Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 55-66

Article title

Technologie informacyjno-komunikacyjne a ekonomia współdzielenia

Content

Title variants

Information and communication technologies vs. sharing economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy poruszony został problem stosunkowo nowego zjawiska, jakim jest ekonomia współdzielenia (sharing economy). Jest ona także określana jako wspólna konsumpcja – dzielimy się tym, co posiadamy, mogą to być wiedza, umiejętności czy dobra materialne. Model ekonomii współdzielenia polega na zasadzie, że obie strony zyskują. Popularność ekonomii współdzielenia rośnie z powodu globalizacji oraz rozwoju technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). W artykule przedstawiono główne modele biznesowe, takie jak dzielenie pojazdów, mieszkań czy innych dóbr, na tle rozwoju wszelkiego rodzaju platform internetowych, a co za tym idzie –zwiększającego się stale dostępu do Internetu, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej i na świecie. Przedstawione zostały statystyki dotyczące liczby pracujących oraz liczby przedsiębiorstw w sektorze ICT w Polsce. Omówiono także najpopularniejsze portale aukcyjne w Polsce i na świecie. Poruszony został również problem czy ekonomia współdzielenia niesie za sobą same korzyści.
EN
The problem of a relatively new phenomenon, the sharing economy, has been addressed in the work. It is also referred to common consumption − we share what we have, it may be knowledge, skills or material goods. The sharing economy model is based on the principle that both sides gain. The popularity of the sharing economy is growing due to the globalization and development of information and communication technologies (ICT). The article presents the main business models such as sharing vehicles, apartments or other goods in the context of the development of all kinds of Internet platforms and, consequently, constantly increasing access to the Internet, both in Poland and in the European Union. Statistics on the number of employees and the number of enterprises in the ICT sector in Poland were presented. The most popular auction portals in Poland and in the world were also discussed. The problem was also raised whether the sharing economy brings benefits.

References

  • Leszczyńska M., Łopaciński K., 2017, Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii, Informatyka Ekonomiczna, nr 2(44).
  • Martin C.J., 2016, The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism?, Ecological Economics, no. 121.
  • PWC1, 2016, (Współ)dziel i rządz! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. Część 1, http://www. pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf.
  • Rudawska I., 2016, Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 254.
  • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, pod kierunkiem
  • M. Wegner, US w Szczecinie, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.
  • Sztokfisz B., 2017, Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
  • Theil H., 1978, Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
  • Tomaszewska A.W., 2013, Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, przykład polskich regionów, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 290.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7fb14468-d438-40a0-b3ec-6d87e48b54d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.