Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 37-45

Article title

Pokolenie wspólnych zasobów

Content

Title variants

Generation of shared resources

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The technological advancement in the ICT sector, the decline in societies’ trust in state institutions, the economic crisis of 2008, the dotcom crisis of 2001, but also the sociocultural changes have all contributed to the dynamic development of the modern branch of economy that is sharing economy. The phenomenon of ”global sharing” is intensifying. The behaviors of consumers who attach less and less importance to the items they possess and share those items more and more willingly are changing rapidly (especially the behaviors of the representatives of the young generation). The young generation is a generation which feels inconsiderably sentimental about the items it possesses, seeking minimalism and ”clearance of space”. The article undertakes an attempt to create a profile of a consumer making use of the services being part of the sharing economy and to analyze the consumer’s awareness and expectations toward the economy based on sharing. The author of the article describes the attitude of the today’s consumer to the idea of possessing and to the idea of temporary access to items and services. The author of the article applies the literature analysis and criticism method, the document investigation method and the survey method.
EN
Postęp technologiczny w sektorze ICT, spadek zaufania społeczeństwa do instytucji państwa, kryzys w roku 2008, ale też kryzys dotcomów w 2001 r. oraz zmiany społeczno- kulturowe przyczyniły się do intensywnego rozwoju nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sharing economy. Zjawisko „globalnego dzielenia się” przybiera na sile. Bardzo szybko zmieniają się zachowania konsumentów (zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia), którzy coraz mniejszą wagę przywiązują do posiadanych przedmiotów, natomiast coraz chętniej się nimi dzielą. Jest to pokolenie, które darzy niewielkim sentymentem posiadane przedmioty, dążąc do minimalizmu oraz „oczyszczania przestrzeni” W artykule podjęto próbę stworzenia profilu konsumenta korzystającego z usług gospodarki współdzielenia oraz przeanalizowano jego świadomość i oczekiwania względem gospodarki opartej na dzieleniu. Autorka opisała stosunek współczesnego konsumenta do posiadania oraz czasowego dostępu do rzeczy i usług. Wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, badań dokumentów oraz metodę sondażu diagnostycznego.

References

 • Biedrzycki N., Sharing economy – utopia czy przyszłościowy biznes?, www.forbes.com.pl (17.08.2018).
 • Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pokolenie wspólnego dobra – dlaczego lepiej używać niż mieć na własność, www.brief.pl. (12.08.2018).
 • Raport PWC, Współdziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, www.pwc.pl. (11.06.2018).
 • Rosik P., Jutro własność będzie przeżytkiem, www.obserwatorfinansowy.pl (22.08.2018).
 • Stachowiak Z., Stachowiak B., 2015, Ekonomia gospodarki rynkowej Ujęcie instytucjonalne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Tatała M., Komunikat FOR 20/2018: Popularność ekonomii współdzielenia – wnioski z Sharing Economy Index (28.07.2018).
 • What is the sharing economy?, www.thepeoplewhoshare.com (15.08.2018).
 • Wardak P., Zalega T., 2016, Kolaboratywna konsumpcja jako nowy trend konsumencki, www.sim.wz.uw.edu.pl.
 • Zalega T., 2015, Mikroekonomia współczesna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zgiep Ł., 2014, Sharing economy jako ekonomia przyszłości, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4(47).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7f9bd560-c27e-4de6-9ab8-522eff687a62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.