PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Content
Title variants
EN
Kinds and meaning of preferential credits for development of agriculture and rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania była ocena udzielania kredytów preferencyjnych w dwóch okresach, tj. po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004-2006) oraz w okresie po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych (2007-2010). Instytucją odpowiedzialną za realizację kredytów preferencyjnych uczyniono Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która z kolei delegowała swoje uprawnienia na banki. Polityka kredytowa w pierwszym okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej polegała na stopniowym wygaszaniu wcześniejszych regulacji prawnych, niezgodnych z wytycznymi UE i podejmowaniu działań sprzyjających dostosowaniu rolnictwa polskiego do standardów panujących w krajach dawniejszej UE (15). Kierunki udzielania kredytów preferencyjnych uległy zmianie w 2007 roku. Wprowadzono siedem linii kredytowych, których celem była poprawa efektywności produkcji, lepsze wykorzystanie bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych oraz przyspieszenie przemian agrarnych. Największymi beneficjentami skutków rent strukturalnych byli młodzi rolnicy oraz rolnicy zmierzający do powiększenia gospodarstw rolnych.
EN
The theme of the paper was of preferential credits granted in two periods, that means after Poland’s accession to the European Union (2004-2006) and in the period after introduction of new legal regulations (2007-2010). The institution responsible for realisation of preferential credits was Agency of Restructuring and Modernisation of Agriculture which delegated its rights to banks. The credit policy in first period of our functioning in the European Union relied on gradual ending old legal regulations, not compliant with EU standards and undertaking activities in adaptation of Polish agriculture to standards obeyed in EU-15 Member States. Directions of preferential credits granting were changed in 2007. There were introduced 7 credit lines which aim was improvement of production efficiency, better use of production base in agricultural farms and acceleration of agrarian changes. The biggest beneficiaries of structural pensions were young farmers and farmers who wanted to increase the size of their farms.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Czerwińska-Kayzer D., 2002. Kredyty preferencyjne – źródło kapitału w gospodarstwach rolnych. Rocz. AR Pozn. 343, Ekon. 1, 101-113.
 • Kulawik J., 1998. Kredyty preferencyjne dla rolników, Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Poręczenie kredytów klęskowych, inwestycyjnych i studenckich. 2005. Biuletyn informacyjny MRiRW 6, 102-103.
 • Prus P., Wawrzyniak B.M. 2008. Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Acta Oecon. 7.
 • Rocznik Statystyczny RP. 2007. GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie stosowania art., 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi. 2006. Dz. Urz. UE L 379, s. 5.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. 2002. Dz. U. Nr 49, poz. 222.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji. 2006. Dz. U. Nr 16, poz. 105.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji. 2007. Dz U. Nr 77, poz. 514.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. 2009. Dz. U. Nr 22, poz. 121.
 • Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata 2004- -2010. 2010. Departament Prognozowania i Sprawozdawczości ARiMR, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1994. Dz. U. Nr 1, poz. 2.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 2003. Dz. U. Nr 64, poz. 592.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. 2004. Dz. U. Nr 91, poz. 870, z późn. zm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f7a2582-661d-4fa1-8e41-f9a895ef8ff7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.