PL EN


2015 | 11 | 1(28) | 140-153
Article title

Model rozwijania refl eksyjności u (przyszłych) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – założenia, istota, motywy konstruowania i nadawania mu wymiaru praktycznego

Authors
Content
Title variants
EN
A model of developing refl exivity in early school education teachers-to-be – the principles, core, motives for construction, and lending it a practical dimension
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present an original model of developing refl exivity in reference to educational events. The Department of Didactics and Studies in the Culture of Education lends the model a practical dimension in working with early school education teachers-to-be during the Refl exive Teacher Workshops course. The inspiration for creating (and sustaining) the model is a carried out under the direction of prof. Ewa Filipiak, Ph.D and is a research project concerning refl ection in reference to educational events taken up by early school education teachers. The article indicates three concepts: (1) critical events in teaching by D. Tripp, (2) the refl exive practitioner by D.A. Schön and (3) mindfulness and mindlessness by E.J. Langer, all of which constitute a theoretical background for the model. The paper also presents an adopted understanding of refl exivity and refl ection. Moreover, the paper considers the motives for using the model while working with teachers-to-be. Therefore, it discusses the value of being and becoming a refl exive teacher, as well as characteristic features of a refl exive practitioner and their signifi cance for working with students.
Year
Volume
11
Issue
Pages
140-153
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Arends R.J. (1994), Uczymy się nauczać. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Cempel C. (2003), Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofi i Badań – wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych. Poznań, Radom, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Instytut Eksploatacji.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1997), Aspekty i źródła profesjonalnej refl eksji nauczyciela. Toruń, „Edytor”.
 • Day Ch. (2008), Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. Tom 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fish D. (1996), Kształcenie poprzez praktykę. Warszawa, Wydawnictwo CDN.
 • Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refl eksyjność. Toruń, „Edytor”.
 • Gołębniak B.D. (2002), Refl eksyjny nauczyciel w zmieniającej się szkole. W: B.D. Gołębniak (red.), Uczenie metodą projektów. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gołębniak B.D. (2003), Nauczanie i uczenie się w klasie. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gołębniak B.D., Zamorska B. (2014), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia-praktyka-przestrzeń rozwoju. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Joyce B., Calhoun E., Hopkins D. (1999), Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 • Kopaczyńska I. (2011), Osobliwości procesu refl eksyjności nowoczesności w rozważaniach nad wczesną edukacją. (Kon)sekwencje obserwowanych zmian. W: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Kwiatkowska H. (2008), Pedeutologia. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Langer E.J. (1993), Problemy uświadamiania. Konsekwencje refl eksyjności i bezrefl eksyjności. W: T. Maruszewski (red.), Poznanie. Afekt. Zachowanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ledzińska M., Czerniawska E. (2011), Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewartowska-Zychowicz M. (2009), Nauczyciel (wczesnej edukacji) w relacjach wolności i przymusu. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Maciuszek J. (2013), Automatyzmy i bezrefl eksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mizerek H. (1999), Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością? Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Paris S.G., Ayres L.R. (1997), Stawanie się refl eksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Perry R. (2000), Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Petty G. (2010), Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Rylke H. (1997), Refl eksyjny praktyk – nowa tożsamość nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwa CODN.
 • Schön D.A. (1987), The Refl ective Practitioner. How professionals think in action. The United States of America, Basic Books.
 • Szymczak J. (2010), Ze zdarzeniami krytycznymi w tle. Namysł nad refl eksją w zawodzie nauczyciela. „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”, 4(52).
 • Szymczak J. (2009), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu jako egzemplifi kacja permanentnej pracy nauczyciela nad własną osobą. W: R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P.P. Grzybowski (red.), Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 13. Edukacja a praca. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Szymczak J. (2008), Zdarzenia krytyczne w edukacji – namysł „nad” – refl eksja o tym „jak dzieci uczą się i myślą” w perspektywie pedagogii C. Freineta. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Szymczak J. (2007), Zdarzenia krytyczne jako element codziennej praktyki zawodowej nauczyciela. „Forum dydaktyczne. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, 2.
 • Tripp D. (1996), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7f87c88f-f925-4de4-920d-3baef0a9beb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.