PL EN


2015 | 5 | 400-408
Article title

Marketing we współczesnej polityce miejskiej – przykład dużych miast Dolnego Śląska

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing in contemporary urban policy – the case of cities in Lower Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie roli marketingu we współczesnej polityce miejskiej, zwłaszcza pod kątem działalności władz lokalnych, która służy osiągnięciu przewagi konkurencyjnej nad podobnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacji tego założenia sprzyja analiza zarówno deklarowanej (oficjalnej), jak i rzeczywistej aktywności marketingowej dużych miast Dolnego Śląska: Wrocławia, Wałbrzycha i Legnicy. Zestawienie oraz porównanie tych aktywności pokaże, czy działania marketingowe badanych miast są prowadzone ad hoc, czy też wynikają z założeń dokumentów (strategii) opracowanych i przyjętych przez władze lokalne.
EN
The main aim of the article is to present the role of marketing in contemporary urban policy, taking into account especially the actions of local authorities whose goal is to gain a competitive advantage over other similar local government units. With this in view, the author carries out an analysis of the declared (official) and the real marketing activities of the Lower Silesian cities of Wrocław, Wałbrzych and Legnica. The compilation and comparison of these two activities will show whether the marketing activities of the cities in question are conducted ad hoc or are the result of presenting of documents (strategies) prepared and adopted by local authorities.
Year
Issue
5
Pages
400-408
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • BIBLIOGRAFIA
 • [1] Avraham E., E. Ketter, Media strategies for marketing places in crisis. Improving the image of cities, countries and tourist destinations, Oxford 2008.
 • [2] Blackman T., Urban policy in practice, London, New York 2003.
 • [3] Dębski M., Marka regionu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 50.
 • [4] Fabjaniak-Czerniak K., Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] Kubiak R. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Warszawa 2012.
 • [5] Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Warszawa 2011.
 • [6] Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 • [7] GUS, Miasta w liczbach 2012, Warszawa 2014.
 • [8] GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Warszawa 2013.
 • [9] Hambleton R., The new city management, [w:] Hambleton R., Savitch H., Stewart M. (red.), Globalism and Local Democracy, London 2001.
 • [10] Jałowiecki B., Polityka miejska a prawo do miasta, „Zoon Politikon” 2013, nr 4.
 • [11] Lasswell H., The Policy Orientation, [w:] Lerner D., Lasswell H. (red.), The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, Stanford 1951.
 • [12] Obrębalski M., Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej, „Biblioteka Regionalisty” 2013, nr 13.
 • [13] Sekuła A., Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RSI-P), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2008, nr 3.
 • [14] Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 4 (22).
 • [15] Surówka A., Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2007, nr 11.
 • [16] Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej – przypadek Polski, Warszawa 2005.
 • [17] Szwacka-Mokrzycka J., Rola promocja w strategii gminy, [w:] Krzyżanowska K. (red.), Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 • [18] Turnbull N., Harold Lasswell’s "Problem Orientation" for the Policy Sciences, “Critical Policy Studies” 2008, No 2 (1).
 • [19] Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012.
 • NETOGRAFIA
 • [20] http://mtb.walbrzych.pl/, 31.12.2014.
 • [21] http://walbrzych.eu/, 31.12.2014.
 • [22] http://archiwum.portal.legnica.eu/, 31.12.2014.
 • [23] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów „Miejski wymiar polityki UE – kluczowe elementy agendy miejskiej UE, http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_pl.pdf, 29.12.2014.
 • [24] Lokalny Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008-2015, http://www.bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1898&idmp=13&r=o, 30.12.2014.
 • [25] Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005-2006 i 2007-2013, http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer= XLIV/2969/05, 30.12.2014.
 • [26] Marka Miasta, http://www.portal.legnica.eu/strona-115-nasze_miasto_marka_ miasta.html, 30.12.2014.
 • [27] Programy i strategie, http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/index.php?idmp=13&r=o, 29.12.2014.
 • [28] Programy, projekty i inne zamierzenia, http://bip.um.wroc.pl/contents/, 29.12.2014.
 • [29] Programy, strategie, plany, http://www.portal.legnica.eu/strona359urzad_miasta_programy _strategie_plany.html, 29.12.2014.
 • [30] Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, http://bip.um.wroc.pl/contents/content/ 330/5367, 30.12.2014.
 • [31] Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11559&idmp=383 &r=o, 30.12.2014.
 • [32] Strategia Rozwoju Kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020), http://www.portal.legnica.eu/strona-359-urzad_miasta_programy_strategie_plany.html, 30.12.2014.
 • [33] Strategia rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014, http://www.portal.legnica.eu/strona-359-urzad_miasta_programy_strategie_plany.html, 30.12.2014.
 • [34] Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku, http://bip.umwalbrzych. dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=16135&idmp=471&r=o, 30.12.2014.
 • [35] Wrocławski Program Turystyczny, http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXI /351/96, 30.12.2014.
 • [36] www.portal.legnica.eu, 31.12.2014.
 • [37] www.um.walbrzych.pl, 31.12.2014.
 • [38] www.wroclaw.pl, 30.12.2014.
 • [39] Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. ,i ożenia Krajowej Politylnych łów t i ich obszarów 06 ku13du Statystycznego (GUS), zgodnie z którą duże miasto liczy co najmnhttp://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka rozwoju/Documents/Zalozenia_KPM_21102013.pdf, 28.12.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fc45896-0ef4-41ee-84b3-c8d53608e75f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.