PL EN


2012 | 2 | 123-134
Article title

WYCHOWANIE WIELOKULTUROWE – PROBLEMY I PERSPEKTYWY

Content
Title variants
RU
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł opowiada o zagadnieniu wielokulturowości w świecie współczesnym w kontekście tolerancji, polegającej na popieraniu równoległego, pokojowego współistnienia różnych kultur i grup etnicznych w celu ich wzajemnego przenikania, wzbogacania i rozwoju w ogólnoludzkim nurcie kultury masowej. Zostało przy tym zaznaczone, że wielokulturowość nie jest połączeniem wszystkich kultur w jedną. Każda kultura powinna rządzić się własnymi prawami, prowadzić własną działalność edukacyjną i społeczną. W tym kontekście mówi się o celach i zadaniach wielokulturowego wychowania i kształcenia (między innymi o kształtowaniu u młodzieży świadomości występowania rozmaitych kultur w świecie i we własnym kraju, pozytywnego, tolerancyjnego stosunku do różnic kulturowych, rozwijaniu zdolności owocnego dialogu z przedstawicielami innych kultur, wychowaniu w duchu pokoju), jego powiązaniu z tradycją i religią przodków. Nastawienie nie tylko na branie od innych, ale i obdarowywanie ich własnym bogactwem kulturowym owocuje organicznym rozwojem całej kuli ziemskiej. Realizacja wielokulturowego wykształcenia jest nierozłącznie związana z odpowiednim przygotowaniem tych wszystkich, którzy obecnie pragną działać na niwie oświaty. W tym kluczu zostały także przedstawione zagadnienia i problemy pedagogiczne na Ukrainie.
EN
The article deals with the problem of contemporary multiculturalism in the context of tolerance, which is based on the promotion of simultaneous and peaceful co-existence of different cultures and ethnic groups in order to achieve their mutual pervading, enrichment, and development in all-human mass culture mainstream. However, it is emphasized that multiculturalism does not mean any fusion which leads to existence of only one culture. Every culture should be based on its own rules and operate in the field of education and social issues. In this context, the problem of goals and objectives of multicultural upbringing and education arises (inter alia, creating the youth’s awareness of existence of different cultures in the world as well as in their countries, positive tolerant attitude to cultural differences, development of ability to fruitfully dialog with members of other cultures, upbringing in the spirit of peace, etc.) as well as the problem of links with tradition and ancestors’ religion. The attitude not only based on “taking”, but also on “giving” cultural wealth leads to organic development of the whole planet. In order to fulfill multicultural education, everyone who wants to be involved in the education area should be prepared properly. In this context, the problems of contemporary Ukrainian education system are presented as well.
Year
Issue
2
Pages
123-134
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego (Ukraina)
  • Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego (Ukraina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fc93466-1379-47fd-85ba-7f9d6946b061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.