błąd oraz ochronę małoletnich. Znaczący udział wydatków na reklamę żywności uzasadnia konieczność prowadzenia dalszych działań monitorujących przestrzeganie najwyższych standardów reklamy żywności w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w Polsce.
EN
The aim of the article was to present binding legal regulations and self-regulations concerning food advertisements, with a particular emphasis on the provisions regarding the children’s food advertisements. In order to verify the adopted aim in its entirety, an analysis of the resolutions passed by the Committee of Advertising Ethics of the Union of Associations of Advertising Council in the years 2007-2015 regarding food advertisements was conducted. As the overview of the legal regulations shows, there are numerous provisions protecting the consumers in the market of food advertising in Poland. A particular emphasis in legal regulations and the Code of Ethics in Advertising was placed on not misleading the consumers and the protection of the minors. Referring to the decision issued by the Committee of Advertising Ethics, it should be noticed that in the advertising messages concerning the food in the analysed period there were inconsistencies regarding the misleading and the violation of good practice. The significant participation of the expenses on the food advertising justifies the need to take further actions monitoring the observance of the highest standards of the food advertisement in order to guarantee the high level of consumer protection in Poland.
RU
Цель статьи – представить действующие юридические регуляции и саморегуляции, касающиеся рекламы продуктов питания, с особым учетом положений, касающихся рекламы продуктов питания для детей. Для полной верификации так поставленной цели провели анализ постановлений, принимаемых Комиссией этики рекламы Союза обществ Совета рекламы в 2007-2015 гг., касающихся потребителей на рынке рекламы продуктов питания в Польше. Как показал обзор юридических регулировок, существует много положений, защищающих потребителей на рынке рекламы продуктов пита- ния в Польше. В юридических регулировках и в Кодексе этики рекламы особый упор сделан на положения, касающиеся запрета вводить в заблуждение потребителей, а также на защиту неполнолетних. Значительная доля расходов на рекламу продуктов питания обосновывает необходимость осуществления дальнейших действий по мониторингу соблюдения высших стандартов рекламы продуктов питания для обеспечения высокого уровня защиты потребите- лей в Польше.
Year
Pages
132-144
Physical description
Contributors
author
References
 • Bargh J.A., Morsella E. (2008), The unconscious mind, “Perspectives on Psychological Science”, No. 3.
 • Batada A., Seitz M.D., Wootan M.G., Story M. (2008), Nine out of 10 food advertisements shown during saturday morning children’s television programming are for foods high in fat, sodium, or added sugars, or low in nutrients, “Journal of the American Dietetic Association”, No. 108.
 • Belitz K., Frank A. (2010), The Influence of the Media on Food Consumption and Body Image, “Journal of Undergraduate Research”, No. 12.
 • Boyland E.J., Nolan S., Kelly B., Tudur-Smith C., Jones A., Halford J.C.G., Robinson E. (2016), Advertising as a cue to consume: a systematic review and meta-analysis of the effects of acute exposure to unhealthy food and nonalcoholic beverage advertising on intake in children and adults, “The American Journal Clinical Nutrition”, No. 103(2).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych).
 • Halford J.C.G., Boyland E.J., Hughes G., Oliviera L.P., Dovey T.M. (2007), Beyond-brand effect of television (TV) food advertisements/commercials on caloric intake and food choice of 5-7-yearsold children, “Appetite”, No. 49.
 • Jones S.C., Kervin L. (2011), An experimental study on the effects of exposure to magazine advertising on children’s food choices, “Public Health Nutrition”, No. 14(8).
 • Nowacki R. (2016), Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(360).
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1026).
 • Ozimek I., Przeździecka-Czyżewska N. (2015), Reklama suplementów diety, (w:) Królikowska-Olczak M., Pachuca-Smulska B. (red.), Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG.
 • Sixsmith R., Furnham A. (2010), A content analysis of British food advertisements aimed at children and adults, “Health Promotion International”, No. 25.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz. 639 z późn. zm.).
 • Vukmirovic M. (2015), The effects of food advertising on food-related behaviours and perceptions in adults: A review, “Food Research International”, No. 75.
 • [www 1] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydatki-reklamowe-w-polsce-2016-internet-zyskujekosztem-prasy-i-telewizji-branza-handlowa [dostęp: 17.05.2017].
 • [www 2] http://foodsecurityindex.eiu.com/Country [dostęp: 01.06.2017].
 • [www 3] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12027 [dostęp: 01.06.2017].
 • [www 4] https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12958 [dostęp: 01.06.2017].
 • [www 5] https://www.radareklamy.pl/pełna-treść-ker [dostęp: 01.06.2017].
 • [www 6] https://www.radareklamy.pl/dokumenty [dostęp: 25.05.2017].
 • [www 7] Porozumienie Nadawców Telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania Reklam i Wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana, http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,1641,krrit-chroni-dzieci-przed-reklamami-tzwniezdrowej-zywnosci.html [dostęp: 25.05.2017].
 • [www 8] http://www.eu-pledge.eu [dostęp: 27.05.2017].
 • [www 9] Z audycji dla dzieci znika reklama niezdrowej żywności - wyniki monitoringu KRRiT, http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2485,z-audycji-dla-dzieci-znika-reklamaniezdrowej- zywnosci---wyniki-monitoringu-krrit.html [dostęp: 27.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f31fa8e-c5c3-4c61-b5c5-c34dc85839cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.