PL EN


2018 | 8(2) | 403-414
Article title

ROLE AND PURPOSE OF HOMEWORK IN RELATION TO THE TEACHING PRACTICE IN POLISH SCHOOLS

Content
Title variants
PL
ROLA I CELOWOŚĆ ZADAWANYCH PRAC DOMOWYCH A PRAKTYKA NAUCZANIA W POLSKICH SZKOŁACH
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
There are many new methods and forms of work in the education of every young man which he will not be able to meet on a daily basis. In order to learn the reasonableness of didactic activities, a student will need not only a school, but also a home, which are an inseparable part of education and the upbringing of future generations. The aim of the article is to describe the role and purpose of homework in the context of teaching and the current reform of education. In the teaching process, every teacher should strive to make the student learn at school as much as possible and to decrease his work at home. If the lesson is well carried out and stimulates the thinking, if its contents and functions have been properly selected, then it can be expected that the students have gained so much knowledge that their homework will not take them much time. Its performance will be a pleasure for the student, not a duty. We often forget that the teaching profession is char-acterized above all by the fact that its area of activity is a contact with people, especially children and youth, and the primary purpose of its actions is to educate them. Working as a teacher sets requirements, which are not limited only to the transfer of knowledge. These tasks are also the transfer of experiences, stimulating to be creative, active, moti-vated and capable, which contributes to shaping the value system of a young person. Implementation of these tasks may affect with teachers being overloaded by work, and cause fatigue and tiredness. It is important whether the beliefs about the teaching profes-sion are reasonable and the skills are adapted to the position. Therefore, it is necessary to plan didactic work, so that it is not obligatory to give homework after each lesson because homework is supposed to be a consolidation of what the student learned during the lesson, homework should not be just another filler of the day.
PL
W edukacji każdego młodego człowieka pojawi się wiele nowych metod i form pracy , z którymi nie będzie miał możliwości spotkać się na co dzień. Aby poznać sensowność dzia-łań dydaktycznych potrzebna mu będzie nie tylko szkoła, ale także dom rodzinny, który jest nierozerwalnym ogniwem całego kształcenia i wychowywania przyszłych pokoleń. Celem artykułu jest opis roli oraz celowości zadawanych prac domowych w kontekście nauczania i obecnej reformy oświaty. W procesie nauczania każdy nauczyciel powinien dążyć do tego, aby uczeń możliwie jak najwięcej korzystał z nauki w szkole i aby jego praca w domu była niewielka. Jeżeli lekcja jest żywo przeprowadzona i pobudza do pracy myślowej, jeżeli jej treści i funkcje zostały należycie dobrane, to można liczyć iż uczniowie zyskali tyle, że ich domowa praca nie zajmie im już wiele czasu. Jej wykonanie będzie dla ucznia przyjemnością a nie kolejnym obowiązkiem. Bardzo często zapominamy, że zawód nauczyciela charakteryzuje przede wszystkim to, że obszarem jego działania są ludzie, zwłaszcza dzieci i młodzież, a podstawowym celem jego poczynań jest edukacja i wycho-wanie innych. Praca w zawodzie nauczyciela stawia wymagania, które nie ograniczają się wyłącznie do przekazywania wiedzy. Zadania te, to również przekazywanie doświad-czeń, pobudzanie do bycia twórczym, aktywnym, zmotywowanym i zdolnym, co przyczynia się do kształcenia systemu wartości u młodego człowieka. Realizacja tych zadań może wpływać u nauczyciela na poczucie przeciążenia pracą, spowodować znużenie i zmęcze-nie. Ważne jest, czy przekonania o zawodzie nauczyciela są racjonalne, a umiejętności dostosowane do stanowiska. Dlatego też racjonalnie trzeba planować swoją pracę dydaktyczną, tak aby nie obowiązkowo po każdej lekcji zadawać prace domową ponieważ ona ma być utrwaleniem tego co dziecko nauczyło się podczas zajęć a nie było kolejnym zapełniaczem dnia.
