PL EN


2012 | 30 | 187-202
Article title

Jan Paweł II jako Conservator Patrimonium Ecclesiae

Authors
Content
Title variants
EN
John Paul II as Conservator Patromonium Ecclesiae
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jan Paweł II przez 27 lat pontyfikatu sprawował władzę nad Patrimonium Ecclesiae, które stanowi znaczącą część ogólnoludzkiego dziedzictwa kultury. Na forum międzynarodowym zabiegał o upowszechnienie idei oraz wartości humanistycznych i personalistycznych kultury. W dziedzinie legislacyjnej uaktualnił kodyfikację prawa kanonicznego ochrony zabytków sakralnych. W zakresie administracji utworzył autonomiczną instytucję odpowiedzialną za zachowanie i krzewienie dziedzictwa kościelnego. Rozwinął teologię sztuki oraz twórczości artystycznej. Prowadził twórczy dialog z artystami oraz promował dziedzictwo sakralne w całym świecie. Wpisał się złotymi zgłoskami w poczet papieży, którzy zachowywali nie tylko dziedzictwo sakralne, ale także zabytki antyczne oraz liczne dzieła świeckie.
EN
For the 27 years of his pontificate John Paul II exercised control over Patrimonium Ecclesiae, which is a substantial part of human cultural heritage. In the international forum he struggled to propagate the humanistic and personalistic ideas and values of culture. In the field of legislation he updated the codification of canon law concerning protection of historical sacred monuments. In the field of administration he created an autonomous institution responsible for maintaining and propagating church heritage. He developed the theology of art and artistic work. He conducted a creative dialogue with artists and promoted the sacred heritage throughout the world. His name is immortalized among the popes who maintained not only the sacred heritage, but also the monuments of antiquity and numerous works of secular art.
Year
Issue
30
Pages
187-202
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
References
 • Bączkowski F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, 2 i 3, Opole 1958.
 • Benazzi N., Marinelli M., La fortuna dell’opera, w: C. Borromeo, Instructionum Fabricae et supellectilis Ecclesiae Libri II, Citta del Vaticano 2000.
 • Borromeo C., Instructionum Fabricae et supellectilis Ecclesiae Libri II, Città del Vaticano 2000.
 • Chodubski A., Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy, w: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Warszawa 2000.
 • Codex Juris Canonici Pii Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. Praefatione Fontium annotatione et Indice analytico-alphabetico ab Emo Petro Card. Gaspari auctus, Typis Polyglottis Vaticanis 1918.
 • Conferenza Episcopale Tedesca, Linee guida per la costruzione e l’arredo di edifici liturgici, Bonn 2000.
 • Danilewicz J., Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno-liturgicznych, Kielce 1948.
 • Edykt kardynała Bartholomeo Pacca z 7 kwietnia 1820 r., w: A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571–1860, Bologna 1996, s. 100–111.
 • Edykt kardynała Giuseppe Doria Pamfili z 1 października 1802 r., w: A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571–1860, Bologna 1996, s. 85–95.
 • Emiliani A., Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 1571–1860, Bologna 1996.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach. Kraków, 9 czerwca 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Kraków 1999.
 • Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska „Fidei depositum”, 11 października 1992, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994.
 • Jan Paweł II, List Apostolski „Duodecimum Saeculum”, 4 grudnia 1987, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków 1997, s. 436–445.
 • Jan Paweł II, List do artystów, 4 kwietnia 1999, Kraków 1999.
 • Jan Paweł II, Motu Proprio Inde a pontificatus nostri, 25 marca 1993, w: Enchiridion Vaticanum, 13, 2168.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego Jana Pawła II, 11 października 1992, Pallotinum 1994.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.
 • Nowowiejski A. J., Ceremoniał parafialny: Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego, Płock 1931.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1–2, Kraków 2001.
 • Schönborn C., Ikona Chrystusa, Poznań 2001.
 • Skrzydlewska B., Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 67 (1997), s. 33–40.
 • Sobór Nicejski II, Dekret wiary, 787, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, s. 331–341.
 • Sobór Trydencki, Sesja XXV: Wzywanie, cześć i relikwie świętych oraz święte obrazy, 3–4 grudnia 1563, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, s. 781–785.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, 4 grudnia 1963, w: AAS 56 (1964) 97–138; Enchiridion Vaticanum, 1/1, 244.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f7a0dba-e54b-4472-a32b-5596bd8767e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.