PL EN


2014 | 61 | 6: Teologia Pastoralna | 85-97
Article title

Władza w parafii w świetle teorii organizacji

Authors
Title variants
EN
Authority in the Parish in the Light of the Theory of Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A parish is a part of the Church – the community of believers and the Mysti­cal Body of Christ. It is a divine and human community which differs from the communities which are rooted in the mundane world. It is, however, also similar to them as it is rooted in the human reality. Therefore, the rules which concern the organizational theory, can, to a cer­tain extent, be applied to this community and to the way it is ruled because they were develo­ped on the basis of the secular sciences. The theory of the source of this authority helps to understand the nature of the authority of a parson but also helps to use it in a better way. The rules which concern the structure of the authority and its delegation will contribute to improve the pastoral activity by engaging more groups of competent people.
PL
W artykule zostały omówione najpierw rodzaje władzy proboszcza w świetle teorii organi­zacji i zarządzania. Są nimi: władza formalna, władza nagradzania, władza wymuszania, władza ekspercka i władza odniesienia. Wskazane zostały najważniejsze, z punktu widzenia pastoralne­go, źródła władzy we współczesnej posłudze pasterskiej. W dalszej kolejności została omówio­na struktura władzy. Zaakcentowano rolę struktur sztabowych w duszpasterstwie parafialnym i uczestnictwo katolików świeckich w kierowaniu parafią. W artykule ujęte zostało także zagadnienie delegowania władzy przez proboszcza. W sposób szczególny zwrócono uwagę na zalety i trudności w delegowaniu władzy wikariuszom parafialnym.
Contributors
 • Katedra Organizacji Duszpaster­stwa Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, lipiec@kul.pl
References
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań−Warszawa: Pallottinum 1984.
 • Kongregacja do spraw Duchowieństwa: Instrukcja „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2002.
 • Kongregacja do spraw Biskupów: Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum successores” (22.02.2004). W: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł. Red. W.Kac¬przyk, M. Sitarz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 517-711.
 • II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Poznań: Pallottinum 2001.
 • Fleck M., Dyma O.: Bischöfe als mittleres Management des Weltkonzerns Kirche. W:Ist Kirche planbar? Organisationsentwicklung und Theologie in Interaktion. Red. B.J. Hil¬berath, B. Nitsche. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2002 s. 165-176.
 • Franz A.: Die Entwicklung der Theologie in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. W:Katholizität im Kommen. Katholische Identität und gegenwärtige Veränderungsprozesse. Red. C. Ozankom. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2011 s. 109-118.
 • Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R.Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 423-443.
 • Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Kamiński R.: Funkcja pasterska diecezji i parafii. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z.6 s. 5-22.
 • Kamiński R.: Parafia miejscem budowania cywilizacji miłości. W: Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99. Katowice: Wydział Duszpasterski Kurii Metropoli¬talnej 1998 s. 280-297.
 • Kamiński R.: Posługa biskupa w diecezji. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 5-21.
 • Kamiński R.: Życie wspólnotowe prezbiterium parafialnego. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R.Kamiński. Lublin: Atla 2 2000 s. 367-370.
 • Lipiec D.: Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej. „Ateneum Kapłańskie” 159:2012 z. 3 s. 546-556.
 • Mariański J.: Żyć parafią. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidie¬cezjalnej 1984.
 • Nycz K. bp: Katecheza a parafia. W: Poznać Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2001/2002. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001 s.232-246.
 • Pawłowski K.: Przywództwo w okresie zmian. W: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2003 s. 75-87.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R.: Kierowanie. Warszawa: Pol¬skie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011.
 • Wandrasz M.: Kapłan jako ojciec duchowy. W: Głosić Ewangelię nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Katowice: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metro¬politalnej 2004 s. 195-210.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f36ddd5-e50c-41ec-952a-a364a0d64097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.