PL EN


2017 | 11 | 487-498
Article title

Encyklopedia książki. T. 1: Eseje, A-J. T. 2: K-Z, pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 776, 770, [2] s., faksymilia, fotografie, errata, ISBN 978-83-229-3543-9.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska , jacek.puchalski@interia.pl
 • University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • Bibliotekarstwo, pod red. A. Tokarskiej, Warszawa 2013.
 • Bibliotekarstwo, wyd. 2 uzupełnione i rozszerzone, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 1998.
 • Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator, oprac. U. Paszkiewicz i in., red. nauk. B. Bieńkowska, Poznań 1998.
 • Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator, oprac. U. Paszkiewicz, J. Szymański, red. nauk. B. Bieńkowska, Poznań 2005.
 • Chojnacki W., Encyklopedia wiedzy o książce. Słownik pracowników książki polskiej, „Problemy Polonii Zagranicznej” 1974, t. 9, s. 428-434.
 • Chorzewska K., Encyklopedie bibliologiczne oficyny ossolińskiej, tamże, s. 425-437.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, red. nacz. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski; red. główni A. Kawecka-Gryczowa, H. Więckowska, S. Pazyra, Wrocław 1971.
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław 1976.
 • Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.
 • Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. T.6, Książka i prasa na Ziemi Wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w. – 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2008.
 • Gołębiowski Ł., Kurs bibliografii 1831, oprac. E. Maruszak, J. Puchalski, pod red. B. Bieńkowskiej, Warszawa 2017.
 • Grabski A.F., Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976.
 • Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, red. H. Łaskarzewska, Warszawa 2013.
 • Lelewel J., Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historia drukarń krakowskich tudzież Historia Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie a przydany Katalog inkunabułów polskich. T. 2, Wilno 1826.
 • Marszałek L., Polskie encyklopedie i słowniki bibliologiczne, „Przegląd Biblioteczny” 1985, z 3-4, s. 400-423;
 • Migoń K., O projekcie Encyklopedii książki polskiej, „Przegląd Biblioteczny” 1985, z. 3-4, s. 365-381.
 • Nauka o informacji, pod red. W. Babika, Warszawa 2016.
 • Pirożyński J., Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587, Kraków 1995.
 • Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka przy współprac. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2011.
 • Puchalski J., Przegląd badań nad historią bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce z lat 1945-2015, „Roczniki Biblioteczne” 2016, R. 60, s. 97-139.
 • Słodkowska E., Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971, „Przegląd Biblioteczny” 1973, z. 1-2, s. 212.
 • Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918- 2000, pod red. F. Łozowskiego, Poznań [2001].
 • Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, red. nauk. B. Bojar, Warszawa 1993.
 • Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 1-3, red. nauk. L. Łoś, B. Sordylowa, Warszawa 1978-2001.
 • Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972.
 • Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1986.
 • Słownik pracowników książki polskiej, Suplement 2, pod red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2000.
 • Słownik pracowników książki polskiej, Suplement 3, pod red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010.
 • Słownik pracowników książki polskiej, Suplement 4, pod red. M. Rzadkowolskiej, Warszawa 2016.
 • Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. naczelny M. Dembowska, Wrocław 1979.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Świerkowski K., Encyklopedia wiedzy o książce, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1972, nr 3, s. 539-544.
 • Vademecum bibliotekarza. Praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy, pod red. L. Bilińskiego, Warszawa 2002-2011, [online] http://bib.dashofer.pl/onb/ [dostęp 11.02.2018].
 • Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.
 • Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 1: Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, oprac. B. Bieńkowska, E. Maruszak, J. Puchalski, Warszawa 2009.
 • Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik encyklopedyczny, [red. B. Kleszczyński, K. Racinowski], Wrocław 1982.
 • Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, [red. J. Celma-Panek, S. Libiszowski], Wrocław 1986.
 • Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny, [red. R. Cybulski], Wrocław 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fd18756-fb1a-480c-a5d0-642eb415dc69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.