PL EN


2013 | 30 | 113-131
Article title

TENDENCJE ROZWOJOWE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY USŁUG W LATACH 2000-2011

Content
Title variants
EN
DEVELOPMENT TRENDS IN INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES IN 2000 - 2011
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę międzynarodowych obrotów usługowych w latach 2000-2012. Podjęto w nim próbę identyfikacji głównych tendencji rozwojowych tej wymiany ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r. dla kształtowania się rozmiarów i kierunków międzynarodowych przepływów usługowych. W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane ze sposobem definiowania i klasyfikacją międzynarodowej wymiany usług, scharakteryzowano jej wolumen i dynamikę oraz strukturę geograficzną i rzeczową, a następnie dokonano analizy zmian zachodzących w konkurencyjności obrotów usługowych w przekroju wybranych grup krajów gospodarki światowej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż globalny kryzys gospodarczy nie tylko nie spowodował odwrócenia tendencji rozwojowych międzynarodowych obrotów usługowych widocznych przed 2008 r., lecz wręcz przeciwnie – wywołał ich wzmocnienie.
EN
The paper presents an analysis of the world trade in services in 2000-2010. It is an attempt to identify main development trends with a particular consideration of the impact of the world economic crisis that started in 2008 on the volume and directions of international transfer of services. The paper presents the most important issues regarding methods of defining and classifying the international trade in services; it analyzes its volume, dynamics and geographical and material structure. Finally, it analyzes the changes in the competitiveness of the trade in services broken down by selected groups of countries. After the investigations it can be concluded that the global economic crisis did not cause an inversion of the development trends in the international trade in services that were visible before 2008 but -quite the contrary – it enhanced them.
Year
Issue
30
Pages
113-131
Physical description
Dates
published
2013-12-30
Contributors
References
 • Balance of Payments Manual – 5th Edition, IMF, Washington D.C. 1993.
 • Bombińska E., Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, w: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski, pod red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Bombińska E., Konkurencyjność eksportu i jej miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 845, Kraków 2010.
 • Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • GATS: The Case for Open Services Markets, OECD, Paris 2002.
 • Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Manual on Statistics of International Trade in Services, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Statistical Papers, UN, EC, IMF, OECD, UNCTAD, WTO, Geneva, Luxemburg, New York, Paris, Washington D.C., 2002, Series M No. 86.
 • Pera B., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a eksport usług, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, pod red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Services Sectoral Classification List, GNS/W/120, WTO, Geneva 1991.
 • Układ ogólny w sprawie handlu usługami, Dz.U. z 1998 r., nr 34, poz. 195.
 • UNCTAD Handbook of Statistics, United Nations, New York and Geneva 2012.
 • Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fb28dbe-0604-4d31-a032-0eab0143f617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.