Contributors
 • State Higher Vocational School in Skierniewice
References
 • 1. Bereźnicki F. (2018), Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kra-ków: Wydawnictwo Impuls,
 • 2. Kupisiewicz Cz. (2012), Dydaktyka. Podręcznik częściowo programowany, Kraków: Wydawnictwo Impuls,
 • 3. Kupisiewicz Cz. (1977), Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Wydawnic-two PWN,
 • 4. Okoń W. (1984), Słownik Pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo PWN,
 • 5. Pomykało W. (1993), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa: Fundacja Inno-wacja,
 • 6. Puślecki W. (2005), Praca domowa najmłodszych uczniów, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
 • 7. Co jest zadane? / Danuta Sterna-2010 // Magazyn Dyrektora Szkoły, nr 9, s. 48-50
 • 8. Czas przeznaczony na naukę w domu - w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców / Agnieszka Konieczna -2011 // Ruch Pedagogiczny, nr 5-6, s. 45-59
 • 9. Ocenianie pracy domowej / Anna Benedyk – 2001-2002 / Nowe w Szkole, nr 3, s. 7-12
 • 10. Kontrowersje wokół nauki domowej / Marianna Szpiter – 1996/ Życie Szkoły, nr 8, s. 470- 477
 • 11. Nauka domowa ucznia klas I-III / Irena Żywno - 2001// Życie Szkoły, nr 1, s. 11-13
 • 12. Nauka domowa uczniów klas początkowych / Marianna Szpiter – 1990/1991 / Nauczanie Początkowe, nr 5, s.48-57
 • 13. Obciążenie nauką szkolną i domową, czas wolny uczniów szkoły muzycznej I stopnia // Ruch Pedagogiczny. – 1994, nr 3-4, s. 53-59
 • 14. Praca domowa - twórczy obowiązek / Małgorzata Kowol - 2012 // Życie Szkoły, nr 10, s. 14- 15
 • 15. Praca domowa / Teresa Parczewska - 2008 // Życie Szkoły, nr 8, s. 16-21
 • 16. Praca domowa ucznia - sposoby zadawania i kontrolowania pracy domowej a udział rodziców w jej odrabianiu / Agnieszka Konieczna - 2010 // Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4, s. 147-173
 • 17. Praca domowa uczniów / Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek - 1993// Nowa Szkoła, nr 2, s. 94-99
 • 18. Praca domowa uczniów klas I-III / Zdzisława Zacłona - 1990 // Życie Szkoły, nr 1, s.20-26 3
 • 19. Praca domowa uczniów klas początkowych w opinii rodziców / Anna Winiar-czyk – 2007/2008// Nauczanie Początkowe, nr 2, s. 60-67
 • 20. Praca domowa w procesie edukacji / Bogumiła Dudzińska 2003 // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 10, s. 37-40
 • 21. Praca domowa: "niewolnicza" czy twórcza : (między lekturą a tekstem swobod-nym) / Bernadeta Niesporek-Szamburska - 2007/2008// Język Polski w Szkole IV-VI, nr 3, s. 63-75
 • 22. Rola zadań dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej / Marian Lelonek – 1992// Życie Szkoły, nr 9, s. 526-532 (dot. roli pracy domowej w nauczaniu początkowym)
 • 23. Wyobrażenia uczniów o pracach domowych i motywy ich odrabiania / Renata Depta - 1998 // Ruch Pedagogiczny, nr 1-2, s. 83-92
 • 24. Zadania domowe / Krzysztof Kruszko, Anna Litwin - 2008 // Życie Szkoły, nr 4, s. 5-14
 • 25. Zadawanie do domu / Ewa Drozd – 1999 // Edukacja i Dialog, nr 9, s. 58-63
 • 26. Zapobieganie trudnościom w nauce domowej / Marianna Szpiter - 1994 // Życie Szkoły, nr 9, s. 515-520
 • 27. Znaczenie nauki domowej / Marianna Szpiter - 1998 // Życie Szkoł, nr 6, s.339-342
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
e-ISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f3fc21a-fd81-459a-958a-7165c17f0b49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.