PL EN


Journal
2020 | 16 | 1 | 103-116
Article title

Supply chain management maturity: an all-encompassing literature review on models, dimensions and approaches

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Dojrzałość zarządzania łańcuchem dostaw: przegląd literatury w kontekście modeli, wymiarów oraz ujęcia tematyki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: In recent years, organizational maturity has disseminated its concepts to various management domains, for instance, Supply Chain Management (SCM). The present paper is an attempt to review the developments in the realm of SCM over the past two decades. In the domain of SCM maturity, different models, dimensions (areas) and approaches are advanced for maturity measurements. Methods: Research studies conducted and presented in the literature, including papers on conference proceedings, articles in journals and technical reports, are reviewed; the review covers a time span from the early 1990s to the present time (2019). Also provided in this review are the previous models, dimensions (areas/ elements), and approaches for measuring SCM maturity techniques. Additionally, research gaps are identified, analysed and discussed. Results: After reviewing, the research studies in the field and the dimensions found in the works are placed into different categories. The current study aims to present a review of the literature, ultimately providing help to researchers in realizing gaps and opportunities in the field of SCM maturity. There are also different approaches to supply chain maturity models. For example, one approach may solely focus on integration while another might concentrate on SC visibility and traceability. In more recent research studies, more attention is paid to such specific areas of supply chain as flexibility and sustainability. The results of the present paper point to gaps, which indicate that more research works are required. In addition, it is assumed that the materials presented here may help establish more comprehensive SCM maturity models. Conclusions: It is seen that supply chain management is rapidly shifting toward e-SCM, and some other technologies like blockchain. Also, supply chain sustainability comes to the fore as a significant approach. It should be reminded that other strategic features of supply chains like leanness, agility, resilience, sustainability, integration, green and reverse logistics etc., also play their own role in the field. Combining these strategic features can be an effective idea for developing more comprehensive models for SCM maturity. To sum up, the results of the present survey indicate that the published works need more adequacy and treatment research, and that more research is called for to bridge the gaps in the realm of SCM maturity.
PL
Wstęp: Ostatnio zagadnienie dojrzałości organizacji pojawia się jako koncepcja w wielu różnych obszarach tematycznych, np. w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Prezentowana praca jest próbą przeglądu rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w okresie ostatnich dwudziestu lat. W obszarze dojrzałości SCM istnieje wiele modeli, wymiarów oraz podejść stosowanych dla pomiary tej dojrzałości. Metody: W prezentowanej pracy poddano analizie różne materiały naukowe, obejmujące artykuły z konferencji naukowych, artykuły publikowane w czasopismach naukowych jak i raporty techniczne. Dokumenty, które poddano analizie, pochodzą z okresu od wczesnych lat 90-tych zeszłego stulecia do chwili obecnej (2019). W pracy zaprezentowano również metody, wymiary oraz podejścia stosowane wcześniej dla pomiaru dojrzałości SCM. Zidentyfikowano luki w prowadzonych wcześniej badaniach, poddano je analizie i dyskusji. Wyniki: W wyniku przeprowadzone analizy, uszeregowano różne wymiary w odpowiednie kategorie. Praca ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury w celu wykrycia luk badawczych i dostarczenie w ten sposób pomocy naukowcom dla dalszych badań w obszarze dojrzałości SCM. Istnieje wiele różnych podejść do modeli dojrzałości łańcucha dostaw. Jedne modele koncentrują się na jego spójności, podczas gdy inne na przejrzystości łańcucha dostaw i możliwości śledzenia poszczególnych operacji. W najnowszych badaniach, więcej uwagi jest poświęcone takim obszarom łańcucha dostaw jak elastyczność i zrównoważony rozwój. Wyniki pracy wskazują na luki badawcze w określonych obszarach, które wymagają dalszych badań. Dodatkowo, materiały prezentowane w pracy pozwalają na stworzenie bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można wyraźnie zaobserwować trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku e-SCM oraz innych technologii jak blockchain. Równie istotny jest zrównoważony rozwój organizacji. Należy też wspomnieć, że także inne strategiczne cechy łańcuchów dostaw, jak szczupłość, zwinność, odporność, zintegrowanie, zielona logistyka, itd., odgrywają istotną rolę w tym obszarze. Połączenie tych strategicznych cech może być efektywną ideą stworzenia bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Uzyskane wyniki wskazują, że pożądane są dalsze badania w celu pokrycia istniejących luk w obszarze dojrzałości SCM.
Journal
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
103-116
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f662ec7-1a33-44c5-b99c-93a4e74c3add
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.