PL EN


2013 | 2 | 2 | 503-514
Article title

Należności i zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego

Content
Title variants
EN
Receivables and liabilities of enterprises during economic slowdown
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania była ocena wpływu spowolnienia gospodarczego na kształtowanie należności i zobowiązań krótkoterminowych w poszczególnych sektorach produkcyjnych. Badania prowadzono na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych z okresu od 2007 r. do III kw. 2012 r. dla 96 spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie. Poziom należności i zobowiązań krótkoterminowych to w głównej mierze efekt udzielonego i wykorzystanego kredytu handlowego. Kryzys finansowy może z jednej strony prowadzić do zastępowania kredytu bankowego przez kredyt handlowy (efekt substytucyjny), z drugiej zaś przyczyniać się do zmniejszenia finansowania kredytem bankowym i kupieckim (tzw. szok płynności w ramach łańcucha dostaw). Ze względu na dość ogólny charakter danych finansowych (brak informacji o strukturze należności, czy też strukturze zobowiązań krótkoterminowych), nie można było określić, który z efektów dominuje w poszczególnych sektorach. Jednak analizując cykl konwersji należności oraz cykl konwersji zobowiązań dla 11 sektorów, a także badając zależność korelacyjną między wskaźnikami finansowymi a wzrostem PKB, ustalono, że koniunktura gospodarcza w większym stopniu wpływa na cykl konwersji zobowiązań, niż na cykl konwersji należności. Co więcej, w okresie gwałtownego spadku dynamiki PKB, zaobserwowano gwałtowny wzrost cyklu konwersji zobowiązań, który po pewnym czasie ulegał skróceniu.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
503-514
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031, Lublin, anna.w-misztal@wp.pl
References
 • 1. Atanasova C. (2007), Access to Institutional Finance and the Use of Trade Credit, ,,Financial Management”, Spring.
 • 2. Biuletyn Branżowy. Analizy sektorowe (2012), PKO Bank Polski, Raport Kwartalny nr 3 (179) z 31 lipca.
 • 3. Boissay, F., Gropp R. (2007), Trade Credit Defaults and Liquidity Provision by Firms, ECB Working Paper No. 753.
 • 4. http://www.stat.gov.pl/gus/rachunki_narodowe_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 15.01.2013.
 • 5. Kestens K., Van Cauwenberge P., Vander Bauwhede H. (2012), Trade credit and company performance during the 2008 financial crisis, ,,Accounting and Finance” nr 52.
 • 6. Love I., Zaidi R. (2010), Trade Credit, Bank Credit and Financial Crisis, ,,International Review of Finance” nr 10:1.
 • 7. Love I., Preve L. A., Sarria-Allende V. (2007), Trade Credit and Bank Credit: Evidence from Recent Financial Crises, ,,Journal of Financial Economics” nr 83.
 • 8. Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytu-cja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, ,, Materiały i Studia” nr 261, NBP.
 • 9. Meltzer, A. H. (1960), Mercantile credit, monetary policy, and size of firms, ,,Review of Economics and Statistics” nr 42.
 • 10. Petersen M.A., Rajan, R. (1997), Trade Credit: Theories and Evidence, ,,The Review of Financial Studies” Vol. 10, nr 3.
 • 11. Sobczyk M. (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 12. Załącznik do Uchwały Zarządu Giełdy Nr 187/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.,http://www.gpw.pl/uchwaly_zarzadu_gpw/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=45208, dostęp dnia 15.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fbe6ae0-7a18-473f-8688-e82b6316f0b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.