Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(38) | 5-14

Article title

Ekonomiczne i kulturowo-polityczne przyczyny korupcji w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Economic and Cultural-Political Reasons of Corruption in Poland upon Accession to the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest próba przedstawienia całościowej i uporządkowanej wiedzy na temat ekonomicznych i kulturowo-politycznych przyczyn korupcji w Polsce po 2004 roku. Również teza postawiona na wstępie, mówiąca, że korupcja jest następstwem ekonomicznych i polityczno-kulturowych uwarunkowań w Polsce, okazała się prawdziwa, bowiem na drodze analizy udało się dowieść, że głównymi przyczynami korupcji w Polsce, po uzyskaniu członkostwa w UE, są, po pierwsze, uwarunkowania ekonomiczne, na co wskazały źródła korupcji w Polsce w teorii ekonomistów-funkcjonalistów i neofunkcjonalistów, ich odniesienie do współczesnej rzeczywistości w Polsce. Po drugie – kulturowo-polityczne – wskazujące na źródła w tradycji i kulturze politycznej w różnych okresach historycznych Polski, to jest od czasów saskich, przez niemiecką okupację i okres realnego socjalizmu, aż po okres transformacji ustrojowej, na co wskazuje również literatura przedmiotu.
EN
An aim of considerations is an attempt to present comprehensive and organised knowledge on the economic and cultural-political reasons of corruption in Poland after the year 2004. Also the thesis put at the beginning, saying that corruption is a consequence of economic and political-cultural determinants in Poland – proved to be true as by way of analysis it was possible to ascertain that the main reasons for corruption in Poland, having acquired its membership in the EU, are, first, economic determinants what was indicated by the sources of corruption in Poland in the theory of economists-functionalists and neo-functionalists, reference thereof to the contemporary reality in Poland. Second, cultural and political, indicating the sources in the political tradition and culture in various historical periods of Poland, i.e. from the Saxon times, through the German occupation and the period of real socialism, till the period of systems transformation what is also indicated by the subject literature.

Year

Issue

Pages

5-14

Physical description

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

References

  • Bokajło W. (2001), Korupcja – wymiar teorio-ekonomiczny, teorio-polityczny i kulturowo-polityczny, (w:) Teoria. Idee. Instytucje, Biernat T., Siwik A. (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.
  • Collin P.H., Michalak T. (2000), Słownik polityki z terminami Unii Europejskiej, Biblioteka Profesjonalisty, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
  • Dobrowolski Z. (2001), Korupcja w życiu publicznym. Międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji, Organon, Zielona Góra.
  • Doverger M. (1959), Methodes de la sciences politique, Presses Universitaires de France.
  • Grosse T.G. (2000), Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, Fundacja im. S. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.
  • Hausner J., Marody M. (2000), Jakość rządzenia. Polska bliżej UE?EU-monitoring, Kraków.
  • Solarz P. (2007), Korupcja, klientelizm i kapitalizm polityczny – jako podstawowe pojęcia w dyskursie o jawności życia publicznego, „Kontrola Państwowa”, nr 3.
  • Stelmach W. (2010), Władza i kierowanie. Teorie i praktyki biurokracji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  • Zuba K. (2007), Biurokracja – fenomen władzy w strukturach administracyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7f96d1a6-cf01-4051-8dc5-c73d7b01374b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.