PL EN


2018 | 7 | 37-55
Article title

Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego krajów UE na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu

Content
Title variants
EN
Diversification of economic development of EU countries on the basis of gravity growth model
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego krajów Unii Europejskiej (UE) w latach 2000—2015 oraz symulacje zmian wydajności pracy w perspektywie do 2050 r. W badaniu wykorzystano dwa agregaty makroekonomiczne opisujące dynamikę procesów rozwojowych, tj. wydajność pracy oraz kapitał rzeczowy przypadający na pracującego w powiązaniu z tzw. efektami grawitacyjnymi. Oparto się na danych Europejskiej Komisji Gospodarczej (United Nations Economic Commission for Europe — UNECE). Wyniki skłaniają do sformułowania dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze, przy założeniu utrzymania średniej krajowej stopy inwestycji z okresów 2000—2015, 2000—2008 i 2009—2015 w perspektywie do 2050 r. najsilniejszą średnioroczną dynamikę zmian wydajności pracy obserwuje się w krajach zaliczanych do grupy postkomunistycznej. Po drugie, przyjęcie dla okresu 2016— —2050 średniej stopy inwestycji dla gospodarki UE z okresów 2000—2015, 2000—2008 i 2009—2015 skłania do przypuszczenia, że w 2050 r. wydajność pracy trzech dużych grup krajów objętych analizą (UE-28, UE-15 i kraje postkomunistyczne) będzie się kształtować na bardzo podobnym poziomie.
EN
The aim of the article is to present the differentiation of economic development of the European Union countries in the years 2000—2015 and to simulate changes in labour productivity in the perspective of 2050. Two macroeconomic aggregates describing dynamics of development processes, i.e. labour productivity and capital-labour ratio, connected with the so-called gravity effects were used in the research. It was based on data from the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The results lead to the formulation of two key conclusions. Firstly, assuming that the average investment rate from 2000—2015, 2000—2008 and 2009— —2015 is maintained in the perspective until 2050, the strongest annual average dynamics of labour productivity changes is observed in the countries belonging to the post-communist group. Secondly, the adoption, for the 2016—2050 period, of the average investment rate for the entire EU economy for 2000— —2015, 2000—2008 and 2009—2015, will lead to the assumption that in 2050 the productivity of large groups of analysed countries will be shaped at a very similar level.
Year
Issue
7
Pages
37-55
Physical description
Dates
published
2018-07-28
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Filipowicz, K., Tokarski, T. (2016a). Podstawowe modele wzrostu gospodarczego w teorii ekonomii. W: A. Nowosad., R. Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Filipowicz, K., Tokarski, T. (2016b). Zróżnicowanie wydajności pracy w Europie — na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu gospodarczego. W: A. Nowosad., R. Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22.
 • Malaga, K., Kliber, P. (2007). Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics.
 • Mroczek, K., Tokarski, T., Trojak, M. (2014). Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw. Gospodarka Narodowa, (3).
 • Nowosad, A., Wisła, R. (red.). (2016). Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Roszkowska, S. (2013). Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics.
 • Tokarski, T. (2009). Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tokarski, T. (2011). Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Żółtowska, E. (1997). Funkcja produkcji. Teoria, estymacje, zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fe1e1d9-7001-4bfd-b598-178c6ddac0a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.