PL EN


2016 | 4(50) | 62-75
Article title

Projektowanie przyszłości architektury

Authors
Content
Title variants
EN
Designing the Future of Architecture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przyszłość, nieznana i niepokojąca, jest oswajana przez człowieka na różne sposoby: za pomocą proroczych przepowiedni, pociągających utopii, ale także za sprawą trzeźwych naukowych prognoz. Na różnych poziomach kultury swoje pozytywne funkcje pełnią zarówno artystycznie wyrażane futurologiczne wizje, jak i oparte na racjonalnych przesłankach hipotetyczne scenariusze zdarzeń. Rozwój ściśle związanych ze sobą techniki i architektury widziany w perspektywie teorii ewolucji organizmów żywych pozwala w inny sposób spojrzeć na problemy kształtowania się nowych form podążających za nowymi technologiami. W artykule poruszono wątki związane z wpływem szybkiego rozwoju techniki lotniczej na kształt towarzyszącej jej architektury. Temat elastyczności – zdolności przystosowywania się do zwiększającego się ruchu pasażerów – jest motywem przewodnim, może nawet pewnego rodzaju obsesją architektury służącej awiacji, praktycznie od początku jej istnienia. Od współczesnych terminali wymaga się możliwości przekształceń układu funkcjonalno-przestrzennego i rozbudowy w perspektywie kilkudziesięciu lat. Wizja nakreślona przez producenta samolotów Airbus jest optymistyczna i pozwala widzieć lotniska powstające w połowie XXI wieku jako środowisko bardziej przyjazne człowiekowi, mniej zanieczyszczone i hałaśliwe.
EN
The unknown and disturbing future is embraced by the man in various ways: through prophecies, attractive utopia visions but also sound scientific predictions. Both artistic futurological visions and hypothetical scenarios of events based on rational premises fulfi l positive functions at various levels of culture. The development of closely related technique and architecture seen from the perspective of the evolution theory of living beings gives us a different view of the problems of creating new forms that follow the state-of-the-art technologies. This article touches upon he issues connected with the infl uence of the rapid development of air technology on the shape of the associated architecture. The issue of flexibility – an ability to adapt to the intensifying passenger movement – has been a leitmotif or even a kind of obsession of architects designing for the aviation industry almost from the very beginning of its existence. It is expected that modern terminals will have the capacity of transforming their functional and spatial arrangement and extension in the following dozen or so years. The vision outlined by the producer of Airbus aircraft is optimistic and shows airports to be built in the mid-21st century as an environment friendlier to the man, less polluted and less noisy.
Year
Issue
Pages
62-75
Physical description
Contributors
author
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
References
 • Argodesign (2015), https://medium.com/@argodesign/hyperloop-concept-design--86d795e88a29#.50cq2yy7r [dostęp: 06.02.2016].
 • Cureton P., Dunn N., Pollastri S. (2014), A visual history of the future. Future of cities: working paper. Foresight, Government Offi ce for Science, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/360814/14-814-future--cities-visual-history.pdf [dostęp: 06.02.2016].
 • Ćwiek J. (2016), Podróż w próżni, „Gazeta Wyborcza”, 04.02.
 • Kasarda J.D., Lindsay G. (2011), Aerotropolis. The way we’ll live next, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 • KPZK (2011), Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r., http://mr.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html [dostęp: 06.02.2016].
 • Kuhn T. (2011), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
 • Le Corbusier (2015), Urbanistyka, Centrum Architektury, Warszawa.
 • More T. (2001), Utopia, De Agostini, Ltaya, Warszawa.
 • Odpalprojekt.pl (2016), http://odpalprojekt.pl/projekty/pokaz/676,w-35-minut-z-gdanskado-krakowa [dostęp: 06.02.2016].
 • Phelps M. (2014), Samoloty wszechczasów. 100 najwspanialszych modeli, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
 • Reiser + Umemoto (2012), Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press, New York.
 • Spacex (2013), http://www.spacex.com/sites/spacex/fi les/hyperloop_alpha-20130812.pdf [dostęp: 06.02.2016].
 • Stangel M. (2014), Airport City. Strefa okołolotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne, Helion Gliwice.
 • Wilson E. (2016), Znaczenie ludzkiego istnienia, Aletheia, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f6a568d-23e7-450b-b922-93bd39d44727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.