PL EN


2014 | 207 | 243-254
Article title

Metoda wyznaczania strategii uogólnionej osłony kwantylowej na skończonym rynku niezupełnym

Authors
Content
Title variants
EN
A Method of Determination of Generalized Quantile Hedging Strategy in Finite Incomplete Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem dotyczy zabezpieczenia zobowiązania na skończonym rynku niezupełnym, gdy budżet nie wystarczy na pokrycie zobowiązania we wszystkich stanach. Wykorzystuje się postępowanie dwustopniowe. Po pierwsze, dla danego zobowiązania maksymalizuje się średni współczynnik sukcesu, którego argumentem jest zrandomizowany test. Po drugie, dla zobowiązania zmodyfikowanego za pomocą otrzymanego zrandomizowanego testu poszukuje się optymalnej strategii zabezpieczającej. W pierwszym etapie, po dyskretyzacji zbioru funkcji prawdopodobieństwa martyngałowego i cen sprzedaży zobowiązania, sprowadzamy maksymalizację zrandomizowanego testu do skończonego ciągu zadań programowania liniowego. Wyprowadzamy także kryterium osiągalności zmodyfikowanego zobowiązania. Drugi etap zależy od osiągalności zmodyfikowanego zobowiązania. Jeżeli jest ono osiągalne, to może być zreplikowane i strategia replikująca jest rozwiązaniem problemu osłony. Jeżeli nie jest ono osiągalne, to szukamy strategii, która jest rozwiązaniem układu nierówności nadosłony. Warunki nadosłony są sformułowane przy użyciu cen sprzedaży zobowiązania charakterystycznych dla modelu zdyskretyzowanego
EN
The paper concerns the hedging of the claim in a finite incomplete market when the initial ammount is not sufficient to cover the claim in all states. We use the two steps procedure. First, for the given claim we maximize the average success ratio dependent on the randomize test. Second, for the modified optimal claim with the obtained above test, we look for the optimal strategy. In the first step, after discretization of the martingale probability functions set and the upper hedging prices, we reduce the maximization of the randomized test to some finite set of linear programming problems. We also deduce the replicability criterion for the optimal modified claim. The second step depends on the replicability of the optimal modified claim. If it is replicable, then the replicating strategy is the solution of the hedging problem. If not, we need to look for the strategy solving the system of superhedging inequalities. The superhedging conditions are formulated using the upper hedging prices due to the discretization of the model.
Keywords
Year
Volume
207
Pages
243-254
Physical description
Contributors
author
References
  • Dana R.-A., Jeanblanc M., 2003, Financial Markets in Continous Time, Springer, New York.
  • Dana R.-A., Jeanblanc-Picque M., 1998, Marches financiers en temps continu, Economica, Paris.
  • Follmer H., Leukert P., 1999, Quantile Hedging, "Finance and Stochastics", No. 3, s. 251-273.
  • Follmer H., Schied A., 2011, Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time, de Gruyter, Berlin.
  • Jakubowski J., 2006, Modelowanie rynków finansowych, SCRIPT, Warszawa.
  • le Roy S., Werner J., 2000, Principles of Financial Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Pliska S., 2005, Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, WNT, Warszawa.
  • Utkin J., 2013, Optymalny zrandomizowany test na skończonym rynku zupełnym, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach", No. 154, s. 111-123.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f63fea4-2487-4f4b-974b-f742211a2bce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.