PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 181-193
Article title

Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach

Content
Title variants
EN
Analysis of the institution of owner's supervision in companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano dwuszczeblowy i jednoszczeblowy system zarządzania i nadzoru w przedsiębiorstwie. Podkreślono ich duże znaczenie dla nadzoru właścicielskiego, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dokonując analizy porównawczej obu systemów, wskazano na warunki ich stosowania, przesłanki wyboru jednego z nich. W opracowaniu podano rożne podejścia do istoty spółki i nadrzędnego celu jej działalności, co zdaniem autorów silnie oddziałuje na wybór modelu nadzoru korporacyjnego i mechanizmów nadzoru właścicielskiego.
EN
The article characterises the dualistic and monistic system of management and supervision in an enterprise. It stresses their grave importance for the owner's supervision, as well as for operations of the enterprise. Through a comparative analysis of both systems the conditions of applying them are indicated, as are the assumptions to use one of them. The analysis contains various approaches to the essence of the enterprise and the superior aim of its activity, what in the authors' view has a powerful impact on the selection of a corporate governance model and the owner's supervision mechanisms.
Year
Issue
Pages
181-193
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, leszek.koziol@mwse.edu.pl
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, witold.zych@mwse.edu.pl
References
 • Bieniak J., Bieniak M. 2005. Spółka akcyjna: komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-664-2.
 • Corporate Governance. 2006. Red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sojka. Europejskie Prawo Spółek. Tom 3. Kraków: Wolters Kluwer Polska; Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7444-422-3.
 • Jeżak J. 2001. Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. "Przegląd Organizacji" nr 5.
 • Lis K.A., Sterniczuk H. 2005. Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-8935-583-3.
 • Rozporządzenie [2001] Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Dz. Urz. UEL 294/1.
 • Siemiątkowski T. 2005. Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów z. 57 (V). Red. Z. Niewiadomski. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Ustawa [2000] z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa [2005] z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Dz.U. z 2005 r., nr 62, poz. 551, zm. Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, Dz.U. z 2006 r., nr 149, poz. 1077.
 • Wolf J.B. 1999. The Effects of Agency Problems on the Financial Behavior, Performance and Efficiency of German Industrial Stock Corporations. Frankfurt am Main-New York: Peter Lang. ISBN 08-2043-2415.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f4a1384-f911-43b0-8a54-780129b4b0ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.